V decembri minulého roku sa profesor Tomko, dlhoročný vedúci pracovník a vysoko­školský učiteľ Katedry farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bra­tislave dožil deväťdesiatich rokov. Pripomeňme si jeho úspešnú vedeckú dráhu a vklad do rozvoja farmakognózie, ako aj celej československej a slo­venskej farmácie.

Profesor Tomko sa narodil v Pavlovej Vsi pri Liptovskom Mikuláši. Po absolvovaní Vysokej školy technickej v Bratislave v odbore che­micko-technologického inžinierstva pracoval na od­delení chemickej kontroly v Štát­nom vý­skumnom ústave poľnohospodárskom v Bra­tislave a vo Výskumnom ústave lúčebných a farmaceutic­kých závodov. Významná etapa jeho vedeckého pôsobenia je spojená s Che­mickým ústavom SAV v Bratislave, kde sa ako vedúci vedecký pracovník začal venovať najmä výskumu v oblasti prírodných látok. V roku 1971 sa jeho profesionálnou pôdou stala Farmaceutická fakulta, kde pracoval na katedre farmakognózie a botaniky ako vedúci do roku 1986.

V 50. a 60. rokoch získal postupne na SVŠT hodnosti doktora technických vied, kandidáta chemických vied a napokon doktora chemic­kých vied. V roku 1973 bol menovaný riadnym profesorom farmakognózie na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bra­tislave.

Profesor Tomko sa stal uznávaným odborníkom v oblasti izolácie, delenia a štúdia štruktúry prírodných látok a mnohé jeho práce sa dodnes citujú v odbornej literatúre. O vysokom hodnotení výsledkov jeho prác svedčí skutočnosť, že na vyzvanie nakladateľov sa stal autorom kapitol o steroidných alkaloidoch vo svetových monografiách. Venoval sa prednáškovej činnosti doma i v zahraničí, kde ho pozývali najmä pracoviská špecializované na výskum alkaloidov. Profesor Tomko mal veľkú zásluhu na rozvíjaní spolupráce farmaceutickej fakulty v Bratislave s fakultami v Jene a v Halle, ako aj s výskumným ústavom Nemeckej akadémie vied pre výskum kultúrnych rastlín v Gaterslebene. V rokoch 1966 – 1967 pôsobil na Ohio State University Columbus Ohio ako visiting profesor.

Jeho najvýznamnejším vedeckým úspe­chom bola izolácia a vyriešenie štruktúry via­cerých steroidných alkaloidov z kýchavice a pyrolín-pyrolidínových alkaloidov z ľalie. Je spoluautorom patentu, ktorý rieši izoláciu antihypertenzívne pôsobiacich alkaloidov. Okrem základného výskumu v oblasti izolácie a identifikácie alkaloidov sa pričinil aj o rozvoj apli­kovaného výskumu vypracovaním novej analytickej metódy na stanovenie ópiových alkaloidov v makovinách a izolačnej metódy morfínu pomocou vymieňačov iónov.

Vysoké uznanie sa jubilantovi dostalo jeho zvolením za člena Divízie organickej chémie IUPAC – medzinárodnej únie čistej a úžitkovej chémie, kde počas štvorročného obdobia v rokoch 1973 – 1977 aktívne zastupoval bývalú ČSSR.

Príchodom profesora Tomka na farmaceutickú fakultu sa začala nová etapa nielen vo vedeckej práci katedry farmakognózie a botaniky, ktorá sa zamerala na rozvoj a zdo­konaľovanie separačných a identifikačných metód, ale aj v pedagogickom prístupe k vý­uke predmetu farmakognózie. Nová náplň výuky poslucháčov bola jeho zásluhou podporená aj potrebnou študijnou literatúrou. Je autorom celoštátnej učebnice farmakognózie, ktorá vyšla v roku 1989.

V rokoch 1976 – 1980 vykonával funkciu prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť. Bol úspešným reprezentantom fakulty ako predseda Slovenskej chemickej spoločnosti, ale aj ako člen ďalších domácich vedeckých organizácií. V roku 2001 sa stal Čestným členom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti.

Za svoju záslužnú činnosť v oblasti prírodných vied, ako aj za pedagogické pôsobenie bol jubilant ocenený viacerými medailami, a to Hanušovou medailou Československej spoločnosti chemickej, zlatou medailou Slovenskej chemickej spoločnosti, zlatou medailou Univerzity Komenského, zlatou medailou Prírodovedeckej fakulty UK a Chemicko-technologickej fakulty SVŠT v Bratislave. Za zásluhy v prírodných vedách je nositeľom zlatej čestnej plakety Dionýza Štúra SAV, ako aj bronzovej medaily, ktorou ho ocenila FaF Univerzity Martina Luthera v Halle-Witenberg.

Profesor Tomko stále udržiava aj po odchode do dôchodku kontakt so svojimi bývalými spolupracovníkmi a sleduje so záujmom ďalší vývoj vo svojej vednej disciplíne. V roku 2006 dekan farmaceutickej fakulty udelil jubilantovi pamätnú medailu za dlhoročnú vedeckú, pedagogickú, organizačnú a riadiacu prácu a za podiel na rozvoji fakulty a jej reprezentáciu doma i v zahraničí.

V mene pracovníkov katedry farmakognózie a botaniky želám jubilantovi najmä pevné zdravie a veľa šťastia a osobnej pohody v rodinnom kruhu.

prof. RNDr. D. Grančai, CSc.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby