Už dlhé roky sa pociťoval nedostatok tlače s tematikou liečivých rastlín. Riešenie sa našlo založením nového maďarského odborného časopisu Herba Hungarica, vydávaného od r. 1961 v Budapešti. Pestovanie úžitkových, ako aj liečivých rastlín má v susednom Maďarsku dobré tradície. Prejavom toho sú už oddávna odborné príspevky na túto tematiku, Vychádzajúce v úctyhodnom počte v odbornej tlači farmaceutického, botanického a poľnohospodárskeho zamerania. Dokonca aj pre najvlastnejšie problémy liečivých rastlín stretneme sa už v dvadsiatych rokoch s úzko zameraným časopisom Herba, ktorého existencia však v ťažkých povojnových rokoch bola prerušená.

V súčasnej dobe sa okolo liečivých rastlín, obzvlášť pestovania, dejú v Maďarsku veľké zmeny. Okrem cieľavedomého zvýšenia kvalitatívnej úrovne je tu závažná zmena spoločensko-ekonomická, vo forme prechodu k veľkovýrobným formám.

Týmto novým vzťahom a požiadavkám má slúžiť nový časopis, vydávaný Medzirezortnou komisiou pre liečivé rastliny.

Nie je bez významu, že krátko pred zodpovednou úlohou vydania nového časopisu Naše liečivé rastliny dostávajú sa nám do rúk prvé čísla sesterského časopisu s veľmi podobnou problematikou. Spoločné úlohy, totožné politické, ekonomické a odborné zameranie môžu neraz poradiť pri voľbe nášho pracovného programu. V samotnom Maďarsku zriadením Medzirezortnej komisie a vydávaním nového časopisu sa vytvorilo jednotné fórum pre pestovateľov, zberateľov, výkupné a spracovateľské podniky, výskumné a v neposlednom rade zdravotnícke zariadenia. V bohatom obsahu časopisu nachádzame odpovede temer na všetky otázky problematiky liečivých rastlín. Kým založenie Medzirezortnej komisie zjednotilo úsilie o rozvoj veci liečivých rastlín, odborný časopis preniesol toto úsilie svojimi publikačnými možnosťami na široký základ. Hoci počtom prevažujú vedecké články, jednotnosť časopisu vôbec nenarušujú praktické a inštruktívne práce, určené čitateľom bez vyššieho vzdelania.

Prvé číslo, po redakčnom príhovore, má v úvode krátky historický pohľad na stav liečivých rastlín v Maďarsku z pera aj u nás známeho dr. J. Halmaiho, profesora farmakognózie na Farmaceutickej fakulte v Budapešti. Ďalšie články sa dotýkajú spoločenskej a organizačnej tematiky. Je tu reč o vývoji a terajšej štruktúre výkupu liečivých rastlín, o problematike a organizácii zberu, o požiadavkách farmaceutického priemyslu ako odberateľa a o národohospodárskom význame liečivých rastlín. Práce vedeckého zamerania dávajú možnosť nahliadnuť do otázok pestovateľských, šľachtiteľských, chemického skúšania a spracovania liečivých rastlín.

Z veľkého počtu niektoré príklady: Skúšanie super selektívnych látok na hubenie buriny, Vplyv minerálnych živín na rast a obsahové látky rumančeka, Vplyv gama žiarenia na ražnú hubku (Secale cornutum), Využitie chromatografie na tenkej vrstve pri analýze rastlín (viac prác) a i.

Pre zahraničných čitateľov sú veľmi nápomocné krátke súhrny prác v ruskom a nemeckom jazyku. Nie je bez významu rubrika Hliadka, kde sa zverejňuje stručný prehľad novej knižnej literatúry, výber odborných článkov z cudzích časopisov, správy z konferencií a i.

Herba Hungarica je vkusne upravená, veľkosti formátu A5. V prvom ročníku 1962 neperiodicky vyšli 3 zošity - v máji, novembri a decembri - s úhrnným počtom 409 strán, rozmnožovaných rotaprintom. Zatiaľ vychádza v malom náklade 300 exemplárov. Avšak ani malý náklad, ani spôsob rozmnožovania neznižujú vysoké obsahové a formálne kvality nového časopisu.

F. Perényi


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby