Riešiteľský kolektív Botanickej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa zaoberá, okrem hlavných aktivít aj genofondom liečivých rastlín. Hlavným cieľom je ochrana a uchovanie genofondu vybraných druhov liečivých rastlín, najmä z čeľadí Lamiaceae a Asteraceae, ďalej doplnenie evidencie rastlinného materiálu s dôrazom na vyhodnotenie obsahu účinných látok v liečivých rastlinách. V úvodnom riešiteľskom roku sa zrealizovali základné rekultivačné a prípravné práce na založenie introdukčných parceliek liečivých rastlín. V nasledujúcom riešiteľskom roku sa budú kompletizovať genetické zdroje liečivých rastlín s terapeuticky perspektívnymi druhmi.

Kľúčové slová: botanická záhrada, genetické zdroje, liečivé rastliny, vzdelávanie

Príspevok vznikol na základe finančnej podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom grantového projektu KEGA G 600, program K-09-008-00.

Abstrakty z “25 rokov medzinárodných konferencií o liečivých rastlinách” a “15. pracovný deň Sekcieprírodných liečiv Slovenskej farmaceutickej spoločnosti”

Miroslav Habán, Michaela Bečárová*
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita,  Nitra
* Botanická záhrada, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby