Lolium temulentum L., Jílek mámivý – mätonoh mámivý

Rozšíření: Evropa, Asie, severní Amerika. U nás roste v obilí jako plevel, na cestách a rumištích roztroušeně v obou státech. Dnešní výskyt je omezenější vlivem používání herbicidů.

Popis: Jednoletá, sytě namodrale zelená tráva, 30 - 80 cm vysoká. Stébla jsou silná, přímá nebo kolenkatě vystoupavá, na bázi svazčitě větvená, nahoře drsná. Květenství je klas z klásků. Vícekvěté klásky přisedají ve výkrojcích vřetene a jsou svou úzkou stranou k němu přitisklé. Klásky jsou 15-20 mm dlouhé se sedmižilnou plevou o málo delší než klásek. Pluchy jsou tupé, na hřbetě zaoblené, osinaté, s osinou přímou nebo hadovitě zprohýbanou. Kvete v červnu a červenci. Plod je obilka.

Obsahové látky: V celé rostlině, hlavně v obilkách, je přítomna houba Endoconidium temulentum Prill. et Del., která je pravděpodobně producentem temulinu, v rostlině jsou přítomny i další pyrrolizidinové alkaloidy (0,06 %), a to perlolin,  perlolidin aj.

Toxicita a příznaky otravy: Účinek se projevuje omámením a rozšířením zorniček. U člověka byly pozorovány, opilost, závratě, ospalost, apatie, poruchy vidění, třes, ošklivost, zvracení a křečovité bolesti žaludku. U zvířat se vyskytuje malátnost, slinění, kolísavá chůze, třes, těžký dech a slabý tep. Smrt přichází rychle. Otravy byly pozorovány u člověka, koně, skotu, prasat, kozy a drůbeže.

Léčení otravy: Odstranění toxického agens a pokračování symptomatickou léčbou. Zabránit křečím podáním právě potřebného množství antiepileptik. Nepodávat analeptika!

Poznámka: Přítomnost malého množství alkaloidů bylo prokázáno i v jiných druzích jílků, např. Lolium perenne L. – jílek vytrvalý (mätonoh trvácí) a L. multiflorum Lam. - j. mnohokvětý (m. mnohokvetý) a taktéž u Festuca arundinacea Schreb. – kostřava rákosovitá (kostrava trsteníkovit

Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.

Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby