Zvýšený vnútroočný tlak je jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich progresívnych očných ochorení.

V početných odborných prácach sa preukázala úzka súvislosť medzi oxidačným stresom a vznikom tejto choroby, čo dáva antioxidačne pôsobiacim látkam uplatnenie aj v tejto oblasti. Riziko vzniku a vývoja znižujúce účinky antioxidantov sa ukázali už aj pri viacerých vekom podmienených očných chorobách (degenerácia žltej škvrny, starecká katarakta a ďalšie).

Čnelky a blizny šafránu (Crocus sativus) sa predovšetkým v ázijských krajinách tradične používajú najmä ako korenina, uplatňujú sa však aj v liečbe ľahších a stredne ťažkých foriem depresií. V pomerne vysokých koncentráciách obsahujú karotenoidy − krocín a krocetín, ktoré sú účinnými „lapačmi“ voľných radikálov, antioxidantmi a disponujú aj protinádorovou aktivitou.

Iránsky výskumný tím v  novšie publikovanej prospektívnej, randomizovanej štúdii (Bonyadi et. al. 2014) testoval možnosti pozitívneho ovplyvnenia zvýšeného vnútroočného tlaku šafránom. Do súboru boli zaradení seniori (priemerný vek 67 rokov), u ktorých bol zvýšený vnútroočný tlak stabilizovaný konvenčnou liečbou chemickými prípravkami (0,5% timolol a 2% dorzolamid). Terapia bola počas 1 mesiaca doplnená extraktom šafránu. Už po 3 týždňoch bolo zaznamenané štatisticky významné zníženie vnútroočného tlaku, po prerušení podávania sa však hodnoty vnútroočného tlaku v priebehu mesiaca opätovne vrátili na východiskové.

PharmDr. Ľ. Farkaš

(ukážka)


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby