V areáli Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa v dňoch sa 3. –5. 9. 2009 uskutočnil VIII. zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS) tematicky zameraný na kvalitu, bezpečnosť a účinnosť liečiv a liekov.

V deň otvorenia zjazdu SFS sa v Aule FaF UK konali plenárne vystúpenia zástupcov jednotlivých sekcií SFS. Za Sekciu prírodných liečiv SFS vystúpil so svojou prednáškou Prof. Ing. Milan Nagy, CSc. Prednášku venoval problematike kvalite fytofarmák z pohľadu legislatívy Európskej únie. V prednáške predstavil tiež inštitúciu EÚ (HMPC – Committee on Herbal Medicinal Products), ktorá sa zameriava na riešenie otázok týkajúcich sa fytofarmák registrovaných v členských štátoch EÚ.

V rámci zjazdu sa konal 14. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv SFS, na ktorom prítomní prezentovali domáce i zahraničné príspevky. Pracovný deň otvoril úvodnými slovami predseda a súčasne garant sekcie Prof. RNDr. D. Grančai, CSc., ktorý privítal vyše 40 účastníkov zo Slovenskej a Českej republiky.

Interakciám obsahových látok niektorých plodov s liečivami sa v úvodnej prednáške venoval Prof. L. Jahodář z Katedry farmaceutickej botaniky a ekológie Farmaceutickej  fakulty UK v Hradci Králové. Vo svojej prednáške upozornil najmä na interakcie niektorých obsahových látok z citrusových plodov (Citrus paradisi, Citrus decumana, Citrus limetta, Citrus reticulata) a ďalších obľúbených plodov (Punica granatum, Schizandra chinensis, Morinda citrifolia, Ananas comosus, Vaccinium macrocarpon, Vitis vinifera a pod.) s liečivami, ako aj mechanizmus interakcie.

Mgr. J. Tóth z Katedry farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, sa v prednáške zameral na hodnotenie bezpečnosti rastlinných výživových doplnkov z pohľadu európskej legislatívy. Informoval o európskej organizácii (EMEA – The European Medicines Agency) zodpovednej za hodnotenie bezpečnosti a účinnosti rastlinných preparátov, ktoré sa používajú ako liečivá a o vyvíjajúcom sa systéme (EFSA – The European Food Safety Authority) na hodnotenie rastlinných súčastí výživových doplnkov.

Treťou prednáškou prvej časti pracovného dňa sa prezentoval Ing. M. Habán z Katedry udržateľného poľnohospodárstva a herbológie Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Venoval sa pestovaniu, výnosu drogy a obsahových látok troch významných liečivých rastlín (Melissa officinalis, Silybum marianum, Cota tinctoria). Porovnával výsledky získané počas niekoľkých rokov pestovania týchto rastlín.

V druhej časti pracovného dňa Sekcie prírodných liečiv SFS sa krátkymi prednáškami predstavili mladí vedeckí pracovníci z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Chemické štruktúry a biologické účinky lišajníkových kyselín,  ako aj rôzne rody lišajníkov (Alectoria, Cetraria, Cladonia, Evernia, Ramalina, Usnea) predstavil vo svojej prednáške PharmDr. M.Lukáč z Katedry chemickej teórie liečiv. Detailne sa venoval kyseline (-)- usnovej, pri ktorej bol popísaný antibakteriálny, antimykotický, antiprotozoálny, antivírusový, antineoplastický, analgetický, antipyretický, či antiflogistický účinok.

Z Katedry farmakognózie a botaniky sa predstavili traja doktorandi. PharmDr. Z. Kontšeková priblížila rod Ligustrum (Loniceraceae), kde sa venovala antioxidačnej aktivite rôznych záparov z konárov a listov druhu Ligustrum delavayanum Hariot. V záparoch stanovila fenolové látky (flavonoidy, triesloviny, hydroxyškoricové deriváty a celkové polyfenoly) a testovala antioxidačnú aktivitu použitím rôznych metód (FRAP metóda, metóda s DPPH, nitritová scavengerová aktivita, redukčná kapacita). PharmDr. V.Vaľko sa zameral na rod Philadelphus L. (Hydrangeaceae). Vo svojej práci sa zaoberal izoláciou sekundárnych metabolitov, stanovením cytotoxickej, antiproliferatívnej,  antibakteriálnej, imunomodulačnej aktivity a obsahu biologicky účinných látok v listoch a konároch vybraných druhov tohto rodu.

S prednáškou, ktorá uzavrela úspešný 14. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv SFS, prezentovala svoju vedeckú prácu PharmDr. S. Fialová (za autorský kolektív S. Fialová, D. Tekeľová, D. Grančai). Vo svojej prednáške sa venovala farmaceuticky významnému rodu Mentha L. (Lamiaceae) a problematike identifikácie a odlíšenia jednotlivých druhov, ako aj objasneniu ich vzájomných vzťahov pomocou kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy fenolových látok.

V posterovej časti v rámci pracovného dňa sa predstavili tri práce.

Autorský kolektív Sz. Czigle, J. Tóth, D. Tekeľová, M. Mrlianová prezentovali prácu zameranú na sledovanie kolísania obsahu flavonoidov v Ginkgonis folium v priebehu vegetačného obdobia.

Kolektív H. Koščová, B. Čisárová, M. Mydla, M. Bukovský priblížili problematiku ovplyvnenia citlivosti laktobacilov na antimikróbne látky v prostredí žlče.

Štúdiom vplyvu cukorných efektorov na aktivitu galaktozidáz sa formou panelového referátu prezentoval autorský kolektív J. Stano, K. Mičieta, W. Roos, M. Koreňová, V. Blanáriková.

Prezentované príspevky formou prednášok alebo panelových referátov, potvrdili vysokú úroveň prác výskumníkov a  ich pracovísk, ako aj významné postavenie liečivých rastlín a prírodných produktov v oblasti prevencie a terapie rôznych ochorení.

PharmDr. S. Fialová


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby