Roku 1941 vyštudoval na americkej Harwardskej univerzite odbor botanika a rozhodol sa venovať etnobotanike (v tom čase novej súčasti botaniky). Neskôr sa na tejto univerzite stal roku 1953 kurátorom jej herbária, roku 1958 kurátor Ekonomickej botaniky a v tom istom roku sa stal i profesorom biológie. V tejto pozície na nej pracoval do roku 1985.

Za hlavný zdroj informácií pre svoju vedeckú prácu si zvolil expedície, na ktorých študoval flóru, kultúru domorodých obyvateľov Ameriky, Amazónie a Mexika, ich vzťah k rastlinám, jazyk, zvyky, rituály a ich využívanie na liečivé účinky.

Strávil celých 14 rokov v amazónskych pralesov, počas ktorých preštudoval a zdokumentoval ich život, aby ho sprístupnil civilizovanému svetu. Toto mohol dosiahnuť len vďaka tomu, že s pôvodnými obyvateľmi doslova asimiloval, oni ho prijali medzi seba a dovolili mu preštudovať mnohé svoje tajomstvá. Zúčastňoval sa aj na ich rituálnych obradoch a sám na sebe skúmal účinky exotických rastlín.

Spočiatku študoval rod kaktusov najmä peyotl v Mexicu, neskôr huby Aztékov, najmä teonanacatl.

Vedeckú komunitu upútala už jeho prvá väčšia správa The Amazonian Travels by R.E. Schultes. Neskôr roku 1976 vydal dielo Hallucinogens plants, roku 1979 monografiu Plants of Gods, roku 1980 spolu s A. Hofmannom Botany and Chemistry of Hallucinogens, ktorá je považovaná za akúsi bibliu halucinogénnych rastlín. Neskôr roku 1988 vydal monografiu Where the God rei, Plants of national Colummbian Amazons, ktorá sa stala podkladom na udelenie najvyššieho ocenenie Vlády Kolumbijskej republiky: Cruz de Boyeca, ktoré mu Kolumbia udelila. Roku 1992 spolu s R.F. Anfantoun napísal dielo Vinea of the Soul. Celosvetového uznania sa mu dostalo za jeho súborné monografické dielo, ktoré napísal spolu s A. Hofmannom a Ch. Räschom The Sacred Healing and Hallucinogenic Powers. Už po jeho smrti roku 2009 vyšla jeho učebnica Ethnobotany Evaluation of Disciplines, ktorá je dodnes základným dielom tohto vedného odboru.

Analýza jeho vedeckej činnosti ukazuje, že počas svojich vedeckých expedícií zozbieral a opísal viac ako 24 000 druhov rastlín, z ktorých 300 druhov bolo nových a pre vedu a poznanie veľmi dôležitých. Jeho odborné knihy (napísal vyše 10 titulov) tvoria zlatý fond literatúry o halucinogénnych rastlinách.

Prof. PhD. Richard Evans Schultes, DrSc. (1915 – 2001) natoľko rozvinul etnobotaniku, že ho historici právom označujú za jej zakladateľa a otca modernej etnobotaniky.

Za svoju pedagogickú, vedeckovýskumnú a organizátorskú prácu bol ocenený roku 1992 Zlatou medailou Linného spoločnosti v Londýne, ktoré je vo vedeckých kruhoch považovaná za akúsi Nobelovu cenu za botaniku, Zlatou plaketou Americkej akadémie za pokrok a Zlatou medailou Svetového fondu na ochranu prírody.


Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby