Základnými otázkami, na ktoré by si mal pacient alebo spotrebiteľ odpovedať skôr ako pristúpi k samoliečbe sú: Kde si môže zaobstarať produkty s obsahom liečivých rastlín a od ktorých výrobcov, či ide o liečbu, prevenciu alebo podporu zdravia a či na to potrebuje rastlinné lieky alebo doplnky výživy?

Týmto príspevkom končí séria článkov o zabezpečení kvality liečivých rastlín a z nich vyrobených produktov. Systém zásad správnej praxe zabezpečuje ich kvalitu od zberu, cez pestovanie liečivých rastlín, výskum, vývoj, výrobu rastlinného lieku a doplnku výživy až po ich výdaj pacientovi v lekárni alebo predaj spotrebiteľovi. Väčšina rastlinných produktov patrí medzi voľnopredajné, a tým aj ľahko dostupné pacientovi alebo spotrebiteľovi čo im umožňuje používať ich na samoliečenie a prevenciu. Je preto prirodzené, že sme problematiku praktického využitia a aplikácie produktov z liečivých rastlín na samoliečenie zaradili na koniec série týchto článkov.

Samoliečbu v súčasnosti aplikuje v praxi množstvo ľudí. Kto chce využívať tento systém liečby mal by mať predovšetkým primerané znalosti o produkte, ktorý chce používať. Zároveň musí poznať svoje práva pri zaobstarávaní si týchto produktov. Tieto dve zásady platia o to viac pri produktoch vyrobených z liečivých rastlín, že ide o chemicky nesúrodý materiál, biologicky stále aktívny s veľmi nízkym obsahom a s veľkým množstvom účinných látok. V súčasnosti je na trhu neprehľadné množstvo voľne predajných rastlinných liekov (vrátane tradičných) a doplnkov výživy s  obsahom liečivých rastlín. Neustále rastie taktiež počet výrobcov týchto produktov. Orientovať sa v tejto situácii nie je pre pacienta a spotrebiteľa jednoduché. Samozrejme, že pre ochranu pacienta a spotrebiteľa štát zriadil rôzne inštitúcie. Tie sa však nemôžu venovať len dozoru a kontrole produktov z liečivých rastlín a ich výrobcom z dôvodu, že majú širšie povinnosti, ktoré im ukladajú naše zákony. Viacmenej sa má o svoju ochranu starať aj sám pacient alebo spotrebiteľ.

Na prvú časť otázky, kde si má zaobstarať rastlinné lieky, je v Slovenskej republike veľmi jednoduchá odpoveď. Lieky nemožno vydávať nikde inde len v lekárni. V Českej republike môžu vyhradené rastlinné lieky predávať aj vyhradení predajcovia v obchodných zariadeniach V lekárni je podľa ustanovení § 32 Vyhlášky MZ SR, ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax, osoba oprávnená vydávať lieky povinná poskytovať informácie a rady o liekoch tak, aby sa dodržala účinnosť a bezpečnosť liečby. Na doplnkový sortiment, do ktorého patria aj doplnky výživy sa vzťahuje povinnosť informovať o produkte podľa § 11 zákona NR SR č 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Táto povinnosť platí aj pre predaj doplnkov výživy v obchodných zariadeniach. Vzhľadom na to, že v prevažnej väčšine sa dnes využíva samoobslužný systém predaja, je vo väčšine prípadov spotrebiteľ odkázaný na informovanosť prečítaním si informácie na obale alebo priloženom letáku. Treba zobrať do úvahy i tú skutočnosť, že predavači, na rozdiel od osôb oprávnených vydávať lieky v lekárni, sú v týchto zariadeniach málokedy školení pre tento špeciálny sortiment (doplnky výživy). Tieto poznatky sa nemusia vzťahovať na špecializované predajne s doplnkami výživy, čajovne a podobné zariadenia, kde môže byť informovanosť personálu na vyššej úrovni. Spotrebiteľ si musí sám zvážiť, či bude nakupovať rôzne rastlinné liečivé produkty na trhoviskách, jarmokoch a podobných miestach, od podomových obchodníkov, kde mnohokrát ide o predajcov, ktorí tieto produkty predávajú nielen bez príslušného oprávnenia, ale aj bez jasného pôvodu produktu. Predaj liekov (vrátane tradičných rastlinných) je na trhoviskách zákonom výslovne zakázaný (Zákon NR SR č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov).

Pri predaji liečivých rastlín je prax rôzna. Niektoré mestské a obecné zastupiteľstvá zakazujú predaj liečivých rastlín. Od predajcov vyžadujú osvedčenie o ich znalosti v oblasti  liečivých rastlín. Iné túto otázku vôbec neriešia. Je však otázne, kto tieto osvedčenia má vydávať, prípadne na základe ktorého právneho predpisu. Pri takomto predaji si treba uvedomiť, najmä ak predávajúci predáva voľne vážené liečivé rastliny, že vo väčšine prípadov neposkytuje písomnú informáciu, napríklad o dávkovaní. So spôsobom užívania je spotrebiteľ oboznámený zväčša len verbálne. To, že sa môže vyskytnúť aj predaj rôznych „zázračných produktov na liečbu všetkých neduhov“ a to je už nad rámec tohto článku a nepovažujem to za potrebné komentovať.

Všeobecné zásady, ktoré je vhodné dodržiavať pri používaní rastlinných liekov a doplnkov výživy s obsahom rastlinných látok pri samoliečbe a prevencii

  • dodržiavať individuálny prístup k samoliečbe z hľadiska poznania svojho organizmu
  • sledovať reakcie organizmu na ňu, mechanicky nepreberať rastlinné lieky na základe rád a skúsenosti iných (mne to pomohlo, skús to aj ty). Obzvlášť by mali byť opatrní pacienti trpiaci rôznymi alergiami
  • informácie o liečivých a nežiaducich účinkoch rastlinných liekov a ich interakciách treba získavať len z hodnoverných zdrojov (napr. od lekárnikov, lekárov a odborníkov z oblasti liečivých rastlín) alebo z príslušnej odbornej firemnej literatúry
  • pri užívaní dodržiavať pokyny uvedené v písomnej informácii pre rastlinný liek alebo pokyny uvedené v návode na užívanie doplnku výživy, neprekračovať dávku
  • pri nákupe si treba preveriť dôveryhodnosť zdrojov produktu (táto zásada je obzvlášť dôležitá pri nákupe nespracovaných liečivých rastlín na rôznych trhoviskách)
  • tehotné ženy, ženy počas dojčenia a malé detido 2 rokov by nemali bez odporučenia a dozoru lekára užívať žiadne lieky, vrátane rastlinných
  • seniori nad 65 rokov by mali začínať samoliečbu s nižšími dávkami
  • sledovať prípadné nežiaduce účinky na svoj organizmus a informovať o nich svojho ošetrujúceho lekára
  • pri návšteve ošetrujúceho lekára a pred každým vyšetrením informovať o tom, ktoré rastlinné lieky pacient užíva
  • pri akýchkoľvek pochybnostiach o svojom zdraví treba radšej navštíviť lekára a nestrácať drahocenný čas samoliečením

Ing. V. Štalmach


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby