Československá armáda se již tradičně podílí na splnění úkolu v rozhodujících odvětvích našeho národního hospodářství. Příslušníci armády ku přikladu významné přispěli k rozvoji těžby uhlí na Ostravsku v padesátých letech. Každoročně věnují desítky tisíc brigádnických hodin našemu zemědělství při sklizni sena, obilí a okopanin. Na loňskou, několikaměsíční pomoc ve svízelné situaci se nacházející dopravě v důsledku kruté zimy jisté dlouho nezapomenou železničáři a hutníci Ostravska a jiných míst. Slova díku a Uznání patří vždy vojákům - ženistům po rychlých a účinných opatřeních při hrozících záplavách v povodí rek Váhu, Dunaje i Moravy. To je jen letmý výčet toho, co potvrzuje charakter i poslání naší armády, která svou činností nejen hájí mír, ale svým budovatelským úsilím ho i posiluje. V mladých vojenských kolektivech se jako projev uvědomělosti stále rodí nová socialistická hnutí, která urychlují dosažení stanovených cílů. Namáhavý výcvik a jiné náročné úkoly, které musí dnes vykonat příslušník armády, neoslabují iniciativu, která je stálým zdrojem nových a nových úspěchu.

Dosavadní výsledky a zkušenosti z pěstování a sběru léčivých rostlin v naší armádě, je třeba rovněž vidět v této souvislosti. Zásluhou iniciativy nejdříve malého počtu příslušníku zdravotnické služby, později i menších kolektivů zdravotnických zařízení vznikla a pozvolna se uskutečňovala myšlenka účasti armády i na pěstování a sběru léčivých rostlin, která díky rozvoji iniciativy tisíců vojáku a občanských zaměstnanců vojenské správy se do dnešní doby přeměnila v hnutí, které má již tradici a pro svou šíři nesporné vyžaduje další usměrnění a nový přístup. Významným mezníkem v první polovině padesátých let pro rozvoj tohoto hnutí byla nařízení MNO k provádění organizovaného sběru léčivých rostlin, která poprvé zdůraznila jeho význam pro naše národní hospodářství. I když stanovená směrná čísla tenkrát do určité míry svazovala iniciativu kolektivu, přineslo toto období radu pohledu, zkušeností a zapůsobilo propagačně. Myšlenka sběru léčivých rostlin přerostla rámec zdravotnické služby a to bylo to nejdůležitější. Dosažené výsledky z roku na rok stoupají a jsou vyhlašovány ve velitelských rozkazech. A jestliže později pak dochází k jejich snížení, není to vak vinou zostřené mezinárodní situace v létech 1957-1961, která se pochopitelně odráží i v nových úkolech uvnitř armády, ale v nedostatcích organizace a propagace této činnosti, jako odraz téhož stavu v civilním sektoru. Tento Stav trvá všeobecné až do roku 1961, kdy se aktivizují krajské komise pro pěstování a sběr léčivých rostlin. Činnost zahajuje i Ústřední komise při MZD. Je navázána již dlouhá léta předtím postrádána spolupráce a byť není ještě ani dnes uplatňována v plné šíři, přináší postupně, zejména od roku 1962 své ovoce.

I tak, padesátá léta jsou cenným zdrojem prvních poučení. Nelze ku přikladu přehlédnout průkopnickou práci malého kolektivu bývalé VN Prešov v prvních pokusech o pěstování léčivých rostlin nebo i každoroční pěkné sběrové výsledky ve VN Brno, VN Bratislava a Č. Budějovice. Nutno si připomenout i vynaloženou pomoc a úsilí základních organizací ČSM, které pomáhají rozvíjet iniciativu tisíců vojáků v útvarech, které několikanásobné překračují směrná čísla sběru. Proste tam, kde jo v té době pochopení náčelníku a velitelů a správný vliv stranických a masových organizací, se dostavují nečekané výsledky. A tam, jsou také adresovány první odměny, které udělují nadřízená velitelství, což potvrzuje, že sběr léčivých rostlin je uznávanou činností v armádě, že dostává své místo.

Územní přestavba a s ní rozšíření pravomoci krajů se velmi příznivé odrazila v zabezpečení dalšího rozvoje pěstování a sběru léčivých rostlin v našem státe. Činnost krajských komisí v nových podmínkách umožňuje lepší styk s organizátory i propagátory léto činností. Lépe jsou podchycovány sběrové výsledky, což umožňuje zaměřit úsilí především tam, kde je ho více třeba. Kde došlo k nadvázání úzké součinnosti se strany orgánu vojenské správy, jsou objektivně již druhý rok dosahovány nejlepší výsledky. Svědčí o tom jak příklad Jihočeského, tak i Západoslovenského kraje. Bolo by naivní se domnívat, že sběr léčivých rostlin v armádě stojí mezi hlavními úkoly a že sběratelům lze vytvořit takové podmínky, aby mu mohli věnovat maximum času. A přece si slibujeme, a to ne neoprávněné, že podíl armády na ročních výsledcích sběru vzroste, jestliže za pomoci civilních orgánu prohloubíme jeho organizaci a odbornou úroveň s cílem využít všech stávajících možností a postupně budovat masu pravidelných pěstitelů a sběratelů léčivých rostlin. Že je to možné a že k té to činnosti není dnes v armádě zapotřebí rozkazu nebo nařízení, svědčí loňský rok, kdy za pomoci na všech úsecích přijímaných akčních plánu, byl masové organizován a prováděn sběr léčivých rostlin a to jak v útvarech, úřadech (a i zařízeních). O masovosti svědčí i příkladné pochopená akce Ústřední komise MZD "Sběr lípy", která nejen přispěla k dosud největším ročním výsledkům sběru léčivých rostlin v armádě, ale za níž jí bylo jako celku · vysloveno čestné uznání Ústřední komise. Rada útvaru získala diplomy a mnohé z nich i malé věcné odměny.

Předběžné celkové výsledky sběru léčivých rost1in v armádě za rok 1963 jsou v porovnání s předchozím rokem vyšší téměř o 80-90%. Zatímco v roce 1962 bylo do sběren odevzdáno kolem 11 000 kg sušených léčivých rostlin, představuje letošní sběr téměř 21000 kg v celkové hodnoty kolem 130-150000,- Kčs. Podíl zdravotnických zařízení přitom činí přes 60%, podíl útvaru méně než 40%. Vynikající výsledky dosáhla opět VN Brno a VN Č. Budějovice, z posádek pak především Lipník n/Bečvou.

Tyto úspěchy přinášejí nejen pocit dobře vykonané práce, ale především zavazují. Nutí se zamyslet nad tím, co posilovalo a co zeslabovalo úsilí tisíců dobrovolných, často odborně nedostatečné vedených sběratelů, příslušníku armády i dalších složek čs. ozbrojených sil. Úspěch i neúspěch je podmíněn systémem, tím jak je podchycena iniciativa jednotlivců a jak tvořivé je využíváno daných prostředků. A právě v tom máme ještě nedostatky, zde musíme všichni spatřovat těžiště své příští práce.

Nyní několika slovy o některých perspektivních opatřeních a možnostech, kterými na základe dosaženého stupně hodláme zdokonalit současný stav hnuti pěstovaní a sběru léčivých rostlin v armádě.

Rozbor předběžných loňských výsledku sběru léčivých rostlin umožňuje provést i analýzu nepříznivých jevu. Jde především o nízké procento podí1u útvaru na dosažených výsledcích, nepostačující účast škol a učilišť při sběru a o stagnaci u některých týlových útvaru. Neefektivně jsou zatím Využívány plochy letišť, výcvikové prostory, pohraniční pásma, zejména Však na výskyt léčivých rostlin bohatá polesí vojenských lesu a statku. Zde není sběr téměř vůbec organizován. Upevnění kladných a postupné odstranění záporných jevu lze v příštím období dosáhnout v komplexu prohloubením činnosti hlavního článku, kterým ve sběru léčivých rostlin v armádě je útvar, zlepšením práce metodického centra v rámci kraje, kterým je zpravidla příslušná vojenská nemocnice a zkvalitněním úlohy organizačního a řídícího stupně, který se nachází na nadřízených velitelstvích a MNO. U útvaru bude velmi záležet na práci hlavního lékaře jako organizátora, propagátora a odborného poradce sběru a pěstování léčivých rostlin. Ukazuje se, že tam, kde dovede hlavní lékař kolem ošetřovny za pomoci velitelů a politických pracovníku vybudovat široký aktiv sběračů, se brzy dostavují úspěchy. Seznam registrovaných příslušníku aktivu nutno Včas doplňovat podle vznikajících změn. Svazácké resp. stranické organizace mohou velmi účinné pomoci při uzavírání kolektivních závazku v jednotkách, složkách i odděleních (na štábech). Daleko vetší pozornost nutno věnovat získávání vojáku a občanských zaměstnanců pro individuální i kolektivní sběr prováděný v osobním volnu, který nejlépe splňuje podmínku osobní hmotné zainteresovanosti, která bude jisté zdrojem další iniciativy.

Funkce odborného poradce bude hlavní lékař spatřovat ve vydávání odborných instrukcí a informací sběratelům k provádění sběru, sušení a balení léčivých rostlin a ve vyhledávaní nejvhodnějších míst jejich výskytu. K tomu bude usměrňován orgány příslušné spádové vojenské nemocnice a zásobován propagačním materiálem. K formám účinné propagace sběru v rámci útvaru budou patřit aktivy, svazácké a stranické schůze apod. Podobnou náplň své činnosti bude mít i hlavní lékař KVS, který bude pečovat též o rozvoj sběru léčivých rostlin na příslušných místních vojenských správách, z nichž některé již v minulosti dosáhly pěkných výsledku. U útvaru bez příslušníka zdrav. služby mohou potřebné úlohy plnit dobrovolní pracovníci, kteří budou pro ne zvlášť připraveni odbornými orgány vojenské nemocnice. Mimořádnou pozornost bude nutno věnovat zejména dobrovolníkům z pracovišť vojenských lesu a statků. "

Stejné zásady platí i pro zdrav. útvary a ústavy, v nichž nutno těžiště sběru položit do jednotlivých oddělení a mimo Jiné uvážit možnost zaměření se nejen na sběr, ale i pěstování těch léčivých rostlin, které vyžaduje vlastní provoz, a tím dosáhnout dílčího nebo úplného samozásobení. úloha krajského metodického centra sběru a pěstování léčivých rostlin, představovaného příslušnou spádovou vojenskou nemocnicí by mela v budoucnu spočívat:

  • V organizaci a usměrňování sběru a pěstování léčivých rostlin podíle situace v kraji u všech útvaru bez ohledu na velitelskou podřízenost,
  • V propagaci sběru a zajišťování propagačního materiálu pro potřebu hlavních lékařů (dobrovolných pracovníku), útvaru,
  • v odborném Školení, zajišťování výměny Zkušeností a informovanosti orgánu útvaru o technickoorganizačních otázkách (výkupny léčivých rostlin, místa výskytu léčivých rostlin pro organizovaný Sběr apod.),
  • ve stálém přehledu o účasti na sběru a dosaženého výsledcích u jednotlivých útvaru; ve styku s příslušnými výkupnami,
  • v pomoci místům sběru při příležitostných kontrolách zdravotnického zabezpečení,
  • v informaci a hlášení o stavu a výsledcích sběru v rámci kraje, včetně vlastního ústavu nadřízenému orgánu,
  • v úzké spolupráci a účasti v příslušné krajské komisi pro sběr a pěstování léčivých rostlin.

V součinnosti s nadřízeným orgánem bude zapotřebí více než dosud zajišťovat možnost provádění sběru v dosud nevyužívaných prostorech vojenských lesu a statku příslušníky jiných vojenských útvaru, dislokovaných v jej jich blízkosti.

Na čele metodického centra kraje bude stát zpravidla lékárník příslušného zdravotnického ústavu, což však předpokládá, aby organizací sběru léčivých rostlin uvnitř něho byl pověřen jiný pracovník tohoto ústavu, přičemž by se tak rozšířil i počet organizátoru sběru. Tento stupeň organizace sběru léčivých rostlin v armádě vyžaduje pronikavé zlepšení a na účinnosti jeho práce jsou v rozhodující míre odvislé i budoucí výsledky sběru.

Nadřízené orgány krajských metodických center zajistí potřebný informativní styk se všemi příslušnými krajskými komisemi, budou provádět součinnost s jinými nadřízenými velitelstvími útvaru rozmístěnými v krajích, vyhodnocování výsledků v rámci své působnosti a jejich využívání k účinné propagaci. Současné se zaměří i na usměrňování a vyhodnocování práce jednotlivých krajských metodických center.

Centrální orgán (MNO) bude provádět komplexní vyhodnocování a usměrňování hnutí sběru a pěstování léčivých rostlin v armádě jako celku, podle dispozic a v součinnosti s Ústřední komisí pro sběr a pěstování léčivých rostlin při MZD. Pro všechny stupně organizace sběru a pěstování léčivých rostlin v armádě platí hlavní zásada: vytvořit podmínky k soustavné práci po celý rok, i když různá období budou mít odlišnou náplň (vyhodnocování, vlastní provádění sběru apod.) a budou vyžadovat různou intenzitu úsilí

Četné názory o tom, v čem spatřovat těžiště sběru léčivých rostlin v armádě, lze ze stávajících podmínek a s přihlédnutím k dosavadním zkušenostem uzavřít víceméně jednoznačné: zaměřit se na ty léčivé rostliny, které se v nejmasovějším meřítku vyskytují v místě nebo v blízkém okolí. Netříštit úsilí sběrem většího množství než 2-3 druhu léčivých rostlin, jejich sběr je možno provádět hromadné a po technické stránce je jednoduchý, maximálně vylučuje možnost záměn a ekonomicky je výhodný. Přitom však využívá podmínek, daných zkušenosti sběratelů, jejich věkem, technickými prostředky apod.

V souladu s tím bude přední místo v budoucnu partit lípovému kvetu, nati i listu kopřivy, plodům šípku, kvetu heřmánku, třezalce, kvetu černého bezu, řebříčku apod., vždy podle doporučení krajského metodického centra, resp. příslušné výkupny. Tím se samozřejmě nevylučují i další možnosti ku příkladu zaměření sběru na speciální druhy léčivých rostlin (pohraniční pásmo), jsou-li proto vhodné podmínky a sběr je zabezpečen odborně způsobilými kádry. V takovém případe Je nutné předem projednat výkup získané drogy s příslušnou výkupnou, která zpravidla určí i směrné číslo. Dosavadní rozmach sběru a pěstovaní léčivých rostlin, jakož i získané zkušenosti a solidní počet zkušených organizátoru tohoto hnutí v armádě dává reálné předpoklady, že nastíněné směry, na nichž je závislý další rozvoj, budou v blízké budoucnosti splněny. V praxi to bude znamenat upevnění organizační struktury a systému sběru léčivých rostlin a každoročně vyšší výsledky jako přirozený následek této skutečnosti.

Věříme, že kvalitativně nové formy spolupráce s civilními orgány sběru a pěstování léčivých rostlin uskutečňované na nejširší bázi se příznivě projeví již v průběhu roku.

Podplukovník PhMr. František Bureš


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby