RNDr. Daniela Tekeľová, CSc., členka redakčnej rady časopisu Liečivé rastliny/Léčivé rostliny, oslávila v januári tohto roku svoje životné jubileum. Narodila sa v roku 1953 v Štúrove. Vyštudovala Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK), na ktorej sa už počas štúdia zaujímala o liečivé rastliny a pod vedením doc. PhMr. J. Kresánka, CSc., a RNDr. Ľ. Nátherovej, CSc., si rozširovala vedomosti o liečivých rastlinách v rámci študentskej vedeckej činnosti na Katedre farmakognózie a botaniky FaF UK.

Neskôr u dr. Nátherovej vypracovala a obhájila diplomovú prácu zameranú na štúdium obsahových látok druhov rodu Equisetum. Po úspešnom absolvovaní fakulty pokračovala v práci na Katedre farmakognózie a botaniky FaF UK, kde v roku 1978 pod vedením prof. RNDr. V. Suchého, DrSc., obhájila rigoróznu prácu zameranú na izoláciu nealkaloidných látok v nadzemnej časti Veratrum album subsp. lobelianum. V rámci doktorandského štúdia spolupracovala s prof. Suchým na štúdiu obsahových látok propolisu domácej proveniencie. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájila v roku 1982. Po skončení doktorandského štúdia pôsobila tri roky vo Výskumnom ústave liečiv Modra ako vedúca Oddelenia liečivých rastlín. Bola zodpovednou riešiteľkou výskumnej úlohy odborového plánu MZ, ktorej výskum bol zameraný na zabezpečenie kvalitnej rastlinnej suroviny pre farmaceutický priemysel. Naďalej spolupracovala s Katedrou farmakognózie a botaniky FaF UK, najmä však s docentkou RNDr. PhMr. M. Felklovou, CSc., významnou odborníčkou v oblasti pestovania liečivých rastlín. Venovala sa predovšetkým mäte piepornej, medovke lekárskej a šalvii lekárskej, trom významným silicovým rastlinám.

V roku 1985 sa vrátila na Katedru farmakognózie a botaniky FaF UK ako vedecká pracovníčka a neskôr ako odborná asistentka a zapojila sa do riešenia výskumných úloh ŠPZV venovaných štúdiu sekundárnych metabolitov vo vybraných liečivých rastlinách. Tri roky pôsobila aj ako vedúca Záhrady liečivých rastlín FaF UK, kde zabezpečila vytvorenie oddelenia sortimentu liečivých rastlín pre pedagogické účely a zaviedla počítačové spracovanie Indexu seminum. V rámci pedagogického pôsobenia viedla cvičenia z predmetu botanika, semináre z predmetu poznávanie liečivých rastlín a prednášky a cvičenia z predmetu Produkcia liečivých rastlín. Bola zodpovednou riešiteľkou, resp. spoluriešiteľkou viacerých grantových úloh zameraných na výskum liečivých rastlín, ako je šalvia lekárska, medovka lekárska, ľubovník bodkovaný, ginko dvojlaločné, láskavec, či rôzne druhy mäty.

V súčasnosti pracuje na Katedre farmakognózie a botaniky FaF UK, kde vedie cvičenia z predmetu farmakognózia, je vedúcou prác v rámci študentskej vedeckej činnosti, diplomových prác a školí študentov rigorózneho konania. Pôsobila aj ako konzultantka práce doktorandského štúdia, či ako členka skúšobných a habilitačných komisií. Intenzívne sa zaoberá modernizáciou praktických cvičení a je autorkou učebných pomôcok, ktoré pomáhajú študentom lepšie pochopiť problematiku farmakognostickej kontroly rastlinných drog.

Dr. Tekeľová je výborná pedagogička, ktorá vychovala stovky farmaceutov. Jej cieľom je vždy viesť študentov k odbornému a zodpovednému prístupu k práci. Pod jej vedením obhájilo diplomové práce viac ako 70 absolventov FaF UK a približne 30 rigorozantov. Jej študenti získali v rámci farmaceutickej Študentskej vedeckej a odbornej činnosti významné československé a slovenské ocenenia. Výsledky svojej vedeckej práce publikovala v renomovaných zahraničných a domácich časopisoch a na mnohých domácich i zahraničných konferenciách a sympóziách. Je členkou Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, Slovenského červeného kríža a členka redakčnej rady časopisu Liečivé rastliny/Léčivé rostliny, kde niekoľko rokov pôsobila ako výkonná redaktorka a aj v súčasnosti publikuje príspevky. "Vážená pani doktorka, redakcia časopisu Liečivé rastliny/Léčivé rostliny Vám k životnému jubileu praje pevné zdravie a veľa ďalších pracovných, ale aj osobných úspechov.

Na zdravie!"

Redakcia


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby