Celoslovenské kolo súťaže žiakov sa konalo v dňoch 14. až 16. júna 2013 v podnikovom rekreačnom zariadení Stará voda spoločnosti Frucona, Košice, a.s. v Hnileckej doline v  krásnom prostredí Volovských vrchov.

Súťaže sa zúčastnilo 210 mladších žiakov a 113 starších žiakov z 23 základných škôl, 15 členov pedagogického sprievodu a 7 členov odbornej komisie.

Vyhlasovateľom súťaže bolo MŠ SR a jej spoluorganizátormi Enviromentálna poradňa Studnička, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, Botanická záhrada UK, Slovenské národné múzeum ? Prírodovedecké múzeum v Bratislave, Farmaceutická fakulta. Súťaž sponzorsky podporila aj redakcia časopisu Liečivé rastliny a ďalší sponzori.

Súťaž pozostávala z piatich častí, a to písomného testu, poznávania živých rastlín, určovania herbárových položiek, určovania čajov a sušených drog. V nesúťažnom čase deti robili z koráliek obrázky a modelovali kvety z krepového papiera, zúčastnili sa tiež exkurzie na územie europského významu SKÚEV Starovodské jedliny, ktorou ich sprevádzal Mgr. Milan Barlog, pracovník Národného parku Slovenský raj. Večer po zotmení deti sledovali nočnú oblohu hvezdárskym ďalekohľadom.

Na záver boli vyhlásené výsledky súťaže a odovzdané diplomy a ceny súťažiacim. Prvú cenu v kategórii mladších žiakov získal Adam Sikorják zo ZŠ Nová Ľubovňa a prvú cenu v kategórii starších žiakov získala Katarína Kuľková zo ZŠ v Drieňove. Vďaka sponzorom mohli byť deti obdarené odborne hodnotným a zaujímavým časopisom Liečivé rastliny a tiež drobnými vecnými darmi. Všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili oboch korešpondenčných kôl boli  zaslané diplomy.

V budúcom roku očakávame, že sa tejto zaujímavej poznávacej súťaže zúčastní ešte viac žiakov, a tak sa môže záujem o prírodu a zdravie vštepiť do mladej nastupujúcej generácie.

Ing. J. Pížl


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby