Cielenej produkcii liečivých, aromatických a koreninových rastlín pestovaných v kultúrnych agroekologických podmienkach sa na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre venuje pozornosť v troch hlavných oblastiach

Výchovno-vzdelávacia činnosť

Výberové prednášky a praktické cvičenia zamerané na liečivé, aromatické a koreninové rastliny (LAKR) sú zaradené v rámci predmetov Rastlinná výroba, Špeciálna rastlinná výroba, ktoré sa vyučujú na Katedre rastlinnej výroby.

V akademickom roku 1992 – 1993 vznikol samostatný predmet Liečivé rastliny (gestor: doc. Ing. Z. Gromová, CSc), ktorý sa od akademického roku 2002 – 2003 vyučuje na Katedre udržateľného poľnohospodárstva a herbológie. Od akademického roku 2004 – 2005 sa na druhom,  inžinierskom stupni štúdia vyučujú nové predmety Liečivé rastliny a ich využitie a pre študentov odboru Výživa ľudí predmet Základy farmakognózie a fytoterapie.

Študenti môžu riešiť bakalárske, diplomové i doktorandské práce zamerané na LAKR, nielen na FAPZ, ale i na iných pracoviskách univerzity. Pre tretí stupeň VŠ štúdia – doktorandský je v ponuke predmet Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín (garant: prof. Ing. M. Lacko-Bartošová, CSc.). Súčasťou vyučovania sú terénne cvičenia do vzorkovnice liečivých, aromatických a koreninových rastlín na VPP SPU, s. r. o. Kolíňany, do fylogenetického systému Botanickej záhrady SPU v Nitre a na políčka s liečivými rastlinami v areáli MPV Agrokomplex, Nitra.

Odborné exkurzie sa realizujú v spracovateľských podnikoch: Fytopharma, a. s., Malacky, Herbex Hrašné, Sedop Podkylava, Ekotrend Myjava – Rudník a i. Najnovšia študijná literatúra, ktorú majú študenti k dispozícii sú skriptá: Liečivé rastliny od autorov Habán, M., Otepka, P., Vaverková, Š. (marec 2009).

Vedeckovýskumá činnosť

Na FAPZ je veľmi rozsiahla. Z tohto dôvodu uvádzame iba projekty z posledných piatich rokov: VEGA MŠ SR 1/9091/02 – Optimalizácia intenzifikačných faktorov pestovateľskej technológie rodov Salvia a Melissa a ich vplyv na kvalitatívne parametr.Štátna úloha výskumu a vývoja MP SR (koordinátor VÚRV Piešťany) v nej ČÚ 01 VE 08 SE 03 – Ekologické pestovanie a kvalita vybraných liečivých rastlín.Štátna úloha výskumu a vývoja MH SR (MŠ SR) 26 028 0C 05 (koordinátor VÚP Bratislava) v nej ČÚ 01 VE 1.2 – Rastlinné zdroje kyseliny rozmarínovej.VEGA MŠ SR 1/1343/04  ČU 07 VE 01 – Pestovanie liečivých rastlín. Projekt GA SPU 705/02180 – Výskum terapeuticky perspektívnych liečivých rastlín a možnosti ich introdukcie do pestovateľských podmienok. VEGA MŠ SR a SAV 2/5078/5/, 23/5078/25 04 – Šľachtenie vybraných odrôd zrnových typov láskavca významných pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a produkciu kvalitných potravín. Project 229959CP120061DEGRUNDTVIGG1 – Prohealth – protecting and prevention of health by awareness – raising and information. VEGA MŠ SR 1/4441/07 – ČÚ 03 – Využitie liečivých rastlín v udržateľných poľnohospodárskych postupoch....

Ing. Miroslav Habán, PhD.


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby