Význam pestovania

Nechtík lekársky (Calendula officinalis L.) sa pestuje prevažne ako liečivá rastlina na získavanie kvetných úborov so zákrovom – Calendulae flos cum calyce alebo na získavanie iba sýtooranžových korunných lupienkov vytrhávaných z kvetných úborov (bez zeleného zákrovu – označovaného ako kalich) – Calendulae flos sine calyce.

Z celosvetového hľadiska sa využíva:

 • čerstvá, svieža rastlina – ako okrasná rastlina – záhonová letnička a v poslednom období sa pestuje rýchlením v skleníkoch do kvetinových väzieb z rezaných kvetov,
 • usušený nechtíkový kvet – ako liečivá rastlina na priame terapeutické použitie; tiež ako oficinálna droga pre farmaceutické využitie,
 • výťažok z čerstvých i sušených kvetov – vo forme extraktov, tinktúr ako surovina pre kozmetické a potravinárske využitie,
 • semeno – nažka – ako alternatívna olejnatá rastlina.

K účinným obsahovým látkam v droge patria karotenoidy (do 3,0 %), silica (0,1 – 0,4 %), flavonoidy, hlavne izoramnetínové a kvercetínové glykozidy (0,3 – 0,9 %), hemolyticky pôsobiace glykozidy kyseliny oleanolovej – kalendulozidy, triterpénové alkoholy, fenolové kyseliny (kyselina salicylová), horčiny (kalendín), polyacetylény, slizy. V nažkách sa vyskytuje olej (13 – 21 %).

Na oficinálne využitie sa nechtík lekársky získava pestovaním v kultúre, najmä v Egypte, Sýrii, Nemecku, Českej republike, Poľsku, Rusku a na Balkáne. Na Slovensku patrí k tradične pestovaným druhom liečivých rastlín (okolo 50 ha ročne).

Botanická a biologická charakteristika

Nechtík lekársky (Calendula officinalis L.) je jednoročná bylina patriaca do čeľade astrovité (Asteraceae). Celá rastlina je aromatická, pokrytá jemnými, žľaznatými trichómami. Koreň je vretenovitý. Stonka je vzpriamená, rozkonárená, vysoká 0,3 – 0,5 m. Listy sú striedavé, jednoduché; spodné sú úzko obráteno vajcovité až lopatkovité, celistvookrajové, horné sú podlhovasté až kopijovité a svetlozelené. Kvety sú usporiadané v jednotlivých, stopkatých úboroch na konci stoniek, priemer úboru je 20 – 70 mm. Jazykovité kvety oranžové alebo oranžovočervené, dvakrát dlhšie ako zákrov, pri pestovaných druhoch zmnožené, tvoriace tzv. plnokveté formy (var. flore pleno). Pri plnokvetých formách sa rúrkovité kvety vyskytujú ojedinele, inak bývajú žlté alebo hnedasté. Úbory kvitnú od júna do septembra. Plod je hnedá nažka, niekedy nevyvinutá. Nažky sú trojkrídle, na chrbte bradavičnaté. Hmotnosť tisíc nažiek je 6,0 – 7,5 g, klíčivosť 85 – 100 %. Klíčivá schopnosť semien trvá 3 – 5 rokov.

Agrobiologické požiadavky

Vhodné podmienky pre pestovanie má takmer vo všetkých pestovateľských oblastiach s výnimkou chladných horských a veľmi teplých južných oblastí.

Pôda – má byť hlinitá až hlinito-piesočnatá, humózna, stredne ťažká až ťažká. Menej vhodné sú piesočnaté a zamokrené pôdy, na ktorých dosahuje menšie úbory a nižšie úrody. Nevhodné sú pôdy ílovité. Voda – zvýšené nároky na vlahu sú od vzchádzania do kvitnutia. Na mokrých lokalitách môže dochádzať počas vzchádzania rastlín k odumieraniu koreňových krčkov. Nadmerné atmosférické zrážky počas kvitnutia podporujú šírenie patogénov múčnatky na všetkých zelených častiach rastliny. Svetlo – nechtík je náročný na svetlo počas celej vegetácie. Vhodná expozícia pestovateľskej plochy k slnečnému svitu priaznivo ovplyvňuje nasadzovanie kvetných púčikov. Teplo – klíči pri teplote 10 – 20 °C. Celková suma teplôt za vegetáciu má byť 2500 až 2800 °C. Živiny – nechtík nie je náročný na obsah živín v pôde, ale na menej úrodnejších pôdach pozitívne reaguje na zapracovanie hnojív do pôdy pred sejbou. Odporúčaný normatív dávok čistých živín na 100 m2 je 3 – 5 kg dusíka, 4 – 5 kg fosforu a 4 – 8 kg draslíka. Z organických hnojív sa môže použiť na jeseň kompost; priame hnojenie maštaľným hnojom sa neodporúča. V prípade veľkoplošného pestovania sa osvedčilo zapracovanie draselných hnojív pri jesennej orbe v dávke 150 kg.ha-1 a dusíkatých (50 – 100 kg.ha-1, napr. síran amónny) aj fosforečných hnojív (200 – 250 kg.ha-1, napr. superfosfát), ktoré sa zapracujú do pôdy pred sejbou na jar. Hnojivá sa do pôdy aplikujú v závislosti od agrochemického rozboru pôdy.

TECHNOLÓGIA PESTOVANIA

Odrodový sortiment

Najviac pestovanou odrodou je ´Plamen´ (1941), novšie sa začína pestovať ´Plamen plus´ (2002). Obidve boli vyšľachtené v Českej republike. V Nemecku sa pestujú odrody ´Meisterstück´, ´Orangekönig´, ´Orange-Kugel´. Na produkciu oleja sa pestujú odrody s vyšším podielom oleja v nažkách, napr. nemecká ´Regina´. K okrasným odrodám patria, napr. ´Green Heart´, ´Indian Prince´, ´Monarch Orange King´.

Vhodnými predplodinami sú obilniny, okopaniny, zelenina. Časový odstup pestovania nechtíka na tom istom pozemku by mal byť 3 roky. Pestovanie nechtíka na tom istom pozemku po sebe spôsobuje jednostranné čerpanie živín z pôdy, zníženie kvality suroviny – strata sýtosti oranžovej farby a zníženie podielu plnokvetosti úboru.

 

Príprava pôdy musí byť dôkladná. Po obilninách sa na jeseň vykoná podmietka a nasledujúca jesenná hlboká orba. V teplejších oblastiach sa na jeseň odporúča len hrubé urovnanie povrchu pôdy (agregát za pluhom), v oblastiach s neskorším nástupom jari, je žiaduce urovnať povrch brázd na jeseň, aby sa pred sejbou minimalizoval počet prejazdov a pracovných operácií. Na jar sa pôda posmykuje tak, aby štruktúra pôdy bola drobnohrudkovitá.

 

Založenie porastu:

 • sejba do riadkov na väčších plochách, v marci až apríli (do 15.4.). Parametre sejby – hĺbka: 20 – 30 mm, šírka riadkov: 0,25 – 0,40 m, výsevné množstvo: 6 – 10 kg.ha-1 osiva.
 • sejba do hniezd na menších plochách. Tento spôsob poskytuje vyššiu istotu zapojenia porastu. Parametre sejby – hĺbka: 10 – 15 mm, spon riadkov: 0,40 x 0,40 m, výsevné množstvo: do jedného hniezda sa ukladá 3 – 5 nažiek, čo predstavuje približne 150 g osiva na 100 m2 alebo 3 – 4 kg.ha-1 osiva (zvýšenie potrebného množstva osiva).

Ošetrovanie porastu spočíva v pravidelnom kyprení pôdy. Ak sa po vysiatí vytvorí prísušok, rozruší sa sieťovými bránami alebo ľahkým valcom, aby porast rovnomerne vzišiel. Prvý vstup do porastu sa vykonáva pri výške rastlín 50 – 100 mm, kedy sa môžu rastliny presvetliť (vyjednotiť) na vzdialenosť v riadku 0,2 – 0,3 m. Hniezdový výsev je úspornejší v spotrebe osiva a menej pracnejší pri kultivácii porastu, ktorý sa môže plečkovať priečne a porast nie je potrebné jednotiť. Neskôr sa okopáva alebo plečkuje podľa potreby. Na začiatku kvitnutia sa vykoná agrobiologická kontrola porastu, počas ktorej sa žlté a inak ako oranžovo sfarbené kvety, tiež rastliny napadnuté chorobami vytrhnú.

Ochrana proti škodlivým činiteľom

 • Buriny – pred aplikáciou akéhokoľvek prípravku je nutné oboznámiť sa s možnosťami aplikácie prípravku a dodržiavaním pokynov uvedených v metodickej príručke pre ochranu rastlín a v pokynoch výrobcu. Z preemergentných herbicídov sa skúšal Stomp (3,5 l.ha-1).
 • Choroby – pri vyskytnutí hubovitých chorôb, napr. múčnatky (Sphaeroteca fuligines Salm.) sa môže použiť Novozir, za predpokladu dodržania ochrannej lehoty. Z viróz sa môže vyskytnúť strakatosť nechtíka, ktorú spôsobuje vírus mozaiky uhorky; prenášačom sú vošky. Preventívnym ochranným opatrením je dodržanie osevného postupu, neprehustený a nezaburinený porast.
 • Škodcovia – proti voške makovej (Aphis fabae Scop) sa môže použiť Pirimor 25 WG alebo Phosdrin 24 EC. V niektorých rokoch spôsobujú škody larvy vrtivky záhradnej (Phytomyza atricornis Meig), ktoré vyžierajú v pletivách listov chodbičky.

Zber, apretácia a sušenie

Nechtík sa zberá od júna do septembra v pravidelných intervaloch. Kvety nechtíka bývajú v skorých ranných hodinách navlhnuté a pomaly schnú. Z tohto dôvodu je vhodné termín zberu načasovať podľa vlhkosti ovzdušia v konkrétnom zberovom dni.

Zberajú sa iba čerstvo rozkvitnuté úbory zvyčajne aj so zelenými zákrovmi. To isté platí v prípade, že je požiadavka na nechtíkový kvet bez zákrovu, s tým rozdielom, že po čiastočnom uvädnutí sa odtrhávajú z kvetov jazykovité kvety (oranžové lupienky). Ak sa zberá z väčších plôch, tak po usušení sa droga preoseje cez sito s menšími otvormi, cez ktoré budú prepadať iba jazykovité kvety.

Kvety sušíme prirodzeným spôsobom na lieskach, vo vrstve okolo 50 mm, v suchej, tmavej a vetranej miestnosti. Pri použití umelého tepla, nesmie teplota v sušiarni presiahnuť 40 ?C. Známy je aj postup rýchleho sušenia teplotou 60 – 70 ?C, kedy sa získa droga s osobitne výraznou farbou. Pomer zosušenia úborov so zákrovmi je 6 – 7:1, jazykovitých kvetov 8 – 9:1. Úroda drogy je 15 – 20 kg zo 100 m2.

 

Požiadavky na kvalitu:

 • kvetov nechtíka sú uvedené v Slovenskom farmaceutickom kódexe (SFK 1) – usušený úbor nechtíka lekárskeho so zákrovom – Calendulae flos cum calyce alebo bez zákrovu – Calendulae flos sine calyce. V Slovenskom liekopise (SL 1) nie je uvedený, avšak uvádza ho aj Európsky liekopis 5. vydanie (Ph.Eur.5) – Calendulae flos z roku 2005.
 • oleja nechtíka získaného lisovaním zo semien – nažiek sa porovnávajú so štandardnými hodnotami, kde má byť olejnatosť v sušine od 13 – 21 %. Kritériom kvality je aj obsah mastných kyselín a kyseliny kalendulovej (41 – 52 %)

 

Využitie

Droga a prípravky sa používajú zvonka vo forme výťažkov, tinktúr, mastí na hnisavé a zle sa hojace rany, vyrážky a iné kožné ochorenia (dermatikum). Pri ťažko hojacich sa kožných ochoreniach dochádza po vyčistení rany nechtíkovým záparom, odvarom alebo výťažkom k urýchleniu tvorby granulácie a epitelizácie tkanív. Droga sa pridáva do viacerých čajovinových zmesí. Extrakt z drogy sa používa do kozmetických prípravkov používaných na zjemnenie pokožky a zlepšenie jej pružnosti. Pre dobrú rozpustnosť karotenoidových farbív v tukoch sa používa v potravinárstve ako prirodzené, netoxické farbivo na prifarbovanie syrov, paštét, cukríkov a pod.

Ing. M. Habán, PhD.

 


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby