Na Slovensku máme niekoľko veľkých osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj výskumu, pestovania a spracovania liečivých rastlín. Jedným z nich je Ing. Vi1iam Oravec, CSc., ktorý sa 20. júna 2004 dožil šesťdesiatych narodenin.

Narodil sa v rodine lesníka, čo mu dalo predpoklad k  blízkemu vzťahu k prírode. Po maturite v Kežmarku študoval na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Košiciach, ktorú ukončil v roku 1968. Od roku 1969 začal pracovat’ ako agronóm na Poľnohospodárskom družstve v Podolínci a následne ako predseda družstva v Hniezdnom a Novej Ľubovni. Po obhájení dizertačnej práce z oblasti liečivých rastlín mu bola v roku 1986 udelená hodnost’ kandidáta poľnohospodárskych a lesníckych vied.

Práve v Novej Ľubovni sa po stretnutí a konzultáciách s Ing. Viktorom Dovjakom, CSc. a Prof. RNDr. Rábertom Hončarivom, CSc. z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v roku 1980 stala práca jubilanta základom pre rozvoj liečivých rastlín vo východoslovenskom regióne a neskôr v celoštátnom rozsahu. Od roku 1980 bolo Poľnohospodárske družstvo „ Rozkvet” v Novej Ľubovni začlenené do riešenia úloh Štátneho plánu technického rozvoja. V rámci riešenia týchto úloh sa jubilant zaslúžil o realizáciu výsledkov výskumu v praxi a tiež o výstavbu niektorých dôležitých zariadení pre výskumnú a realizačnú činnosť. Ako zodpovedný riešitel’ alebo spoluriešitel’ sa podieľal na novošl’achtení odrôd rumančeka kamilkového, rebríčka kopcového, repíka lekárskeho, ľubovníka bodkovaného a na vypracovaní pestovateľských postupov rumančeka, rebríčka, nechtíka a i. V spolupráci s Ing. Ivanom Vargom zo Slovakofarmy Hlohovec a RNDr. Petrom Černajom,CSc. z PF UPJŠ Košice bolo PD „Rozkvet” pod vedením jubilanta overovateľom a realizátorom výsledkov výskumných úloh v pestovateľskej oblasti, tiež v oblasti zberu, pozberovej úpravy a spracovania liečivých rastlín. Jubilant projekčne pripravil a realizoval výstavbu Vývojovej základne pre pestovanie liečivých rastlín a Halu pre vývoj mechanizácie na zber a pozberovú úpravu liečivých rastlín, kde sa vyrábali prototypy a stroje pre zber a pozberovú úpravu rumančeka kamilkového.

Jubilant je spoluautorom 3 odrôd rumančeka kamilkového, 2 odrôd ľubovníka bodkovaného a odrody rebríčka kopcového a získal viac ako 20 autorských osvedčení vynálezov a zlepšovacích návrhov v oblasti liečivých rastlín a prírodných látok, ktoré patria k vynálezom s najväčším spoločenským prospechom v rezorte poľnohospodárstva. Výsledky svojej práce aktívne prezentuje aj formou prednášok na odborných podujatiach

Od roku 1985 pôsobí ako spoluorganizátor konferencií a odborných seminárov s medzinárodnou účasťou s problematikou liečivých rastlín, v poslednom období so svojou firmou VILORA v spolupráci so záujmovým združením Rumanček (Združenie výrobcov liečivých, aromatických a tonizujúcich rastlín ktoré zastupuje pestovateľov a spracovateľov liečivých rastlín - s právnou subjektivitou), ktorého je od roku 1996 predsedom. Nekompromisne vystupuje pri obhajobe práv pestovateľov a spracovateľov liečivých rastlín, pretože práca s liečivými rastlinami mu nie je prácou, ale životnou záľubou. Na svoju prácu je náročný, je vždy plný energie.

Jubilantova mnohoročná riadiaca práca s aktívnym hospodárskym výsledkom bola ohodnotená rezortným a tiež Štátnym vyznamenaním za vynikajúcu prácu. Firma VILORA bola v roku 1995 ocenená Ministerstvom hospodárstva ako najlepší exportér roku 1995 Slovenskej republiky.

Ing. Viliam Oravec, CSc. je od roku 1989 členom International Society for Horticultural Science so zaradením do sekcie liečivých a aromatických rastlín. V roku 1997 bol prijatý ako aktívny člen New York Academy of Sciences so zaradením do sekcií liečivých rastlín a biotechnológií.

Pri príležitosti životného jubilea prajeme Ing. Oravcovi z celého srdca pevné zdravie, osobnú spokojnosť, pohodu v rodinnom kruhu a naďalej veľa energie a humoru.

Ad multos annos!

Redakčná rada časopisu Liečivé rastliny


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby