Botanická záhrada SPU – história, súčasnosť so zameraním na liečivé, aromatické a koreninové rastlinyBotanická záhrada v Nitre je vedecko-pedagogickým pracoviskom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Bola založená v roku 1982 ako účelové pracovisko vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej. Prvotne mala zabezpečovať materiálne zázemie vo forme zbierok živého demonštračného materiálu úžitkových, okrasných a divorastúcich rastlín. V  zbierkach sa okrem tropických a subtropických druhov nachádzajú aj rastliny mierneho pásma, domácej flóry, okrasná zeleň a úžitkové rastliny. Okrem flóry má v Botanickej záhrade svoje zastúpenie aj fauna vďaka Viváriu a mini-ZOO.

História záhrady

Zámer vybudovať záhradu s agrobotanickým charakterom vznikol už v roku 1975. Vtedy bol vyčlenený pozemok o rozlohe cca 7 ha v centre vysokoškolského areálu. Od roku 1987 bol odborným vedením poverený RNDr. Vladimír Řehořek, CSc. Skupina piatich zamestnancov v tomto období začína prvé práce na modelovaní terénu a výsadbe rastlín. V čase svojho vzniku zároveň prevzala aj čiastočne upravené parkové plochy v okolí hlavných budov, ktoré navrhol Ing. arch. Vladimír Dedeček, CSc. Rozloha celej ošetrovanej plochy bola 15 ha, k dispozícii bol jeden pestovateľský skleník, ktorý bol využívaný na dopestovanie črepníkových kvetov a letničiek pre potrebu školy.

Projekt budúcej Botanickej záhrady vypracoval záhradný architekt Ing. Alexander Glaus. Autor projektu sa pri tvorbe objektu v otázke zastúpenia jednotlivých expozičných zbierok pridržiaval  návrhov a požiadaviek Katedry botaniky a životného prostredia. Projekt predpokladal, že na vlastné jadro botanickej záhrady nadviažu aj plochy pred a za komplexom budov vtedajšej VŠP. Situovanie objektu bolo citlivé a rešpektovalo umiestnenie objektu v strede areálu školy. Postupne boli vybudované 2 expozičné a 4 pestovateľské skleníky a ďalšie prevádzkové objekty.

V roku 2002 boli k Botanickej záhrade pričlenené plochy a výsadby tzv. Demonštračnej záhrady, ktorej začiatky budovania spadajú do rokov 1982 - 1985 (doc. Ing. I. Žuži, CSc.), kde sa nachádzajú bohaté zbierky úžitkových hospodársky cenných ovocných drevín – Pomologická zbierka, vrátane genofondu starých a okrajových odrôd, viniča hroznorodého – Ampelografická zbierka, plocha pre pestovanie rýchlenej a poľnej zeleniny. Pribudol priestor v Oddelení dekoratívnej flóry, kde sa predpestovali letničky a trvalky na výsadbu okrasných záhonov, ako aj pre obohacovanie zbierok rastlín pestovaných v prirodzených podmienkach Botanickej záhrady.                                                                                                               V súčasnosti zaberá areál Botanickej záhrady celkovú rozlohu približne 28 ha a je situovaná do stredu areálu školy (SPU). Areál Botanickej záhrady netvorí jednotný architektonický celok. Samostatné celky tvoria park, škôlka, skleníky, sad, vivárium, údržba, administratívna budova.

Liečivé rastliny v botanickej záhrade

Liečivé rastliny ako súčasť zbierok Botanickej záhrady boli koncipované už v počiatku jej vzniku. Prvotná koncepcia vychádzala z charakteru plánovanej botanickej záhrady, ktorá okrem základných úloh mala plniť aj funkciu agrobotanickej záhrady. Pôvodné zbierky sa získavali zberom z prírodných stanovíšť (Habán, Knoll, 1997) hlavne Zoborských vrchov (Kerényi-Nagy et al., 2008), ako aj výmenou cez zoznam semien divorastúcich a pestovaných rastlín - Index seminum, ktorý sa aktualizuje každý rok.

Botanická záhrada postupne sústreďovala liečivé, koreninové a aromatické rastliny do škôlky BZ ako aj na plochu medzi skleníkmi, kde sa vybudovala vzorkovnica liečivých a aromatických rastlín. Zapájala sa do projektov KEGA G 600, program K-09-008-00 „Budovanie zbierok kultúrnych rastlín okrasného charakteru s využitím pre edukačné účely v Botanickej záhrade SPU v Nitre“.

Vybudovala sa vzorkovnica, ktorá mala zastúpenie druhov čeľade Asteraceae (Compositae) – 31 taxónov a čeľade Lamiaceae (Labiatae) – 28 taxónov (Habán, Bečárová, Kuba, 2012). Sortiment sa vysadil na základe toho, že v minulosti už bol pestovaný v podmienkach Botanickej záhrady v Nitre (Habán, Knoll, 1997; Knoll, Habán, Gažovčiak, 2000) a je overená odolnosť jednotlivých druhov voči klíme charakteristickej pre oblasť Nitry (Habán, 2000). Ďalšie semená sa získali výmenou cez Index seminum, ktoré sa vysiali v škôlke Botanickej záhrady v Nitre. Jednalo sa z 21 čeľadí 32 druhov liečivých rastlín. V roku 2012 sa zrealizovala  výsadba nazhromaždeného sortimentu liečivých rastlín na pripravené vyvýšené záhony s prihliadnutím na estetické riešenie dotknutej plochy. Tieto budú k dispozícii pre potreby nielen základného botanického výskumu, ale tiež pre edukačné účely priamou demonštráciou živého rastlinného materiálu, ako aj pre potreby hodnotenia obsahu účinných látok vo vybraných druhoch. Vytvorením viacerých parceliek sa predpokladá konfrontácia starých, tradične známych druhov liečivých rastlín sa novými liečivými a potenciálne liečivými druhmi, ktoré sú predmetom vedeckovýskumnej práce zameranej na botaniku, farmakognóziu a fytochémiu (Habán, Bečárová, Kuba, 2012).

V roku 2016 sa získal v zastúpení  Katedrou zeleninárstva FZKI, SPU v Nitre a Botanickou záhradou grant z Vyšehradského fondu na vybudovanie vzorkovnice „Menej známe druhy zelenín, liečivých, aromatických a koreninových rastlín (LAKR) a jedlých húb: Nové pestovateľské trendy v kontexte spolupráce V4 krajín.” Projekt bol zameraný na výmenu materiálov a informácií o nových možnostiach v pestovaní vybraných menej známych druhov v nadväznosti na nové poznatky získané v rámci výskumu predkladateľov a partnerov projektu. Boli vybrané nové odrody, ktoré boli vyšľachtené v danej krajine a tiež odrody, ktoré sú pre túto krajinu charakteristické a niečím zaujímavé z hľadiska moderných trendov. Zároveň sa týmto otestovala vhodnosť ich pestovania na území SR a potenciálne zaradenie medzi intenzívne pestované plodiny na našom území. Vytvorila sa vzorkovnica, ktorá bola nielen označená menovkami ale aj QR kódmi, ktoré korešpondujú s myšlienkami stratégie slovenského predsedníctva V4, kde téma digitálnej agendy, investície do informačných a komunikačných technológií (ICT) a inovácií patrí k prioritným oblastiam politickej stratégie EÚ – Európa 2020.

V súčasnosti sa zbierky aktívnych kolekcií v podmienkach využívajú na praktické terénne cvičenia študentov z rôznych predmetov vyučovaných na SPU v Nitre, napr. Botanika, Liečivé rastliny, Koreninové rastliny, Základy farmakognózie a fytoterapie, Dendrondrológia, Sadovnícke kvetinárstvo a ďalšie.

Záver

Sústreďovaním a udržiavaním vybraných druhov genofondu liečivých rastlín na Slovensku sa okrem Botanickej záhrady v Nitre zaoberajú tiež viaceré šľachtiteľské, univerzitné a výskumné inštitúcie. Genofond liečivých rastlín na Slovensku sa zhromažďuje v Génovej banke v SR v Piešťanoch, ktorá zabezpečuje uchovávanie semenných vzoriek a vedenie informačného systému liečivých rastlín od roku 1997 (Čičová, 2010), pričom sa podieľa na aktívnom vyhľadávaní nových genetických zdrojov liečivých rastlín. Všetky zhromaždené genotypy sa predbežne hodnotia z hľadiska morfologických, biologických a hospodárskych znakov (Čičová, 2006; Čičová, et al., 2011).                                                                                                                                                                                                   

Ing. E. Mňahončáková, PhD. , Botanická záhrada SPU v Nitre

 


ISSN 1335-9878

Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby