Obyvateľstvo vo vyspelých krajinách v súčasnosti znovuobjavuje „zelenú medicínu“, vzrástol záujem o prírodné produkty, zvlášť o liečivé rastliny. Ich prínos pre prevenciu a terapiu je nesporný. Odhaduje sa, že až tri štvrtiny svetovej populácie používa na liečbu len liečivé rastliny.

Vo vyspelých krajinách je približne tretina liekov prírodného pôvodu a asi 40 % voľno predajných liekov je rastlinného pôvodu. Pri veľkom množstve produktov z liečivých rastlín uvádzaných na trh, ako lieky alebo doplnky výživy a ich masovej propagácií, sa zabúda na historický význam liečivých rastlín ako zdrojov pre chemické liečivá. Izolované prírodné účinné látky z liečivých rastlín slúžili a aj dnes slúžia, i napriek používaniu počítačového modelovania vo výskume liečiv, aj ako vzory pre  organických chemikov, ktorí ich po úspešnej syntéze, následne  zaviedli do chemickej výroby. Tým sa podstatne zlacnil výrobný proces a stal sa nezávislým na prírode a mnohé účinné látky sa stali pre pacientov dostupnejšie. Z prírodných zdrojov pochádzajú liečivá napríklad digitoxín, digoxín z rastlín rodu Digitalis, kyselina acetylsalicylová (aspirín) zo  Salix alba, morfín z Papaverum somniferum, chinin z rodu Cinchona spp., antiparkinsonikum L-Dopa z Vinca faba, taxol z Taxus brevifolia a alkaloid účinkujúci na centrálne nervový systém zo Securinega suffructicosum.

Chemické postupy prípravy účinných látok, pôvodne len izolovaných z liečivých rastlín, umožnili zavedenie masovosti do výroby liečiv a liekov. Zvládnutie izolácie a syntetickej prípravy čistých látok umožnilo obmieňať časti molekúl izolovanej účinnej látky, a tým pripraviť prakticky novú účinnú látku, mnohokrát, niekoľko násobne účinnejšiu, s lepšími farmakologickými vlastnosťami, ako pôvodne izolovaná účinná látka z rastliny. I napriek tomuto konštatovaniu, nie je možné všetky účinné prírodné látky úplne nahradiť syntetickými. Aj keď sú známe laboratórne spôsoby ich prípravy, zavedenie do výroby nie je možné pre ekonomickú náročnosť technologického postupu.

Prvé synteticky pripravené liečivá sa začínajú objavovať už v 19. storočí. Prispelo k tomu objavenie nových izolačných, analytických a syntetických postupov. Prvou takouto syntézou bolo objavenie syntézy kyseliny acetylsalicylovej. Kyselinu salicylovú pripravili tak, že extrakciou z vŕbovej kôry získali glykozid  salicín.  Jeho rozštiepením a následnou  oxidáciou pripravili kyselinu salicylovú. Acetyláciou kyseliny salicylovej pripravili kyselinu acetylsalicylovú, ktorá je účinnou zložkou dodnes známeho lieku aspirínu.

V 19. storočí sa objavujú aj nové izolačné postupy pre izoláciu účinných látok z rastlinného materiálu. To umožnilo pripraviť veľmi čisté zlúčeniny izolované z rastlín. Príkladom je morfín, ktorí sa doteraz  izoluje z makovíc. Získanie veľmi čistých látok umožnilo rôznym spôsobom obmieňať ich molekuly a získavať tak nové látky s rôznym farmakologickým účinkom.

Aj v súčasnosti odborníci predpokladajú, že sa objavia nové typy liečiv na báze prírodných látok. Produkcia týchto látok bude možná vďaka génovému inžinierstvu, ktoré sa uplatní i v prípade šľachtenia nových odrôd liečivých rastlín. Výsledkom bude vyšší obsah účinných látok, prípadne nové účinné látky. Je pravdepodobné, že od pestovania liečivých rastlín na pôde, prejde sa k rôznym formám biotechnologického získavania účinných látok objavených v liečivých rastlinách, napríklad technológiami kultivácie bunkových kultúr.

Od 19. storočia, keď sa objavili prvé exaktné metódy extrakcie a  analytické metódy stanovenia účinných látok v liečivých rastlinách, došlo k ďalším revolučným objavom v týchto a súvisiacich vedných disciplínach. Pri výskume liečivých rastlín ide o využitie rôznych vedných odborov, čo mu dáva charakter interdisciplinárnosti. Napríklad Hostettman, K. s kolektívom vo svojich prácach (napr.: Medicinal Plant Research - Tasks for the Future. 46th Annual Congres Society for Medicinal Plant Resarrch, August 31 st - September 4 th 1998 Vienna, Austria, a ďalších), zverejnených už koncom 90. rokov zhrnul metodiku výskumu liečivých rastlín za účelom získania nového liečiva do 9. bodov:

1. výber, zhromažďovanie, botanické určovanie a spracovanie rastlinného materiálu
2. extrakciu s vhodným rozpúšťadlom a predbežné analýzy
3. biologický, farmakologický a chemický skríning surového extraktu
4. chromatografické oddelenie a čistenie biologicky aktívnych zložiek a ich biologické skúšanie
5. určenie chemickej štruktúry neznámej biologicky účinnej zložky 
6. analytický a farmakologický profil čistých zložiek                                                                                                            
7. toxikologické skúšky
8. čiastkovú a totálnu syntézu
9. prípravu derivátov k štúdiu vzťahov medzi štruktúrou a aktivitou

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že cieľom takéhoto výskumu je príprava (izolácia) čistej účinnej   látky - liečiva a jeho následná syntéza. V prípade, že sa zvládne jeho syntéza, je možné uvažovať o jeho chemickej výrobe. To však je podmienené finančnými nákladmi chemickej výroby, ktoré musia byť nižšie, ako v prípade izolácie účinnej látky z liečivej rastliny. Samozrejme, že liečivá rastlina musí byť dostupná za primerané náklady. Je si potrebné uvedomiť, že celý cyklus výskumu orginálneho liečiva môže trvať  8 a viac rokov a za toto obdobie sa môže zmeniť situácia nielen na trhu s liečivami ale aj v samotných vedeckých poznatkoch o liečbe ochorenia, na ktoré má byť liek použitý.

Vynára sa otázka, ak je výskum liečivých rastlín a v nich obsiahnutých účinných látok tak časovo a finančne náročný, prečo sa mu aj v dnešnej dobe, keď vo farmaceutickej praxi dominujú chemické liečiva a antibiotika, venuje neustála pozornosť. Má to niekoľko dôvodov, ktoré sa dajú zhrnúť nasledovne:

  1. Nie je možné mnohé účinné látky obsiahnuté v liečivých rastlinách nahradiť syntetickými.
  2. Mnohé účinné látky nie je možné synteticky vôbec pripraviť, prípadne je ich možné pripraviť len v laboratórnych podmienkach a do priemyselnej výroby ich nie je možné zaviesť pre technologickú alebo finančnú náročnosť.
  3. V neposlednom rade je to i dôvod objasňovania mechanizmu účinku účinných látok obsiahnutých v tradičných liečivých rastlinách, ktorý je už dlhoročne známy, ale nie je vysvetlený.
  4. Nezanedbateľným faktorom je tu i ľudská túžba poznať neznáme. Na svete existuje okolo 300 tisíc  druhov rastlín, z ktorých len malá časť bola preskúmaná z hľadiska obsahových látok.

História získavanie liečiv z liečivých rastlín je zaujímavá, plná objavov, náhod a omylov. Náš časopis sa tejto téme už dlhšiu dobu nevenoval. Z týchto dôvodov chceme v rámci seriálu pripraveného na rok 2011, oboznámiť našu čitateľskú verejnosť z históriou vzniku niektorých liečiv, ktorých pôvod vychádza z liečivých rastlín. Seriálom si opätovne,  prakticky po viac ako 40. rokoch, pripomenieme historický význam liečivých rastlín pre vznik nových, chemických liečiv a tým aj pre celú farmáciu.

Ing. Valdemar Štalmach


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby