Úvod

Samoliečenie má v súčasnosti na Slovensku veľmi významné postavenie. Tvorí jednu zo základných úloh lekárne. Už v dávnej minulosti chorý človek využíval na základe dlhoročných empirických skúseností účinky liečivých rastlín a sám podnikol všetko pre to, aby bol zdravý.

Aj dnes predstavujú fytofarmaká dôležitú skupinu liekov v samoliečení. Často ich používajú pacienti v rôznych indikáciách. Využívajú sa pri liečbe ochorení dýchacích ciest, pri zažívacích ťažkostiach, pri poruchách spánku, kožných ochoreniach a v terapii mnohých ďalších ochorení. Fytofarmaká sa najčastejšie využívajú v liečbe dlhodobých menej závažných chorôb. Pri akútnych ochoreniach a v naliehavých stavoch je nutné použiť chemické rýchlo účinkujúce látky a fytoterapia sa v takýchto prípadoch používa ako doplnková liečba.

Používanie fytofarmák je frekventované v ambulancii praktického lekára, kde prichádzajú pacienti s miernymi a chronickými ochoreniami a na ich liečbu sú vhodné rastlinné prípravky.(1) Pacient si však môže zakúpiť fytofarmakum i bez predchádzajúcej návštevy lekára sám, keďže v podmienkach Slovenska sú prakticky všetky lieky ATC skupiny V11 (fytofarmaká) voľnopredajné, bez čiastočnej úhrady zo zdravotného poistenia.

Použitie fytofarmák v domácom samoliečení je vhodné  len pri všeobecne známych poruchách zdravia, ktoré väčšinou pacient sám pozná, teda na liečenie symptómov ľahších ochorení, keď sa nevyžaduje kontrola lekára a presná diagnóza ochorenia. Tieto poruchy zdravia by sa mali rýchlo odstrániť a nemali by prekračovať dobu dlhšiu ako 3 až 7 dní. Pri pretrvávajúcich symptómoch by mal pacient navštíviť lekára. Pôvodne koncipované zásady samoliečenia zahŕňajú liečbu ľahších ochorení ako sú prechladnutie, kašeľ, zápal hrdla, poruchy trávenia, bolesti hlavy a svalov a kožné ochorenia. Počas posledného desaťročia sa situácia postupne zmenila a okrem tzv. ľahších porúch zdravia sú do samoliečenia zaradené vážnejšie problémy ako sú nespavosť, alergické rinitídy a žalúdočné vredy.  Samoliečenie predstavuje však aj určité riziká. Jednoduché príznaky ochorenia môžu zastierať aj vážne ochorenie. K ďalším problémom používania rastlinných voľnopredajných liekov a výživových doplnkov v domácom samoliečení patrí nevhodné používanie, nesprávny spôsob prípravy liečivého čaju, zbytočné a dlhodobé užívanie. Pri výbere konkrétneho lieku sa musia tiež zohľadniť možné interakcie. Niektoré fytofarmaká (vrátane čajoviny) môžu v kombinácii s chemickými liekmi spôsobiť rôzne druhy interakcií, či už pozitívne alebo negatívne. Najmä u pacientov, ktorí užívajú viac ako 5 druhov liekov. Osobitnú pozornosť pri samoliečení treba venovať rizikovým skupinám pacientov (veľmi malé deti, tehotné a kojace ženy, starší pacienti) a vo vážnejších prípadoch treba vždy odporučiť návštevu lekára.

V samoliečení dochádza k zmene pozície klienta, lekár sa ocitá v pozícii lekárnika. Zodpovednosť prechádza na pacienta, ale súčasne sa zvyšuje zodpovednosť lekárnika, ktorý dohliada na kvalitu, bezpečnosť a účinnosť vyberaných liekov.

Cieľ

Cieľom práce bolo zistiť postavenie fytoterapie na Slovensku v rámci samoliečenia.

Metodika

Experiment sa realizoval prostredníctvom dotazníkov. Dotazníkmi sme oslovovali pacientov po celom Slovensku prostredníctvom lekární a ambulancií lekárov. Do tejto štúdie bolo zaradených celkom 400 dotazníkov.
Respondenti odpovedali na otázky:

1.      Užívate voľno predajné fytofarmaká (lieky z liečivých rastlín zahŕňujúce aj bylinkové čaje)?
Ak áno, informovali ste vášho lekára, že beriete tieto lieky?

Uveďte, ktoré prípravky ste si zakúpili za posledný rok.

Užívate fytofarmaká na základe odporúčania:
A) lekára      
B) lekárnika              
C) rodinného príslušníka       
D) reklama   
E) iné (vypíšte).......

Pri odpovedi bol určený limit, čo sa týka množstva uvádzaných fytofarmák. Pacienti mohli uviesť len jedno fytofarmakum, ktoré si kúpili za posledný rok.

Výsledky

Z celkového súboru respondentov bolo 200 (50,0 %) žien a 200 (50,0 %) mužov. Najväčšie zastúpenie mali pacienti vo veku od 40 do 60 rokov 188 ( 47,0 % )  a  najmenej  reagovali na   dotazníky   pacienti vo veku nad 60 rokov 37 (9,25 %). Respondenti boli rozdelení do troch skupín podľa vzdelania. Najväčšiu skupinu tvorili pacienti so stredoškolským vzdelaním 233 (58,25 %), pacientov s vysokoškolským vzdelaním bolo 122 (30,5 %). Do štúdie sa zapojili aj pacienti so základným vzdelaním, ktorých bolo len 45 (11,25 %). (Tab. 1)

Popularita fytoterapie sa medzi jednotlivými krajinami líši, avšak záujem verejnosti je silný a stále rastie. (2, 3, 4, 5)  Používanie fytofarmák na Slovensku má dlhodobú tradíciu a je rozšírené i dnes. Viac ako polovica opýtaných 316 (79,0%) užíva voľnopredajné fytofarmaká, pričom väčšinu z nich tvorili ženy 180. (Graf.1)

O užívaní fytofarmák však svojho lekára väčšina z nich 245 (77,5%) neinformuje. Len malá časť pacientov – 71 (22,5 %), ktorí užívajú fytofarmaká  spomenie  pri návšteve lekára aj ich užívanie, aby mohol lekár predísť nežiaducim interakciám s chemickým liekmi, alebo aby informoval pacienta o vhodnosti, prípadne nevhodnosti ich domáceho samoliečenia.

Lieky skupiny fytofarmák sa až na výnimky užívajú bez porady s odborníkom. Túto skutočnosť potvrdzujú aj výsledky dotazníkového prieskumu u pacientov vo Vancouveri  v Kanade.(6)

Tam z celej skupiny pacientov, ktorí boli zaradení do tejto štúdie opovedalo 34 %  kladne na užívanie rastlinných liečiv, ale svojho lekára o užívaní týchto liekov informovala len menej ako polovica opýtaných.

Z fytofarmák, ktoré pacienti zakúpili za posledný rok – uviedli ako najčastejšie užívaný rumanček kamilkový – 75 (23,74 %). Rumanček pôsobí protizápalovo na kožu i sliznice, proti kŕčom a nadúvaniu v detskej terapii, pôsobí tiež pri žalúdočných a črevných ťažkostiach. Externe sa využíva pri liečbe rán, kožných ochorení, popálenín a rôznych zápalov slizníc ako kloktadlo, obklad, kúpeľ, výplach, tinktúra. Rumanček sa v domácom samoliečení najčastejšie používa pri ochoreniach dýchacích ciest, pri chrípke a prechladnutí a u detských pacientov proti kolikám a vetrom v najrôznejších viaczložkových detských čajovinách. Popularita rumančeka sa časom nemení. Už v roku 1957 v publikácii Naše liečivé rastliny (7) autori písali o veľkej popularite rumančeka. Popularita rumnčeka bola tak veľká, až mu škodila. Liečilo sa ním totiž všetko možné.

Ako druhé najviac užívané fytofarmakum respondenti uviedli ginko biloba – 70 (22,15 %). Fytofarmaká s jeho obsahom pravidelne užívajú starší pacienti na zlepšenie pamäte. Zo  71 pacientov, ktorí upozornili lekára na užívanie fytofarmák – 17 (23,94 %) užívali práve ginko biloba.

Ako tretie najviac užívané fytofarmakum  respondenti označili iné fytofarmaká –  68 (21,52 %). Pod iné fytofarmaká v prevažnej väčšine zahrnuli bylinné čaje používané pri ochoreniach dýchacích ciest. Pacienti ďalej užívali cesnak –  62 (19,62 %) na úpravu krvného tlaku, echinaceu – 23 (7,28 %) na podporu imunitného systému a žen-šen – 18 (5,69 %) pri únave a rekonvalescencii. (Graf 2)

96 (30,38%) opýtaných užívalo spomínané fytofarmaká na základe odporúčania lekárnika, 77 (24,37 %) pacientom odporučili fytofarmaká rodinný príslušníci, 68 (21,52 %) lekári, 50 (15,82 %) uviedli iné, prevažne časopisy, literatúru a 25 (7,91 %) oslovila reklama. (Graf 3)

Záver

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že samoliečenie fytofarmakami je obľúbené  i dnes.
79,0 % pacientov užíva voľno predajné fytofarmaká, pričom väčšinu z nich tvoria ženy. Fytofarmaká sú pre širokú verejnosť ľahko dostupné bez lekárskeho predpisu v lekárni i v obchodnej sieti. Pacient si ich môže zakúpiť sám bez predchádzajúcej návštevy lekára. O užívaní fytofarmák v domácom samoliečení väčšina (77,5 %)  pacientov lekára neinformuje. Preto je dnes veľmi dôležitá úloha farmaceuta v lekárni ako erudovaného odborníka pre správne usmernenie pacienta v samoliečení rastlinnými prípravkami. V rámci konzultačnej a poradenskej činnosti poskytuje odborné informácie pri samoliečení pacientov rastlinnými prípravkami. Môže zachytiť prípadné interakcie so súbežne užívanými chemickými liekmi a poučiť pacienta o správnom užívaní voľno predajných fytofarmák.  Aby sa fytoterapia stala účinnou a najmä bezpečnou doplnkovou liečbou chorého pacienta.

PharmDr. Anita Jančovičová


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby