Cieľom výskumu bolo zistiť obsah antokyánov a antiradikálovú aktivitu vo vybraných druhoch drobného ovocia vo vzťahu k zdraviu populácie. Obsah antokyánových farbív sa stanovil na prístroji Spekol 11, Carl Zeiss Jena meraním absorpcie. Antiradikálová aktivita sa stanovila použitím medódy DPPH°. Zo zistených výsledkov vyplýva, že najvyšší obsah antokyánov sa zaznamenal v plodoch Vaccinium myrtillus L. (8,34 g.kg-1), Sambucus nigra L.  (5,68 g.kg-1) a Ribes nigrum L.  (4,41 g.kg-1), najnižší obsah sa zistil v plodoch Rubus fruticosus L. agg.  (2,47 – 2,61 g.kg-1) a Cornus mas L. (3,01 g.kg-1). Antiradikálová aktivita tmavo sfarbených plodov bola pomerne vysoká a najvyššie hodnoty sme zaznamenali práve v druhoch s nižším obsahom antokyánov – Cornus mas L.  (81,10 % inhibície), Rubus fruticosus L. agg. (75,26 % inhibície) a Vaccinium myrtillus L. (66,12 % inhibície). Všetky skúmané druhy sa vyznačujú preukazným antioxidačným účinkom, ktorý zabezpečuje ochranu organizmu proti nepriaznivým vplyvu voľných radikálov.

Kľúčové slová: antiradikálová aktivita, antokyány, antioxidanty, drobné ovocie

Príspevok vznikol s podporou vedeckého projektu VEGA 1/0102/10: Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdravia

Abstrakty z “25 rokov medzinárodných konferencií o liečivých rastlinách” a “15. pracovný deň Sekcieprírodných liečiv Slovenskej farmaceutickej spoločnosti”

Habánová Marta, Habán Miroslav
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby