Popoludnie 12. júna 2013 patrilo 18. pracovnému dňu Sekcie prírodných liečiv Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SPL SFS). Toto podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Na pracovnom dni odznelo 5 veľmi zaujímavých prednášok. Pracovný deň otvoril svojim príhovorom predseda SPL prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc., ktorý privítal všetkých zúčastnených a uviedol prednášajúcich.

Prvá prednáška patrila prof. Ing. Milanovi Nagyovi, CSc. Vo svojej prezentácii so záhadným názvom „Fytoterapia: od asu po GPCR“ priniesol prierez históriou fytoterapie. Neopomenul Hippokrata, Dioskurida, Matthioliho, či Hildegardu z Bingenu, ako aj ďalších priekopníkov farmakognózie a fytoterapie. Hovoril i o objavoch a udelených Nobelových cenách v tejto oblasti. Spomenul potrebu ďalšieho výskumu liečivých rastlín a prírodných látok, zameraného na vysvetlenie mechanizmu účinku, predvídania nežiaducich účinkov a vzájomných, či liekových interakcií, ako aj na štúdium biologických aktivít s využitím molekulárno-biologických metód.

Súčasný stav legislatívy z hľadiska ponímania účinnosti a bezpečnosti liečivých rastlín a prípravkov z nich, rozobral v prednáške Mgr. Jaroslav Tóth, PhD. Informoval o súčasnej práci EFSA v oblasti výživových a zdravotných tvrdení na obaloch výživových doplnkov a potravín, ako i o komplikáciách, ktoré najmä pre výrobcov prináša súčasná legislatíva.

Aktuálnym otázkam o konope siatej, o jej (zne)užívaní, pestovaní, obsahových látkach, terapeutickom použití i ako o technickej surovine, sa v prednáške venoval RNDr. Jiří Zapletal z Kriminalisticko-expertízneho ústavu Policajného zboru v Banskej Bystrici.

O tom, aké sú rozdiely medzi liekmi a výživovými doplnkami s obsahom Ginkgo biloba L. hovorila PharmDr. Szilvia Czigle, PhD. Venovala sa požiadavkám v súčasnosti platných noriem na obsah hlavných sekundárnych metabolitov v listovej droge a ich stanoveniu v rôznych prípravkoch. Poukázala na nedostatky viacerých výživových doplnkov s obsahom ginka.

Sériu prednášok uzavrela doc. RNDr. Daniela Košťálová, CSc., ktorá venovala pozornosť aktuálnemu výskumu kurkuminoidov zameraného na zvýšenie ich biodostupnosti a spomenula ich význam v prevencii chronických ochorení, vrátane ochorení kĺbov, pečene, obličiek, ako aj nádorových ochorení a porúch imunitného systému.

Na záver predseda SPL poďakoval prednášajúcim za veľmi zaujímavé témy a ich prácu a tiež zúčastneným za príjemné popoludnie.

PharmDr. S. Fialová, PhD.