Termín brassica je prítomný už v archaickej latinčine. Stretnúť sa s ním môžeme už v diele rímskeho komika Plauta (3. – 2. stor. p. n. l.).

Zastúpený je aj v odbornej literatúre, pričom Cato Starší rozoznáva tri, kým Plinius Starší až sedem druhov kapusty. Napriek pomerne častému výskytu tohto slova v literatúre je však jeho pôvod neznámy. Jazykovedci predkladajú viacero možných derivácií. Jednou z možností je pôvod v prakeltskom tvare *bresic alebo *bresych, kapusta, hoci tu je možná aj opačná výpožička. Druhou možnou etymológiou je stiahnutie slovesa praesecare – odrezať skoro, čo by naznačovalo zber kapusty na jeseň, aby bolo čo jesť na začiatku zimy. Treťou alternatívou je latinské slovo s významom „odseknúť hlavu“, ktoré je doložené práve v Plautovej komédii. Adjektívum z druhového mena, oleraceus, má tiež variant holeraceus a pochádza z podstatného mena holus, zelenina, kapusta. Toto slovo má svoj pendant aj v gréckom χολή [cholé] s významom žlč. Variant kapusty capitata, doslova „hlavatý“, má základ v latinskom caput – hlava, ktoré existovalo už v praitalickom jazykovom substráte ako *kaput.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby