Vždy, keď si spomínam na pani docentku Felklovú, vybaví sa mi v pamäti veta, ktorú mi kedysi dávno v Prahe povedala pani na riaditeľstve SPOFA (Spojené farmaceutické závody, n. p.), ku ktorej som prišla prerokovať niektoré výstupy v rámci riešenia výskumnej úlohy zameranej na riešenie problematiky zabezpečenia rastlinnej suroviny pre farmaceutický priemysel: „Boli by sme veľmi radi, keby sa aj z vás stala taká výborná odborníčka na liečivé rastliny, akou je pani docentka Felklová“. Bola som vtedy mladá vedecká pracovníčka vo Výskumnom ústave liečiv v Modre a pani docentka nám robila odbornú poradkyňu. A hoci som ju predtým poznala ako študentka na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a krátko aj ako jej kolegyňa na katedre, až pri spomenutej úzkej vedeckej spolupráci s ňou som mala možnosť poznať ju bližšie – a odvtedy si ju veľmi vážim. Aj neskôr, keď som potrebovala radu pri riešení výskumnej úlohy, obrátila som sa na ňu – a ona mi vždy ochotne a nezištne poradila a pomohla. A navyše – netrvala len na svojich návrhoch riešenia problematiky, vedela uznať a oceniť aj tie moje.

Pani docentka Melanie Felklová väčšinu svojho života strávila na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bola vedúcou Záhrady liečivých rastlín, na Katedre farmakognózie a botaniky bola vedúcou Oddelenia botaniky a farmakoergázie. Dlhé roky prispievala k výchove nových farmaceutov a zvyšovala u nich poznatky a záujem o liečivé rastliny. V rámci výskumnej činnosti sa venovala problematike produkcie liečivých rastlín. K významným vedeckým úspechom prispeli aj jej bohaté jazykové znalosti, ktoré jej umožňovali bez problémov študovať zahraničnú literatúru a popri rozsiahlej publikačnej činnosti v českom a slovenskom  jazyku publikovať (vtedy to nebolo až tak časté) v anglickom a tiež nemeckom jazyku.

Narodila sa v máji 1926. V Brne vyštudovala strednú školu a tam aj ukončila v roku 1949 štúdium farmácie na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity. Následne v Brne pracovala na Ústave pre fyziológiu a anatómiu rastlín, kde v roku 1952 obhájila rigoróznu prácu a získala titul doktorky prírodných vied. Po zriadení farmaceutickej fakulty v Brne pracovala na nej najprv so zameraním na anatómiu a fyziológiu rastlín, neskôr sa ako odborná asistentka na Katedre farmaceutickej botaniky zaoberala liečivými rastlinami, výskumu ktorých sa venovala v rámci externej ašpirantúry od roku 1957. Od roku 1958 - 1959 bola poverená prednášať a viesť cvičenia z predmetu Pestovanie liečivých rastlín. Vypracovala jeho náplň a starala sa o fakultnú záhradu liečivých rastlín v Brne na Kravej hore, kde mala aj svoje pokusné políčka. Odvtedy bol celý jej ďalší výskum zameraný na riešenie problematiky produkcie liečivých rastlín.

Kandidátsku dizertačnú prácu z odboru farmácia – farmakognózia zaoberajúcu sa sledovaním anatómie mliečnic maku siateho obhájila už na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá  vznikla začiatkom 50. rokov minulého storočia a od roku 1960 sa stala celoštátnou (československou) farmaceutickou fakultou. V Bratislave pokračovala vo výučbe predmetu Pestovanie liečivých rastlín (farmakoergázia) a neskôr aj predmetu Farmaceutická botanika. Svoju habilitačnú prácu, ktorú obhájila v roku 1964 zamerala na výskum maku siateho – Papaver somniferum L., na možnosť ovplyvnenia jeho sekundárnych metabolitov pestovateľskými postupmi. V Bratislave založila a vybudovala Záhradu liečivých rastlín (ZLR) a v roku 1967 sa stala jej vedúcou. Neustále dopĺňala genofond záhrady novými perspektívnymi liečivými rastlinami, pripravovala Index seminum záhrady a zabezpečila jeho výmenu s približne 300 záhradami celého sveta. Dnes má ZLR okolo 900 druhov liečivých rastlín a stala sa samostatným účelovým zariadením Farmaceutickej fakulty. Od 70. rokov minulého storočia začala pani docentka so svojimi spolupracovníkmi z katedry a záhrady organizovať expozíciu Záhrady liečivých rastlín Farmaceutickej fakulty UK na poľnohospodárskej výstave AGROKOMPLEX v Nitre, túto aktivitu prebrali po odchode pani docentky z Bratislavy jej kolegovia z katedry a nasledujúci vedúci ZLR.

Ako vedúca Oddelenia botaniky Katedry farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave pripravila a napísala učebné texty a prednášala a viedla cvičenia z predmetov Pestovanie liečivých rastlín a Botanika, viedla krúžky Študentskej vedeckej činnosti, bola školiteľkou niekoľkých desiatok diplomových prác, rigoróznych pác a dvoch kandidátskych prác z oblasti pestovania liečivých rastlín a oblasti pletivových kultúr a ako už bolo spomenuté, bola odbornou poradkyňou pre mladých výskumných pracovníkov nedávno založeného  Oddelenia liečivých rastlín Výskumného ústavu liečiv v Modre.

Vedecký výskum zamerala pani docentka na potreby pestovateľskej praxe. V rámci výskumných úloh Ministerstva poľnohospodárstva, Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva hospodárstva ale aj SAV sa venovala výskumu produkcie a kvality „nosných liečivých rastlín“ na Slovensku. Riešila problematiku pestovania rastlín, agrotechnických postupov, introdukcie a aklimatizácie, okrem iného aj problematiku ich ochorení, ktoré sú nepriaznivým javom pri pestovaní rastlín v monokultúrach. Ako zodpovedná riešiteľka štátnych úloh základného výskumu, ale najmä úloh aplikovaného výskumu sa so svojimi riešiteľskými kolektívmi zloženými z pracovníkov Farmaceutickej fakulty UK Bratislava ale aj pracovníkov z farmaceutického priemyslu (vtedy Slovakofarma, n. p., Hlohovec) venovala štúdiu rastlín Papaver somniferum, Malva mauritiana , Matricaria recutita, Valeriana officinalis, Mentha × piperitaLobelia inflata. Výsledky riešenia obhájila v 13 výskumných správach a publikovala ich na mnohých vedeckých konferenciách a vo viac ako 150 domácich a zahraničných vedeckých časopisoch. Bola dlhoročnou prispievateľkou aj do nášho časopisu.

Po odchode z Bratislavy do Brna v roku 1987 sa naďalej venovala liečivým rastlinám. Zapojila sa do budovania novozaloženej Farmaceutickej fakulty Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne, kde pedagogicky a vedecky pôsobila na Ústave prírodných liečiv. Tu sa naďalej venovala problematike produkcie liečivých rastlín, viedla diplomové a rigorózne práce, pričom naďalej spolupracovala aj s vedeckými a pedagogickými pracovníkmi z oblasti poľnohospodárstva.

Redakcia nášho časopisu a viacerí členovia redakčnej rady, ktorí počas aktívneho pedagogického a vedeckého života pani docentky Felklovej boli jej kolegami, spomínajú si na ňu ako na nezabudnuteľnú osobnosť a s úctou.

RNDr. Daniela Tekeľová, CSc.

(Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby