V predchádzajúcom ročníku sa príspevky z oblasti výživy venovali potravinárskym technológiám, a to najmä z hľadiska aplikáci bez prídavných látok a využívania moderných postupov spracovania potravín. V tomto ročníku príspevky zameriame na  oblasť výživovej osvety, konkrétne na informácie o súčasnom stave výživy a aktuálnych výživových odporúčaniach podľa ostatnej revízie Odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo v Slovenskej republike z júna 2015. Uvedieme tiež nové ciele a smery vo výžive obyvateľstva. V nadväzujúcich článkoch o súčasných trendoch vo výrobe potravín sa budeme venovať špecifickým druhom potravín, ako sú potraviny s obsahom geneticky modifikovaných surovín, hypoalergické potraviny, biopotraviny a potraviny so stimulačným a profylaktickým účinkom (funkčné potraviny).

V júni 2015 boli vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR vyhlásené aktualizované Odporúčané výživové dávky (OVD) pre obyvateľstvo v Slovenskej republike (9. revízia). (Vestník MZ SR ročník 63, čiastka 4-5, zo dňa 19. 6. 2015) Vychádzajúc zo súčasných vedeckých poznatkov a klinických i epidemiologických sledovaní aktuálneho vývoja stavu výživy a zdravia súčasnej populácie, ide o odporúčania dennej potreby energie a základných živín, vybraných vitamínov a minerálnych látok pre priemerného obyvateľa. Pri vypracovaní OVD sa vychádzalo z demografickej vekovej a profesijnej štruktúry obyvateľstva a predovšetkým sa zohľadňovali nové vedecké poznatky o výžive ľudí, zakotvené v materiáloch Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority) a Svetovej zdravotníckej organizácie. Vypracované sú pre 29 fyziologických populačných skupín, z toho 11 skupín tvoria deti. Sú to 2 skupiny pre dojčatá, 2 skupiny pre deti predškolského veku a 3 skupiny pre deti školského veku. Dospievajúci chlapci a dievčatá vo veku 15 – 18 rokov tvoria 4 skupiny, a to podľa pohlavia a fyzickej aktivity (študujúci a so zvýšenou fyzickou aktivitou). Dospelí tvoria 18 skupín. Ženy sú rozdelené do 10 skupín s kategorizáciou podľa veku, charakteru práce a osobitostí fyziologického stavu (tehotné a dojčiace). Muži tvoria 8 skupín podľa veku a charakteru práce. Je zachovaná hranica tzv. kritického veku 35 rokov, a to u žien z hľadiska predchádzania výskytu obezity a u mužov vzhľadom na rizikové faktory ischemickej choroby srdca. Ďalej je použité členenie na 2 vekové skupiny podľa profesijných kategórií žien a mužov v pracovnom období s ohľadom na fyzickú aktivitu. Zachovaný je tiež prístup z hľadiska klesajúcej potreby energie s pribúdajúcim vekom, ako aj so znižovaním fyzickej pracovnej výkonnosti, vrátane samostatnej kategórie osôb seniorského veku (2 skupiny podľa veku).

OVD sú koncipované vo forme tabuliek. Podľa závažnosti, významu a súčasných poznatkov o jednotlivých výživových faktoroch sú tabuľky rozdelené na:

  1. základné tabuľky, ktoré obsahujú dávky 15 hlavných výživových faktorov, sú záväzné a slúžia pre praktickú potrebu. Sú tiež základom pre plánovanie  zabezpečenia výroby a spotreby potravín. V základných tabuľkách sa odporúčajú denné dávky hlavných živín – bielkovín, tukov a sacharidov a okrem nich denné dávky železa, vápnika a vitamínov A, B1, B2, C a E.
  2. doplnkové tabuľky obsahujú 16 výživových faktorov (vláknina, jód, minerálne prvky fosfor, meď, zinok, chróm, selén, vitamíny skupiny B, beta-karotén, vitamín K a vitamín D3). Nie sú záväzné pre prax, ale sú určené pre širšie vedecko-výskumné účely.

(Ukážka)

Ing. B. Krkošková, CSc.