Baktérie, vírusy, huby, parazity... jedným slovom mikroorganizmy... tvoria spoločenstvo, ktoré sa za určitých konkrétnych okolností správa voči hostiteľovi pasívne. Avšak pri kontakte s makroorganizmom, spĺňajúcim požadované, druhovo špecifické podmienky pre rozmnožovanie a rast, vykazujú schopnosť svojho hostiteľa významne kolonizovať a poškodzovať. Pritom iniciujú vznik rôznych druhov ochorení a v krajnom prípade až smrť! Jedným z účinných riešení voči patogénom sú antimikrobiálne pôsobiace látky - antibiotiká, antivirotiká, antiparazitiká a antifungálne účinné látky, ktoré sú liekmi prvej voľby pri ochoreniach spôsobených danými mikroorganizmami. Problémom tejto terapie však naďalej zostáva stále sa zvyšujúca antimikrobiálna rezistencia.                                 

Posledné štúdie WHO (Svetová Zdravotnícka Organizácia) informujú o neustále sa prehlbujúcom a zvyšujúcom náraste rezistencie rôznych druhov baktérií ako napríklad Escherichia coli rezistentná voči cefalosporínom, Staphylococcus aureus rezistentný na meticilín alebo Mycobacterium tuberculosis rezistentný na rifampicín a izoniazid. To má za následok zlyhávanie štandardnej terapie, predlžovanie času hospitalizácie, zvýšenie rizika šírenia infekcie a v neposlednom rade výrazné zvyšovanie liečebných nákladov. Antimikrobiálna rezistencia vo všeobecnosti, je schopnosť mikroorganizmu (baktérie, plesne, vírus alebo parazity) odolať antimikrobiálnej liečbe, ktorá bola predtým účinná. Nárast rezistencie má nielen ekonomický, ale aj sociálny dopad na spoločnosť. Problém je natoľko závažný, že ohrozuje úspechy modernej medicíny. Dá sa konštatovať, že stav rastúcej antimikrobiálnej rezistencie je alarmujúci. Dôsledky tejto problematiky sú tak ďalekosiahle, že nútia celý vedecký svet hľadať nielen možnosti zefektívnenia liečby, ale aj nové zdroje antimikrobiálne účinných látok.                                                                                                                                                                                                              

Takýmito látkami sú napríklad rôzne druhy sekundárnych metabolitov (flavonoidy, triesloviny, alkaloidy, fenolové glykozidy), ale aj zmesi prchavých sekundárnych metabolitov (silice) produkované rôznymi zástupcami rastlinnej ríše. Liečivé rastliny sa po stáročia používajú v ľudovom liečiteľstve na uľavenie mnohých príznakov ochorení ako určitá alternatíva voči štandardnej medikamentóznej liečbe. Ich používanie úzko súvisí s ich protizápalovým a antibakteriálnym (inhibícia rastu a rozmnožovania alebo usmrtenie baktérií) účinkom na živý organizmus. Môžu pôsobiť niekoľkými mechanizmami účinku: inhibícia syntézy nukleových kyselín alebo bunkovej steny, poškodenie cytoplazmatickej membrány a inhibícia energetického metabolizmu. Literatúra popisuje množstvo liečivých rastlín s podobnými účinkami, takže spomeniem len niektoré...

PharmDr. Katarína Rendeková     

 


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby