Dňa 15. 1. 2012 opustil naše rady dlhoročný odborný redaktor doc. DrPH. PhMr. Jaroslav Kresánek, CSc., ktorý len nedávno oslávil významné životné jubileum 90 rokov.

Táto strata sa dotkla aj našej redakcie, pre ktorú bol docent Kresánek dlhé roky veľkou odbornou autoritou a pilierom redakčnej rady.

Docent Kresánek ako vysokoškolský učiteľ a vedecký pracovník na Katedre farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave mal, okrem vedeckého výskumu a výchovy mladých farmaceutov, aj veľkú zásluhu na popularizácii liečivých rastlín formou prednášok na kurzoch a školeniach pre odborníkov i širokú verejnosť. Svoju vzácnu schopnosť prístupným a zrozumiteľným spôsobom priblížiť čitateľom odbornú tematiku uplatňoval aj pri prispievaní do populárno-vedeckých časopisov, vrátane nášho časopisu.

V mene redakčnej rady, vydavateľstva Herba, ako aj všetkých čitateľov časopisu ďakujeme docentovi Kresánkovi za všetko, čo pre náš časopis vykonal.


Česť jeho pamiatke!

redakcia


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby