Dňa 12. septembra 2012 sa v rámci osláv 60. výročia založenia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konal 17. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv SFS, ktorý sa organizoval pod záštitou Sekcie prírodných liečiv Slovenskej farmaceutickej spoločnosti a Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Konferencia sa konala v priestoroch Katedry farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.

Konfereciu viedol predseda Sekcie prírodných liečiv SFS a vedúci Katedry farmakognózie a botaniky FaF UK v Bratislave prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc. V úvode konferencie boli vyznamenaní dvaja významní vedeckí pracovníci pôsobiaci v oblasti botanického a farmakognostického výskumu.

Významné ocenenie Čestný člen Slovenskej farmaceutickej spoločnosti za dlhoročnú vynikajúcu pedagogickú, vedecko-výskumnú a organizátorskú prácu v prospech farmácie prevzal rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc. z rúk predsedu SFS Dr.h.c. prof. RNDr. Jozefa Čižmárika, PhD. Náš významný botanik prof. Mičieta sa v súčasnosti venuje problematike využitia mikrospór a peľu pri indikácii znečistenia životného prostredia, pri čom spolupracuje nielen s Farmaceutickou fakultou, ale aj so zahraničnými vedeckými inštitúciami.

Druhou významnou ocenenou vedeckou pracovníčkou bola PharmDr. Erszébet Háznagy-Radnai, PhD. z Ústavu farmakognózie Farmaceutickej fakulty Segedínskej univerzity v Szegede (Maďarsko), ktorej odovzdal prodekan FaF UK doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD. Pamätnú medailu Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave za dlhoročnú spoluprácu s Katedrou farmakognózie a botaniky UK v Bratislave pri výskume liečivých rastlín najmä z čeľade Lamiaceae.

Zameraním konferencie bolo informovať o súčasnom výskume prírodných látok na farmaceutických fakultách v Bratislave (SR), Brne a Hradci Králové (ČR).

Tri prednášky predniesli renomovaní pracovníci Katedry farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.

Veľmi zaujímavú prednášku Štúdium synergie účinkov rastlinných polyfenolov pripravil kolektív autorov prof. Ing. Milan Nagy, CSc. a PharmDr. et Mgr. Elena Kurin. Prednášajúci prof. Nagy poukázal na vzájomné sa ovplyvňovanie (kladné aj záporné) biologicky účinných látok v zmesiach, pričom zmesi látok sú typické práve pre extrakty z prírodných zdrojov. Dokumentoval to na príklade štúdia zmesi prírodných polyfenolov červeného vína a ich vzájomného ovplyvňovania antioxidačnej aktivity.

O význame liečivých rastlín pri ovplyvnení cukrovky oboznámil prítomných doc. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. v prednáške Možnosti ovplyvnenia diabetes mellitus vybranými extraktmi rastlín. Prezentoval výsledky svojich experimentov in vivo so záparmi z vňate repíka (repík lekársky,  řepík lékařský, Agrimonia eupatoria) a listov artičoky (artičoka kardová, artyčok kardový, Cynara cardunculus). Vyzdvihol význam takéhoto výskumu v súčasnosti, kedy narastá počet pacientov s týmto závažným ochorením.

Kolektív autorov PharmDr. Silvia Fialová, PhD., RNDr. Daniela Tekeľová, CSc. a prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc. poukázal na významnú úlohu mikroskopického prieskumu liečivých rastlín v spojitosti so štúdiom morfologických znakov. V prednáške Trichómové útvary – dôležitý diskriminačný znak pre rastliny čeľade Lamiaceae prezentovala Dr. Fialová výsledky pri mikroskopickom a makroskopickom štúdiu najmä farmaceuticky významného rodu Mentha L. Nové poznatky a ich vyhodnotenie im umožnilo využitie modernej digitálnej techniky a elektrónového mikroskopu.

V troch ďalších prednáškach informovali o svojom výskume pracovníci a študenti doktorandského štúdia z českých farmaceutických fakúlt.

Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. z Katedry farmaceutickej botaniky a ekológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovej v Hradci Králové v prednáške autorov Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. a prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc. s názvom Alkaloidy rostlin čeledi Amaryllidaceae hovorila o štúdiu biologicky zaujímavých alkaloidov niekoľkých rodov čeľade amarylkovitých vrátane farmaceuticky významného rodu Galanthus (snežienka, sněženka) obsahujúceho alkaloid galantamín, ktorý sa už dlhší čas využíva pri ochoreniach centrálneho nervového systému.

Dvaja doktorandi z Oddelenia biotechnológie Ústavu prírodných liečiv Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne informovali zaujímavým a primerane rozsiahlym spôsobom o svojich doterajších výsledkoch získaných pri výskumoch. Mgr. Jakub Trempl sa v svojej prednáške zameral na Vplyv sekundárnych metabolitov rastlín na expresiu antioxidačných enzýmov v myších embryonálnych fibroblastoch a ďalší doktorand Mgr. Viliam Brezáni sa zaoberal podrobným prieskumom a izoláciou látok z eukalyptu guľatoplodého (blahovičníka kulatoplodého) v prednáške Obsahové látky izolované z Eucalyptus globulus.

Odborná úroveň prednášok a atmosféra zasadania prispela k dôstojnej oslave 60. výročia založenia Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.

RNDr. Daniela Tekeľová, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby