Informácia z 19. pracovného dňa sekcie prírodných liečiv SFS

S odstupom piatich rokov sa 4. až 6. 9. v Bratislave v priestoroch Farmaceutickej fakulty, konal IX. Zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS). V rámci tohto podujatia sa uskutočnil 19. pracovný deň sekcie prírodných liečiv SFS, na ktorom boli prezentované vedecké práce výskumníkov z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK), Farmaceutickej fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (FaF VFU) a Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (FaF UK). Otvorenia pracovného dňa a úvodného slova sa ujal predseda Sekcie prírodných liečiv prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc. Tohtoročný pracovný deň sekcie prírodných liečiv ponúkol príležitosť najmä študentom doktorandského štúdia prezentovať svoj výskum formou prednášok a posterov. Ako prvá zaznela prednáška PharmDr. V. Formana (FaF UK, Bratislava), v ktorej sa zameral na testovanie imunomodulačnej a antimikrobiálnej aktivity macerátov listov Cornus mas, Swida alba a Dendrobenthamia japonica. Vybraným liečivým rastlinám s potenciálnym antidiabetickým pôsobením sa venovala PharmDr. A. Kuczmannová (FaF UK, Bratislava). Mgr. J. Urdová (FaF UK, Bratislava) predstavila elicitáciu ako nástroj na stimuláciu produkcie sekundárnych metabolitov v in vitro kultúrach Melissa officinalis. Vo svojej práci používala biotické i abiotické elicitory a tiež zhodnotila antioxidačnú aktivitu metódou DPPH. Veľmi diskutovanej téme súčasnosti, vzniku a rozvoju Alzheimerovej choroby a najmä polyfenolom ako potenciálnym neuroprotektívam, sa vo svojej prednáške venovala Mgr. M. Kameníková (FaF UK, Bratislava). Lipooxygenázu ako modelový enzým pre hodnotenie biologickej aktivity sekundárnych metabolitov predstavil PharmDr. P. Hoffman (FaF UK, Bratislava). Podobným štúdiom lipooxygenázy vo vzťahu k sekundárnym metabolitom sa venovala aj PharmDr. R. Kollárová (FaF UK, Bratislava), ktorá sa okrem iného v experimente zamerala aj na štúdium vplyvu biotickej a abiotickej elicitácie na aktivitu LOX a produkciu sanguinarínu na modeli suspenzných kultúr Eschscholtzia californica. Táto prednáška uzavrela prvú časť pracovného dňa. Po krátkej prestávke s občerstvením pokračovala prezentácia výskumnej práce PharmDr. A. Navrátilové (FaF VFU, Brno) na tému synergické pôsobenie kombinácií mimulónu, 3´-O-metyldiplakonu a epigalokatechíngalátu s antibiotikami proti rôznym meticilín rezistentným kmeňom Staphylococcus aureus. Zaujímavým príspevkom pracovného dňa sekcie prírodných liečiv boli výskumné práce z Katedry galenickej farmácie zamerané na prírodné látky s galenických formách. PharmDr. Koutsoulas vysvetlil ako vplýva pôvod fosfolipidov na správanie sa lipozomálnych gélov v prípade inkorporácie vybraných látok. Prípravu nanoemulzných systémov s obsahom prírodných surfaktantov predstavila PharmDr. M. Špaglová (FaF UK, Bratislava) a formuláciu šalviovej silice do dermálnych polotuhých liekov prezentovala PharmDr. A. Kodadová (FaF UK, Bratislava). Problematiku mikroemulzných systémov ako vehikúl študovali vo svojich prácach PharmDr. L. Starýchová (FaF UK, Bratislava) a PharmDr. M. Čuchorová (FaF UK, Bratislava). Lyofilizované xerogély študoval vo svojej práci PharmDr. A. Murányi, svoju prácu predstavil v prednáške s názvom Využitie prírodných polysacharidov v terapeutických systémov na báze xerogélov.

Niektoré výskumné práce boli prezentované aj formou panelových referátov. Všetky príspevky potvrdili vysokú úroveň prác výskumníkov a  ich pracovísk.

PharmDr. Silvia Fialová, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby