V druhé polovině září 1963 se konala v Sofii mezinárodní konference o léčivých rostlinách, které se zúčastnili zástupci evropských soc. státu. Na její organizaci se podílely vedle pořádající země, tj. Bulharské lidové republiky, ještě tři státy, a to ČSSR, NDR a SSSR. Mimo účastníků z těchto státu byli přítomni na konferenci i delegáti a hosté z Jugoslávie, Maďarska, Polska a Rumunska. Celkem se konference zúčastnilo přes dvě sté pracovníku: farmaceutu, agrobiologu, chemiku i farmakologu. Československo bylo zastoupena na konferenci ředitelem Výzkumného ústavu přírodních léčiv doc. Dr. Mr. Z. Čekanem, CSc. a dalšími třemi vedoucími vědeckými pracovníky tohoto ústavu. Mimo nich byl přítomen na konferenci člen korespondent ČSAV Vlastimil Herout, doktor chemických véd, známý vědec v oboru chemie rostlinných látek, který jé znamenitým znalcem léčivých rostlin a bulharské kveteny vůbec. Rovněž ostatní státy byly zastoupeny předními odborníky ve výzkumu léčivých rostlin. Konference mela prakticky dvě části. V prvé, která trvala tři dny, byly předneseny referáty.  

V dalších třech dnech se konala pracovní exkurze po některých zajímavých a pro výzkum léčivých rostlin důležitých oblastech Bulharska. Přednášky na konferenci bylo možné rozdělit do pěti skupin podle tematické náplně hlavních referátu. Úvodní referát i koreferáty k němu byly věnovány otázkám bohatosti výskytu léčivých rostlin v jednotlivých socialistických státech a možnostem využití zkušeností z lidového léčitelství pro objevování nových možností ve farmaceutické výrobě.

Ve druhé skupině přednášek se účastníci seznámili se zemědělskou problematikou, hlavně s pěstováním, šlechtěním a mechanizací při kultivaci léčivých rostlin.

Hlavní referát přednesl ředitel výzkumného ústavu léčivých a aromatických rostlin v Moskvě P. T. Kondratenko, který ukázal ve své přednášce současný stav pěstování a šlechtění léčivých rostlin v SSSR, kde Výměra orné půdy  pro tyto speciální kultury přesáhla několik desítek tisíc hektaru. Například druh lilku Solonum Jaciniatum, který je základní surovinou pro izolaci látek nutných k výrobě steroidních hormonu, nezbytných v lékařství, je v roce 1964 pěstován již na deseti tisících hektarech.

V koreferátech bylo předneseno mnoho zajímavých poznatku, např. pěstování a šlechtění námele, heřmánku, náprstníku vlnatého, máku, pakmínu, kozlíku, melisy a levandule v různých socialistických státech.

Pozoruhodná byla přednáška soudruhu z NDR o mechanizačních prostředcích užívaných úspěšné při kultivaci léčivých rostlin.

Třetí a čtvrtá skupina referátu byla věnována rozmanitým otázkám chemického výzkumu léčivých rostlin včetně metod jejich izolace, určení struktur a možností parciálních syntéz.  

Referáty byly jasným dokladem toho, že léčivé rostliny se stávají čím dál tím více nutnou surovinovou základnou pro izolaci čistých složek a že jejich uplatnění ve formě čajů, tinktur, extraktu a nálevu ustupuje modernějším formám jejich použití v lékařství. Je to pochopitelné, protože čisté účinné látky, izolované chemicky z rostlin, se mohou lépe a přesněji dávkovat a proto lze s vetší jistotou předpokládat jejich účinek. Potvrzením správnosti tohoto směru v uplatňování léčivých rostlin v lékařství byly i referáty páté a poslední skupiny, které se zabývaly otázkami farmakologie, tj. zkoumáním účinku látek z léčivých rostlin na organizmus a metodami farmakologického výzkumu.  

Závěrem přednáškové části byla uskutečněna schůzka vedoucích pracovníku jednotlivých delegací, za které vzešlo usnesení o rozvoji další spolupráce v oblasti výzkumu léčivých rostlin mezi socialistickými státy. Toto usnesení bylo rozesláno ministerstvům zdravotnictví častněných státu k dalšímu řízení.

Přednášky se konaly v anatomickém ústavu lékařské fakulty sofijské university, kde byla rovněž instalována malá výstava farmaceutických preparátu z léčivých rostlin, dále léčivých rostlin v čajových úpravách a výstava vzorků čistých, z rostlin izolovaných látek. Výstavy se vedle Bulharska zúčastnily dva státy, a to SSSR a Maďarsko.

Třídenní pracovní exkurze tvořila druhou část konference a jejím cílem bylo ukázat účastníkům některá výzkumná pracoviště léčivých rostlin v Bulharsku, částečné produkční plochy těchto speciálních kultur a některá střediska výkupu a sklady léčivých rostlin. Prvý den začala exkurze ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby Bulharské akademie véd nedaleko Sofie. Ředitel ústavu, světoznámý šlechtitel akademik Christaf Daskalov, seznámil delegáty konference s prací oddělení léčivých rostlin a demonstroval se svými pracovníky pokusná pole. Nejzajímavější byla světová sbírka rozmanitých druhu léčivých a aromatických rostlin a pokusná pole pelyňku přímořského (surovina pro izolaci santoninu) a brčálu barvínku (surovina pro izolaci alkalidu, které jsou hlavni složkou preparátu proti vysokému krevnímu tlaku - "Vincapan"). Zaslouženou pozornost na sebe soustředil tabák pro výrobu anti astmatických cigaret. Byl vypěstován naroubováním tabákových rostlin na durmanu, takže vedle nikotinu obsahuje i tropanové alkaloidy, které jsou nositelem anti astmatického účinku a které do naroubovaného tabáku přešly z durmanové podložky. Ze Sofie směrovala cesta exkurze podél Iskarské přehrady do Samokova, kde ve výzkumné zemědělské stanici byly účastníkům demonstrovány šlechtitelské pokusy s rulíkem, který je důležitou farmaceutickou surovinou pro izolaci tropanových alkaloidů. Ty jsou základem známého preparátu Bellazon, který se užívá při terapii Parkinsonovy choroby a který má velký význam pro bulharský export.

Ze Samokova pokračovala cesta do Rilského pohoří (významná oblast pro sběr léčivých rostlin) a odtud pres Gora Kostenez a Peschtera da Plovdivu.

V Plovdivu končil prvý a začínal druhý den exkurze. Zde si mohli účastníci prohlédnout i rozsáhlé sklady léčivých rostlin, kde v tuto dobu byly připraveny pro export některé drogy, jako heřmánek, lipový květ, vlčí mák, pivoňka, černý bez a další. Nedaleko Plovdivu jsme si prohlédli úpravnu drog pro export, kde se právě připravovala máta peprná. Veškerá úprava se provádí ručně, velmi pečlivé, i když v dosti primitivních podmínkách. Z Plovdivu směrovala trasa exkurze na sever do známé vinařské oblasti Karlovo. Podél cesty byly četné produkční plochy máty peprné. Dále vedla cesta podél růžových polí do Kazanlaku, střediska produkce siličnatých drog. Zdejší výzkumný ústav siličnatých rostlin se nezabývá jen výzkumem pěstování a šlechtění růží, které poskytují květy pro destinaci světoznámé růžové silice, nýbrž provádí se tu i výzkum levandule a máty. Ústav má k dispozici malý poloprovozní závod na destilaci silic z pokusných ploch. Velmi rozsáhlý je i světový sortiment růží, který slouží jako šlechtitelská základna pro zlepšování domácích odrůd. Z Kazanlaku pres pohoří Balkán (Stara Planina) pokračovala exkurze do města Gavrovo. Třetí den byl věnován návratu do Sofie pres města Tarnovo, Pleven, Lukovit a Botevgrad.

Exkurze ukázala, kolik péče a pozornosti věnují bulharští pracovníci výzkumu léčivých rostlin, jejich sběru, produkci i exportu.  

Bulharský export léčivých a siličnatých rostlin a preparátu z nich rok od roku stoupá právě díky všestranné péči, která je jim věnována jak ze strany zdravotnictví, tak i zemědělství. Pracovníci některých exportních společností socialistických státu, kteří se zabývají vývozem, se rovněž zúčastnili konference a vyměnili si zde své zkušenosti. Jednomyslné bylo schváleno, aby se podobné konference konaly každé dva roky. Příští má být uspořádána v Polsku. Vzájemné styky delegátu byly srdečné a bylo navázáno mnoho osobních kontaktu. Domníváme se proto právem, Že taková setkáni jsou pro poznání úrovně výzkumu i programu jednotlivých socialistických státu a pro jejich vzájemnou koordinaci velmi důležitá.

Zajímavosti

RNDr. PhMr. František Starý, CSc.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby