Pěstování, sběr, výkup, zpracování a odbyt léčivých rostlin (rostlinných drog - dále jen léčivé rostliny) je v ČSSR organizován a řízen národním podnikem Léčivé rostliny.

Národní podnik Léčivé rostliny má tudíž monopolní postavení v tomto oboru podnikání, což znamená, že žádná jiná organizace nebo soukromá osoba se nesrní v ČSSR zabývat výkupem léčivých rostlin. Tento národní podnik vznikl v r. 1952 sloučením ne kolika menších podniku. Organizačně je začleněn do resortu ministerstva zdravotnictví a jeho přímým nadřízeným orgánem je SPOFA - Sdružení podniku pro zdravotnickou výrobu. N. p. Léčivé rostliny je tedy posuzován a jeho plánování je řízeno směrnicemi platnými pro podniky zabývajícími se zdravotnickou výrobou.

Podnik je v zásadě rozčleněn na dva úseky, a to na technickoprovozní la ekonomicko-obchodní.

Surovinovou základnu podniku tvoří suché léčivé rostliny, jejichž výkup zajišťují jeho výkupní oddělení (jedno pro Oblasti české a jedno pro Oblasti slovenské) prostřednictvím celé sítě výkupen a sběren léčivých rostlin, rozmístěných po celé CSSR. Dislokace těchto výkup en a sběren je volen a podle možnosti do těch míst, v jejichž blízkém okolí je bohatší výskyt plane rostoucích léčivých rostlin a kde jsou vhodné podmínky pro pěstování léčivých rostlin. Tím se snižují dopravní vzdálenosti rostlinného materiálu od sběračů, event. od pěstitelů na minimum a také styk pracovníku výkup en s nimi je snazší a pružnější.

Každá výkupna léčivých rostlin má pro svoji činnost jmenovité vymezen určitý počet okolních okresu, s jejichž orgány pak úzce spolupracuje. Jsou to zejména okresní zemědělské výrobní správy, zemědělské nákupní a zásobovací závody, školské a zdravotnické referáty ONV, okresní komise pro pěstování a sběr léčivých rostlin aj. Obdobné spolupracuje výkupna léčivých rostlin s temito organizacemi na l1rovnl krajského zřízení.

Plán pěstování léčivých rostlin je v celostátním meřítku uplatňován národním podnikem Léčivé rostliny u ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářští a Ústřední správy nákupu zemědělských výrobku. Po jeho přijetí a schválení je rozepsán na kraje a krajské orgány pak dále rozepisují plány pěstování léčiv5ch rostlin na jednotlivé okresy prostřednictvím zemědělských výrobních správa. Zemědělských nákupních a zásobovacích závodu. Pracovníci výkupen léčivých rostlin, tj. zaměstnanci n. p. Léčivé rostliny, provádějí na základě těchto rozpisu nábor pěstování léčivých rostlin u jednotlivých socialistických zemědělských závodu  [JZD, státní statky) a uzavřené dohody jsou pak zakotveny do celkových kontraktačních smluv zemědělských nákupní ch a zásobovacích závodu s jednotlivými zemědělskými závody.

Každá výkupna léčivých rostlin má odborné technické pracovníky, kteří ovládají problematiku pěstování léčivých rostlin, jsou informování o výskytu určitých druhu léčivých rostlin planě rostoucích v oblasti výkupny a jsou vyškoleni v kvalitativní přejímce suchého rostlinného materiálu od pěstitelů neb sběračů. Výkupna je vybavena skladovacím prostorem pro přechodné uskladnění léčivých rostlin do té doby, nežli shromážděný materiál odešle do ústředního skladu n. p. Léčivé rostliny. Techničtí pracovníci těchto výkupen provádějí propagaci ·a nábor pěstování i sběru léčivých rostlin ve svých oblastech u socialistického zemědělského sektoru, u pionýrských a mládežnických organizací, u nejrůznějších zájmových organizací a spolku, jako jsou Svaz čs. invalidu, Čs. červený kříž, Spolek zahrádkářů, Rada žen, apod., u různých sociálních a zdravotnických ÚSMVU a zařízení a pak hlavně ve školách - devítiletkách. Jsou s těmito organizacemi a Školami v neustálém styku, usměrňují jejich činnost, poskytují odborné porady, zajišťují jim prostřednictvím semenářského oddělení n. p. Léčivé rostliny semena a sadě a poskytují pěstitelům podrobné agrotechniky pěstování jednotlivých druhu léčivých slin. Celopodnikový plán výkupu léčivých rostlin je sestavován na podkladě požadavku tuzemských i zahraničních odběratelů (prostřednictvím PZO Chemapol) a je pak rozepsán na jednotlivé výkupny n. p. Léčivé rostliny. Tento plán je rozdělen na druhy pěstované a na druhy plane rostoucí. Množství a druhy léčivých rostlin, které mají jednotlivé výkupny zajistit, je sestaven vždy dle možností té které oblasti, ať již z hlediska vhodnosti půdy, klimatických podmínek či výskytu "jednotlivých druhu plane rostoucích léčivých rostlin

Všechny výkupny provádějí výkup jen suchých, léčivých rostlin mimo třech výkupen, které vykupují určité druhy léčivých rostlin v syrovém stavu, neboť jsou vybaveny uměle vytápěnými sušárnami. Je to výkupna Nasavrky, okres Chrudim, výkupna Řídeč, okres Olomouc, a výkupna Strážnice, okres Hodonín. Suché léčivé rostliny se dodávají do výkupen v jutových neb papírových obalech (pytlp.ch) mimo heřmánek, který pěstitelé neb sběrači po usušení plní do lepenkových kontejnerů zvlášť k tomu účelu upravených. Tato úprava balení heřmánku je nutná oz: toho důvodu, aby se pokud možno zabránilo rozpadavosti květních úboru a nesnižovala se tak jeho jakost (jeden z ukazatelů kvality heřmánku). Kontejnery případně i pytle zapůjčuje na vyžádání výkupna léčivých rostlin.

Pracovník výkupny, který přejímá rostlinný materiál od dodavatelů, provede jeho jakostní ohodnocení a zařadí jej do určité jakostní třídy a dle tohoto zařazení pak provede proplacení dodávky podle cen uvedených v ceníku výkupu léčivých rostlin platném pro určitý rok. Výkupna shromáždění suché léčivé rostliny po rádném roztřídění, ošetření a označení odesílá do ústředních skladu n. p. Léčivé rostliny, kde jasu při přejímce parabeny jakostní kontrole. Zde jsou pak odpovídající kvality téhož rostlinného druhu homogenizovány do velkých partií a plněny do papírových nebo jutových pytlů, nebo jsou na velkých hydraulických lisech upravovány do kostek o váze cca 50 kg a baleny do jutoviny·.

Z ústředních skladů je pak zboží po předchozím ošetření a označeni buď exportována do zahraničí, nebo postupně odvoláváno da základního závodu n. p. Léčivé rostliny k další úpravě nebo zpracování.

Většina květních drog je po důkladném usušení a roztřídění ve výkupnách balena do pytlů z umělých hmot, neprodyšné uzavřených za účelem udržení svěží barvy a obsahových látek (kritéria kvality].

Heřmánek určený pro export je po předchozím chemickém ošetření, homogenizaci a vytřídění plněn do speciálních exportních kartonových obalů o váze 10-20 kg (příp. dřevěných beden) dle přání zahraničních odberatelú a takto expedován.

Námel odesílají pěstitelé výhradně do ústředního skladu léčivých rostlin, kde je v případě potřeby dosušen, homogenizován a po analytickém ohodnocení jednotlivých šarží na alkaloidní typ a výši obsahu alkaloidů chemicky ošetřen a plněn do hermeticky uzavřených kovových nádob (drumú] a pak expedován do tuzemských farmaceutických taveren k dalšímu zpracování k izolaci alkaloidů. Léčivé rostliny tzv. "jedovaté“, tj. ty, které obsahují prudce účinkující látky, a jsou tudíž zdraví lidskému škodlivé, jsou jak ve výkupnách, tak i v ústředních skladech n. p. Léčivé rostliny ukládány oddělené od ostatního rostlinného materiálu a každý obal s takovou drogou je opatřen silným svislým červeným pruhem a štítky, nesoucí název drogy, jsou též barvy červené oprati ostatním, které jsou modré. Tato opatření jsou nutná z bezpečnostních dúvodú, aby možnost záměny byla snížena na minimum, resp. aby byla vůbec vyloučena.

V základním závodě n. p. Léčivé rastl1ny jsou suché léčivé rostliny zpracovávány dle určitých technologických postupu, tj. řezaný, mlety, drceny, sitovány, odprašovány, homogenizovány apod. na velikost částic dle požadavků Čs. lékopisu neb dle technických podmínek sjednaných s odběrateli.

V n. p. Léčivé rostliny se z upravovaných suchých léčivých rostlin vyrábějí léčivé čaje, které jsou adjustovány da originální ch balení, nebo jsou granulovány a částečně se též používají k výrobě medicinálních vín. Z podřadnějších jakostí heřmánku, které nemohou sloužit k přímému použití, je v n. p. Léčivé rostliny získáván heřmánkový olej (Oleum chamamillae], který pak je dále zpracováván farmaceutickým průmyslem, příp. exportován.

Největšími tuzemskými odběrateli upravovaných léčivých rostlin jsou lékárny a farmaceutický průmysl.

Lékárny používají léčivé rostliny k přípravě čajových směsí dle předpisu lékaře, k přípravě lékú a posléze k prodeji jako talových.

Farmaceutický průmysl léčivé rostliny dále zpracovává a, získává z nich účinné obsahové látky izolací nebo extrakcí a získané látky pak používá při výrobě kompozitních léčiv nebo je vyváží do zahraničí.

Menší množství upravovaných léčivých rostlin je dodáváno potravinářskému průmyslu.

V poslední době se stále líce objevují požadavky zahraničního trhu na upravované léčivé rostliny, kterým však nemůže být zatím v plné míře vyhovena pro nedostačující výrobní kapacitu a mnohy i pro nedostatek požadovaných druhú. Název národního podniku Léčivé rostliny a jeho organizační začlenění do resortu ministerstva zdravotnictví naznačuje jeho poslání. Poněvadž léčivé rostliny slouží téměř výhradně k výrobě léků a léčiv, je bezpodmínečné nutné, aby jakost dodávaných léčivých rostlin byla ca nejlepší, tj. aby odpovídala požadavkům Čs. lékopisu neb Čs. státním jakostním normám. Proto  je třeba, aby si toto všichni, kteří přicházejí ve styk s léčivými rostlinami, stále uvědomovali a aby s nimi jako s léčivem neb budoucím léčivem zacházeli. Není tedy správné, aby dodavatelé léčivých rostlin opomíjeli jejich kvalitativní stránku a hleděli jen na množství, neboť tím v prvé řade sami sebe finančně poškozují, protažen za méně jakostní rostlinný materiál je jim také prap1acena nižší cena. Je samozřejmé, že pak výroba léčiv se z méně kvalitních léčivých rostlin prodražuje a její objem se zmenšuje. Každý dodavatel léčivých rostlin by tedy mel mít vždy na paměti zdravotnické poslání léčivých rostlin a snažit se dodávat je v nejlepších jakostech. Každému z nás se muže přihodit, že lékař nám nenaordinuje ten lék, který pokládá za nejvhodnější, poněvadž je ho nedostatek, resp. nemůže být pro nedostatek léčivých rostlin vyráběn.

Jak již bylo vpředu řečeno, zabývají se pěstováním léčivých rostlin socialistické zemědělské závody, nejrůznější organizace, zařízení, spolky a hlavně školy. Není třeba zdůrazňovat, že zvláště ve školách, kde jsou k dispozici i třeba malé pozemky a zahrádky, je pěstování léčivých rostlin dobrou praktickou učební pomuckou, kde se žáci naučí zpracovávat pudu, ošetřovat porosty, poznávat nejrůznější druhy léčivých rostlin a muže jim být současně vysvětlována důležitost a použiti léčivých rostlin ve zdravotnictví. Mimo to je pěstování léčivých rostlin zdrojem určitého finančního přínosu ať již pro školu neb pro jednotlivce, pionýrskou organizaci nebo sdružení rodičů a přátel školy apod. Získané peníze pak mohou být použity k nejrůznějším kulturním podnikům a zájezdům školáku, k nákupu sportovního potřeb neb zařízení sloužících k dalšímu vzdělávání nebo rekreaci žáku.

Směrnice ministerstva školství a kultury z roku 1963 pamatují na důležitost sběru léčivých rostlin na §kolách a zdůrazňují, že významnou složkou při komunistické výchově je účast žáku na veřejné prospěšné práci, tj. též na sběru neb pěstování léčivých rostlin. Učitele mají proto, uvádějí dále směrnice, vést žáky k aktivní účasti na sběru léčivých rostlin a k jeho dobrým výsledkům. ČSM i pionýrské organizace mají pak podněcovat soutěživost žáku v této veřejné prospěšné práci. Směrnice proto umožňují školám nejen zachovat, nýbrž ještě prohloubit dosavadní výsledky ve sběru léčivých rostlin.

Pokud se týká pěstování léčivých rostlin, poskytuje každá výkupna n. p. Léčivé rostliny potřebné informace o možnosti (resp. vhodnosti) pěstování té které léčivé rostliny v určité oblasti a má pro pěstitele k dispozici tištené agrotechniky, tj. podrobné návody k pěstování, ošetření, sklizni a sušení jednotlivých druhu léčivých rostlin. Tam, kde se jedná o založení a ošetřování větších pěstitelských celku, jako je tomu u některých specializovaných JZD a JRD a u některých jiných zařízení, poskytují pracovníci výkupen léčivých rostlin odbornou pomoc při setí, sázení, sklizni a sušení léčivých rostlin. Na vyžádání u příslušné výkupny nebo přímo u n. p. Léčivé rostliny na Zbraslavi nad Vltavou vyšle podnik na místo svého odborného pracovníka pro pěstování léčivých rostlin, případně odborného pracovníka sušárenského, který poskytne potřebné informace nebo poradí, jakým způsobem lze zřídit levnou a vyhovující sušárnu léčivých rostlin nebo použit stávajících sušáren určených k jiným účelům (na chmel, tabák, kukuřici apod. pro sušení léčivých rostlin, event. adaptovat s pokud možno nejmenším nákladem dosud plně nevyužité hospodářské neb jiné objekty.

Pěstování a sběr léčivých rostlin je tedy pro náš stát z hlediska zdravotnického i národohospodářského důležitým a nepostradatelným přínosem, odhlížejíce od skutečnosti, že je tato práce oj mimořádným finančním přínosem pro nejrůznější organizace neb soukromé osoby.

Když se hovoří v neinformovaných kruzích o léčivých rostlinách, o jejich spotřebě a potřebě u nás, velmi často jsou vysloveny domněnky, že se jedná jen o menší, celkem bezvýznamná množství, tj. o kilogramy nebo snad metrické centy. Abychom si však udělali alespoň přibližný obrázek o spotřebě léčivých rostlin v našem státe, stačí říci, že celkový obrat léčivých rostlin v n. p. Léčivé rostliny lze nejlépe vyčíslovat v tunách a mnohdy ve vagonových množstvích. Z toho jest zřejmé, jak veliká množství léčivých rostlin musí být vyprodukována, aby byl nejen dostatečné zásoben náš farmaceutický průmysl a naše lékárny, ale aby také mohla být uspokojena poptávka zahraničních odběratelů.

V případech, kde se nám nepodaří zajistit potřebná množství léčivých rostlin z domácí produkce ve vyhovující jakosti, musí se pak drogy dovážet ze zahraničí a velmi často za tvrdé valuty z kapitalistických států. Je pravda, že veškeré druhy léčivých rostlin, které potřebujeme, nemohou být v našich klimatických podmínkách pěstovány ani se u nás nevyskytují, jako plane rostoucí, avšak jedná se jen o malý počet druhu. Bohužel je dosud ještě u nás taková situace v pěstování i sběru léčivých rostlin, že musíme i ty léčivé rostliny, které se u nás vyskytují nebo se mohou s úspěchem pěstovat, ve značných množstvích dovážet ze zahraničí a vydávat za ne pro náš stát tak potřebné valuty, jichž by byl o možno použit pro jiné nezbytné dovozy.

Nejsou-li pak tyto léčivé rostliny k dostání ani v zahraničí, nezbývá pak nic jiného než1i dovážet chemicky čisté obsahové látky léčivých rostlin, jejichž nákup si pochopitelně vyžádá daleko větších nákladu. I národohospodá1skému neodborníkovi je naprosto jasné, že rentabilita vývozu léčivých rostlin musí být jednou z nejzajímavějších vývozních položek pro naše národní hospodá1ství, neboť ve skutečnosti vyvážíme zboží, které se nám "samo vyrobilo, protože léčivé rostliny vyrostly na našich mezích a k jejich získání jsme vynaložili nepatrnou práci na jejich sběr a usušení. Přitom se na této práci z největší části podílejí naše děti, občané se změněnou pracovní schopností a důchodci. Často jsou to i občané zapojení do normálního pracovního procesu, kteří ve svém volném čase p1i pobytu v p1írode se věnují sběru léčivých rostlin a tím spojují př1íjemné s užitečným. Pokud se týká vývozu léčivého rostlin získávaných pěstováním je situace obdobná: Zde navíc ještě vyvážíme naši práci spojenou s ošetřováním porostu.

Také náš farmaceutický průmysl vyváží značné množství léčiv obsahujících účinné principy získané z léčivých rostlin. V této formě pak vyvážíme ještě práci našich dělníků, techniku a výzkumných pracovníku. Můžeme tedy bez obav použit výrazu ve spojitosti s vývozem léčivých rostlin a přípravku z nich vyrobených, že "sbíráme devizy vyrostlé na našich mezích a polích", které pak muže náš stát použit k dalšímu zvyšování životní úrovně našich pracujících, k čemuž muže každý z nás bez zvláštních potíži p1ispet.

V současné době je z hlediska množství nejvíce požadován heřmánek, list náprstníku vlnatého a námel. Tím však nechceme a nemůžeme snižovat neb opomíjet důležitost ostatních léčivých rostlin, jejichž spotřeba je sic! menší, avšak z hlediska sortimentu mají stejnou důležitost jako výše jmenované tři druhy. Náš heřmánek, v cizině všeobecné nazývaný "Chamomilla bohemoa", platí za jeden z nejkvalitnějších heřmánku na světě pro jeho vysoký obsah modré silice s dobrým obsahem účinné látky chamazulenem. Proto také většina heřmánku u nás vyprodukovaného je určena pro vývoz, a to hlavně do kapitalistických státu. Neuplynula ještě dlouhá doba, kdy jsme museli heřmánek dovážet z ciziny, a nyní patříme mezi nejvážnější vývozce heřmánku na světě.

Také pěstování náprstníku vlnatého se počíná u nás zdárně rozvíjet. List této rostliny obsahuje životně důležité glykozidy používané s velkým úspěchem k výrobě léku na léčení srdečních chorob.

Stejně důležitou surovinou pro výrobu léčiv jest námel, z něhož jsou izolovány námelové alkaloidy, které jsou součástí velmi důležitých léčiv a jako takové jsou výhodným vývozním článkem

Aby n. p. Léčivé rostliny mohl dobře plnit svůj úkol v získávání co největšího množství kvalitních léčivých rostlin, spolupracuje s nejrůznějšími výzkumnými ústavy, podniky a organizacemi z hlediska pěstování a sběru léčivých rostlin i z hlediska jejich úpravy, sušení a dalšího zpracování.

Zla tím účelem je n. p. Léčivé rostliny vybaven tzv. vývojovou skupinou, která má za úkol přenášet a dále vyvíjet nejrůznější teoretické a laboratorní poznatky v pěstování, sklizni, sušení a skladování léčivých rostlin z výzkumných a jiných odborných pracovišť do poloprovozu a provozu. K tomu má k dispozici pozemky na vlastním účelovém hospodářství a průmyslové sušárny. Jedním z důležitých úkolu této skupiny je Vyhledávání vhodných mechanizačních prostředků a zařízení k pěstování a sklizni léčivých rostlin a zdokonalování stávající mechanizace. Získané a osvědčené zkušenosti jsou pak po ekonomickém zhodnocení přenášeny do praxe, tj. na pěstitele léčivých rostlin.

Vzhledem k tomu, že léčivá rostlina je materiálem sloužícím k výrobě léčiv, je nutné stále mít na paměti její jakost. Z předchozího jsme seznali, že prvé jakostní ohodnocení rostliny provádí pracovník výkupny při jejím přejímání, druhé ohodnocení Je v ústředních skladech léčivých rostlin a třetí podrobné laboratorní kvalitativní prozkoušení provádějí v základním závode n. p. Léčivé rostliny pracovníci technické kontroly Dříve nežli je propuštěna k expedici musí každá vyrobená šarže léčivých rost1in upravených  i neupravených, v jakékoliv váze projít podnikovou technickou kontrolou, která zjistí, zda odpovídá předepsaným nebo sjednaným jakostním podmínkám, a dle výsledku analýz je pak s ní naloženo. Některé léčivé rostliny, u nichž se zjistí nebo je pravděpodobné, že by mohly obsahovat drobný hmyz nebo jeho zárodky, jsou odborně chemicky ošetřeny, po ošetření opět analyzovány a dle výsledku zkoušek jsou pak propuštěny k odbytu neb k dalšímu zpracování.

Pracovníci technické kontroly podniku jsou po stránce odborné podřízeni Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv v Praze 13 Bratislavě, kteréžto ústavy (také při případných rozporech v kvalitativním ohodnocení léčivých rostlin rozhodují s konečnou platností. Pracovníci těchto ústavu provádějí pravidelné namátkové kontroly skladovaného neb zpracovaného rostlinného materiálu v n. p. Léčivé rostliny z hlediska jejich kvality.

Aby byl zaručen další zdárný vývoj v pěstování, sběru a zpracování léčivých rostlin v n. p. Léčivé rostliny, je nutné, aby mu byla v rámci daných možností nadřízenými orgány poskytována ta největší podpora v jeho vybavení dostatečným počtem pracovníků a potřebných investic, podpora ze strany ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ústřední správy nákupu zemědělských plodil) v zajišťování pěstování léčivých rostlin u socialistického zemědělského sektoru a ministerstva školství a kultury Ve sběru plane rostoucích léčivých rostlin školáky za spolupráce učitelů - organizátoru. Bez podpory těchto ústředních orgánu nebylo by možno v současné době plnit úkoly v oboru léčivých rostlin tak, jak to vyžaduje naše národní hospodářství a naše zdravotnictví.

PhMr. Eugen Burda


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby