Príhovor
EditorialLiečivé rastliny 1/2006

Ing. M. Habánová, PhD., Ing. M. Habán, MUDr. P. Chlebo:

 

 • Liečivé rastliny v prevencii a podpornej liečbe civilizačných ochorení (I)
 • Medicinal plants in the prevention and supporting therapy of civilization diseases (I)
 • Heilpflanzen in der Prävention und unterstützender Therapie von Zivilisationskrankheiten (I)

Ing. B. Krkošková, CSc.:

 • Netradičné systémy výživy
 • Unconventional nutritional systems
 • Unkonventionelle Ernährungssysteme

MUDr. K. Mika:

 • Od rastliny k človekovi XII.
 • From plant to man XII.
 • Von der Pflanze zum Menschen XII.

PhDr. E. Vallová:

 • Prvopočiatky botanického názvoslovia
 • The morning of the nomenclature of Botany
 • Der Urbeginn der botanischen Nomenklatur

MUDr. O. Krajáková:

 • Prevencia pred ochorením u našich predkov
 • Prevention of diseases in times of our ancestors
 • Die Prävention von Krankheiten bei unseren Vorfahren

Ing. M. Habán:

 • Pestovanie a využitie liečivých, aromatických a koreninových rastlín (18). Chmeľ obyčajný
 • Cultivation and use of medicinal, aromatic and seasoning plants (18). Hops
 • Anpflanzung und Verwendung von Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzen (18). Hopfen

Doc. MUDr. J. Kresánek, PhD., doc. Dr.PhMr. J. Kresánek, CSc.:

 • Liečivé rastliny Západu nového milénia (26)
 • Western medicinal plants of the new millenium (26)
 • Heilpflanzen des Westens im neuen Millenium (26)

Konferencie:

 • XXVIII. Slovenská konferencia farmaceutických laborantov
 • Conferences: 28th Slovak Conference of Pharmacy Technicians
 • Konferenzen: XXVIII. Slowakische Konferenz der Pharmazeutisch-technischen AssistentInnen

Zaujímavosti z internetu      
Zo zahraničnej tlače


FAREBNÁ PRÍLOHA  •  COLOR INSET  •  FARBBEILAGE
Ing. M. Habán, PhD.:

 • Miniatlas liečivých rastlín 13. Hluchavkovité (Lamiaceae)

Šalvia – Salvia L. | Levanduľa úzkolistá – Lavandula angustifolia Miller | Rozmarín lekársky – Rosmarinus officinalis L.

 • Mini-atlas of medicinal plants 13. Lamiaceae

Sage – Salvia L. | Common Lavender – Lavandula angustifolia Miller |     Rosmary – Rosmarinus officinalis L.

 • Miniatlas der Heilpflanzen 13. Lippenblütengewächse (Lamiaceae)

Salbei – Salvia L. | Echter Lavendel – Lavandula angustifolia Miller |     Rosmarin – Rosmarinus officinalis L.

 

 

 

 

 


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby