Vážení čitatelia časopisu Liečivé rastliny,

opäť prešiel rok a my sme radi, že sa aj v roku 2007 budeme stretávať prostred­níctvom časopisu Liečivé rastliny, aby sme vám sprostredkovali súčasné a najnovšie poznatky v oblasti prírodnej liečby. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) má v Ženeve kanceláriu pre nekonvenčné (alternatívne) formy medicíny. Podľa WHO ide o súbor znalostí a praktík založených na teóriách a skúsenos­tiach pochádzajúcich z rôznych kultúr, používaných pre udržiavanie zdravia, rovnako na prevenciu, diagnózu, zlepšenie či liečenie telesných a duševných ochorení. Vzťahujú sa ku širokému súboru praktík zdravotníckej starostlivosti, ktoré nie sú súčasťou oficiálneho systému zdravotníctva. Široko rozšírené a narastajúce používanie alternatívnej medicíny vyvoláva potrebu zmien vo verejnej zdravotníckej starostlivosti. Podľa materiálov WHO z roku 2002 využíva alternatívnu terapiu alebo nekonvenčnú medicínu v Ázii až 80 % obyvateľstva ako súčasť základnej zdravotníckej starostlivosti (najmä v Číne, Kórei a Vietname). V Európe, USA a v mnohých ďalších krajinách sa záujem ľudí o nekonvenčnú medicínu zvyšuje. Napríklad vo Francúzsku použilo alternatívnu medicínu aspoň raz 49 – 75 % populácie, v Belgicku 31 %. V Nemecku realizuje akupunktúru 77 % kliník zameraných na liečbu bolesti. V USA predstavuje globálny trh v rámci nekonvenčnej medicíny 60 miliárd dolárov ročne a neustále narastá.

Alternatívne postupy sa snažia o odhalenie príčiny, nie o liečenie príznakov. Zvyšujúci záujem o ne je daný predovšetkým odlišným prístupom k osobnosti pacienta. Ten intuitívne vyhľadáva to, čo klasická medicína nie je vždy schopná ponúknuť, t. j. porozumenie, vcítenie sa, pozornosť sústredenú na človeka ako celok. Alternatívne spôsoby sú však náročnejšie k pacientovi na čas, a tiež na osobný prístup a vôľu uzdra­viť sa. Cieľom je posilniť obranyschopnosť organizmu tak, aby sa človek dokázal so svojim zdravotným problémom vysporiadať čo najviac sám. Najvhodnejšia by bola preto spolupráca oboch smerov, aby bol výsledkom zdravý a spokojný človek.

V našom časopise sa najviac venujeme terapii liečivými rastlinami – fytoterapii. Ide u nás o oficiálnu terapeutickú metódu, ktorej špecifičnosť spočíva v tom, že na dosiah­nutie liečebného zámeru používa lieky rastlinného pôvodu – fytofarmaká. Fytoterapia rešpek­tuje zásadné prvky medicíny. Nepredstavuje samostatnú medicínsku disciplínu. Niektorí tvrdia, že fytoterapia je de facto chemoterapia látkami biosyntetizovanými v rastlinnom tele.

Fytoterapia nabieha v posledných rokoch na „zelenú vlnu” a prírodné liečivá sa tešia veľkej popularite. Ako doplnková liečba v podstate zdokonaľuje tradičnú medicínu a jej dôležitou doménou je tiež preventívna terapia a terapia ľahších foriem ochorení.

Liečivé rastliny, okrem hlavných látok, ktoré sú nositeľom farmakologického účinku, obsahujú aj látky vedľajšie, ktoré modifikujú účinok v kladnom alebo zápornom zmysle. Na ich prípadné interakcie a možné nežiaduce účinky sa snažíme v našom časopise striktne upozorňovať.

V tomto roku došlo k zmene v zložení redakčnej rady. Ide o zmenu postu šéfredak­tora. Vydavateľ ním poveril prof. RNDr. Daniela Grančaia, CSc., ktorý doteraz odborne garantoval úroveň časopisu a v časopise Liečivé rastliny pracuje už od roku 1978. Doterajšiemu šéfredaktorovi Ing. Pavlovi Čupkovi, PhD. vyslovujeme poďakovanie za doteraz vyko­nanú prácu a jeho odborný prínos pre časopis a zároveň je Ing. Pavol Čupka, PhD. menovaný za predsedu redakčnej rady časopisu Liečivé rastliny.

Redakcia


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby