Honorabilis  pán docent, milý Milan,

i keď už Tvoje životné dielo bolo nedávno komplexne zhodnotené (Farm. Obzor, 69, 2000, s. 179 – 180, a Farm. Obzor, 74, 2005, s. 187), dostalo sa mi veľkej pocty tým, že Ti môžem pri príležitosti Tvojho významného životného jubilea vysloviť zaslúžené – laudatio!

Predovšetkým chcem zdôrazniť skutočnosť, že Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská farmaceutická spoločnosť, Ministerstvo zdravotníctva SR, ale aj bývalý Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov, sú hrdé na to, že si svoj život, ale hlavne prácu spojil práve s nimi a výsledkami svojej práce si významnou mierou prispel k rozvoju farmácie u nás.

Z týchto významných odborných inštitúcií je nepochybne na Teba obzvlášť hrdá Slovenská farmaceutická spoločnosť, v rámci ktorej si roku 1970 založil Sekciu lekárnictva, ktorá pod Tvojím predsedníctvom pred 40 rokmi začala vyvíjať mimoriadne dôležitú činnosť spočívajúcu v transformovaní najnovších vedeckých a odborných poznatkov širokej farmaceutickej komunite, a tým zabezpečovať jej odborný profesionálny rast. História a súčasnosť ukazujú, že jej založenie a orientácia, na ktorých si sa podieľal, sú potrebné a správne dodnes. Vďaka Ti, pán docent, za to. Tešíme sa z toho, že dodnes patríš medzi jej najváženejších a uznávaných odborníkov a účastníkov na mnohých jej podujatiach.

Niekoľko stoviek atestovaných farmaceutov Ti úprimne ďakuje za prácu, ktorou si sa podieľal na ich špecializovanom doprofilovaní a rozšírení ich odbornej kvalifikácie. Zabezpečovaním tejto nadstavbovej činnosti nášho výchovno–vzdelávacieho procesu si významnou mierou prispel k utilizovaniu potrebného celoživotného vzdelávania, ktoré sa stalo súčasťou filozofie života nás všetkých.

O Tvojich všestranných schopnostiach si celú našu farmáciu presvedčil po založení vydavateľstva HERBA, v ktorom Tvoja redaktorská, editorská, nakladateľská a organizátorská činnosť vyústila v nebývalom rozmachu vo vydávaní hlavne pôvodnej lekárskej a farmaceutickej odbornej literatúry. Knižnými titulmi, ktoré si navrhol, presadil a do praxe uviedol, sa i slovenská farmácia a jej knižná tvorba stala dôstojným partnerom ostatným okolitým krajinám

Nepochybne na základe publikačnej činnosti patríš medzi tých farmaceutov, ktorí odbornou a aj pedagogickou a vedecko–výskumnou činnosťou kládli u nás základy klinickej farmácie, ktorá má v terapeutickej praxi čoraz dôležitejšiu úlohu. V tejto oblasti si prispel k procesu zabezpečovania požiadaviek na bezpečné, kvalitné a účinné liečivá a lieky, ktoré je naším nenahraditeľným prvoradým životným poslaním a cieľom.

Analýza Tvojej celoživotnej práce a jej výsledkov jednoznačne ukazuje, že si sa vyprofiloval a patríš medzi širokospektrálnych odborníkov, výrazné a významné osobnosti slovenského lekárnictva, klinickej farmácie, galenickej farmácie a postgraduálnej výchovno–vzdelávacej sústavy u nás – slovom našej farmácie.

Milý Milan,

dovoľ nám, aby sme sa pri príležitosti Tvojho krásneho jubilea – 85 rokov mohli pripojiť k tým, čo Ti po tieto dni chcú úprimne stisnúť pravicu, zablahoželať a poďakovať sa Ti za Tvoju celoživotnú zmysluplnú a dobrú prácu a zaželať Ti veľa zdravia, pohody, radosti a to, aby si sa ešte dlho mohol tešiť s nami – s tými, s ktorými si celý život aktívne spolupracoval.

Ad multos annos, magister noster!

Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.
prezident Slovenskej farmaceutickej spoločnosti,


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby