V dňoch 15. až 17. júna 2012 sa uskutočnilo celoštátne kolo 17. ročníka súťaže Liečivé rastliny v prostredí CHKO Dunajské luhy v priestoroch ubytovacieho zariadenia STU v Gabčíkove. Súťaž každoročne organizuje Enviromentálna poradňa Studnička, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, Botanická záhrada UK, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave, Farmaceutická fakulta za podpory redakcie časopisu Liečivé rastliny a ďalší sponzori, ktorí takto každoročne robia deťom radosť. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Tohtoročné celoštátne bolo venované pamiatke uznávaného odborníka v oblasti liečivých rastlín a dlhoročného odborného redaktora časopisu Liečivé rastliny ? doc. Dr. PhMr. Jaroslavovi Kresánkovi, CSc.

Cieľom a zmyslom súťaže je prispieť k formovaniu pozitívneho vzťahu detí k prírode, životnému
prostrediu a usmerniť ich činnosti v duchu filozofie spoznávania a ochrany prírody.

Súťaž bola rozdelená na tieto časti: test, poznávanie živých rastlín, určovanie herbárových položiek, určovanie čajov a sušených drog.

Akcia prebehla tradične na školách v troch súťažných kolách v dvoch vekových kategóriách. Prvého kola sa zúčastnilo spolu 368 žiakov z 35 základných škôl a do druhého kola postúpilo 209 žiakov. Prvé korešpondenčné kolo bolo zamerané na teoretické poznatky a bolo vyhodnotené elektronicky. Druhé kolo bolo zamerané už na praktické úlohy, z ktorých v jednej žiaci mali zmapovať výskyt snežienky jarnej.

Pre deti bol pripravený aj program ? stavali si malé drevené plte a tkali malé koberčeky zo zvyškov látok. Počas súťaže absolvovali účastníci exkurziu do lužných lesov v okolí Gabčíkova s odborným výkladom pracovníka CHKO spojenú s plavbou na člne po dunajskom ramene, ktorú zabezpečili pracovníci Štátnych lesov spolu so Štátnou plavebnou správou.

Na záver sa vyhodnotilo celoštátne kolo, vyhlásili sa výsledky a odovzdali diplomy a ceny. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, vďaka ktorým sme mohli rozdať ceny všetkým súťažiacim a jednotlivým školám. Okrem toho sme zaslali diplomy všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili oboch korešpondenčných kôl.

Celoštátneho kola sa zúčastnilo 31 súťažiacich z 14 škôl, 13 členov pedagogického sprievodu a 6 členov odbornej komisie. Vyhlásením výsledkov súťaže a odovzdaním ocenení a diplomov úspešne skončil opäť jeden ročník súťaže. O ďalšom 18. ročníku sa záujemcovia bližšie dozvedia na webovej stránke: www.studnicka.sk

Ing. J. Pížl


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby