Maria Trebenová, rodená Gunzelová (1907 – 1991) bola ešte za svojho života označovaná za Božskú lekárničku, i keď farmáciu nikdy neštudovala. Ako sa dopracovala k takémuto označeniu?

Po skončení lýcea 14 rokov pracovala v redakcii Prager Tagblatt, kde získala značné skúsenosti s úpravou rukopisov, ale i kontakty s inteligenciou najmä nemeckej národnosti v tom čase žijúcou v Prahe. Bola hlboko veriaca.

Keď sa v roku 1939 vydala za Ing. Ernsta Gottrieda Trebena, stala sa pani domáca, jej rodina bola presídlená do Rakúska a začala sa systematicky venovať zberu liečivých rastlín, príprave extraktov z nich, ale i pozorovaniu a štúdiu ich vplyvu na ľudský organizmus.

Jej hlavným motívom bolo stanovisko Siracha, vyjadrené v Starom zákone 38,4, ktorý povedal: Pán stvoril liečivé byliny vychádzajúce zo zeme a rozumný muž nimi nepohŕda.  Jej vzorom a učiteľom bol známy nemecký katolícky kňaz a naturopat Sebastian Kneipp, ktorý vždy rád konštatoval, že na každú chorobu vyrástla bylinka. Jej principiálnou zásadou, ktorou sa riadila po celý svoj život, bolo, že diagnózu vždy musí určiť lekár a každého záujemcu o liečenie na to upozornila.

Takmer každý pacient, ktorému odporučila liečivé rastliny, jej po svojom uzdravení napísal list, v ktorom okrem poďakovania opísal aj priebeh liečenia. Z týchto listov zostavila knihu, ktorá vyšla pod názvom Liečebné úspechy Marie Trebenovej. Jej obsahom boli akési listy a správy o liečebných úspechov. Keďže bola napísaná na základe skutočných ľudských príbehov, mala v širokej komunite obyvateľov veľmi pozitívnu odozvu a Marii Trebenovej priniesla značnú popularitu.

Za jej najúspešnejšie dielo možno považovať knihu Zdravie z Božej lekárne (Gesundheit aus der Apotheke Gottes) s podtitulom Liečivé rastliny, rady a skúsenosti, v ktorej je opis 33 najpoužívanejších rastlín, rady, kde sa majú použiť na liečenie rozličných chorôb a zhubných nádorov. Štýlu, ktorým bola kniha napísaná, dominuje jednoduchosť a racionalita, publikácia sa stala doslova bibliou bylinkárstva. Doteraz bola preložená do 21 jazykov včítane slovenčiny a predalo sa jej vyše 9 miliónov výtlačkov.

Toto dielo sa stalo bestsellerom v oblasti bylinkárstva, pretože inšpirovalo aj k zdravému spôsobu života.

Roku 1977 na základe pozvania prednášala v Nemeckej spolkovej republike a tiež vo Švajčiarsku v Sant Gallene. Prednášky v týchto krajinách sa stretli s veľkým pozitívnym ohlasom.

Roku 1984 dostala pozvanie na prednáškové turné do USA, v rámci ktorého prednášala aj v kanadskom meste Vancouver. I tu podľa správ z dobovej tlače mala veľký úspech.

Dva roky po jej smrti roku 1993 jej najbližšia rodina – vnučka Elisabeth MayrTreben, syn Kurt Treben a vnuk Werner Treben – napísala útlu knižočku Životní cesta Marie Treben s podtitulom Léčivé byliny, domácí recepty, přírodní prostředky, ktorú vydalo nakladateľstvo Ennsthaler Verlg, Steyr, Osterreich, a v roku 2010 bola preložená do češtiny. Táto biografi a obsahuje aj niektoré jej básne, ktoré napísala Trebenová pri rozličných príležitostiach. Tieto jej básne dokazujú, že mala i literárny talent v poézii založený na hlbokej sebarefl exii.V českom vydavateľstve vyšli v preklade jej knihy Moje léčivé rostliny a Byliny z Boží záhrady.

Na sklonku svojej bylinkárskej kariéry konštatovala: „Usilujem sa viesť ľudí nielen k poznaniu liečivých síl bylín, ale predovšetkým k všemohúcnosti Stvoriteľa, ktorý má vo svojich rukách náš život a riadi ho. U neho hľadajme pomoc a útechu, v ťažkých chorobách s pokorou a úctou prijímajme bylinky z jeho lekárne. Na ňom je, aby nás viedol, obdarúval a usmerňoval náš život podľa svojej vôle.“

Na základe práce a dosiahnutých výsledkov Mariu Trebenovú  história medicíny a farmácie právom považuje za svetovo uznávanú špecialistku v oblasti bylinkárstva a alternatívnych metód v duchu Sebastiana Kneippa.

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby