Nemeckého botanika prof. Dr. phil. Juliusa von Sachsa (1832 ‒ 1897) ešte za jeho života označila história vedy za otca rastlinnej fyziológie.

Ešte v ranej mladosti osirel a vychovávala ho rodina slávneho lekára prof. dr. Jana Evangelistu Purkyně, pod krídlami ktorého začal aj vedecky pracovať. Promoval v Prahe roku 1856, kde získal aj doktorát. Postupne pracoval v niektorých rezortných vedeckých pracoviskách a univerzitách v Prahe, Freiburgu a od roku 1868 vo Würzburgu. Tu roku 1873 založil a viedol Laboratórium pre fyziológiu rastlín, ktoré sa stalo centrom stredoeurópskej vedy tejto dôležitej súčasti botaniky. Na tejto univerzite bol dva roky jej rektorom.

Od začiatku svojej vedeckej práce používal kombináciu mikroskopických techník s chemickými reakciami. Vynikal v navrhovaní experimentov, v interpretácii z nich dosiahnutých výsledkov, ktoré potom publikoval v odbornej tlači.

Ako 28ročný uverejnil dôležitú prácu týkajúcu sa vplyvu teploty na životné procesy rastlín. O rok neskôr dokázal, že v chloroplastoch sa za prítomnosti chlorofylu, svetla a oxidu uhličitého tvorí škrob. Táto práca neskôr zohrala dôležitú úlohu v štúdiu fotosyntézy.

Objavil a zaviedol jódový test na dôkaz prítomnosti škrobu. Roku 1862 komplexne preštudoval vplyv svetla na tvorbu kvetov a koreňov. Na základe toho štúdia dokázal, že rastliny v tme nemôžu tvoriť kvety. Roku 1873 definoval geotropizmus, heliotropizmus a hydrotropizmus rastlín. Založil a prepracoval hydrotropiu, metódu pestovania rastlín vo vode obohatenej minerálmi. Vďačíme mu za kľúčové vedecké práce, v ktorých vysvetlil využitie uhlíka v rastlinách a vplyv minerálov, teploty a svetla na rast rastlín.

Skonštruoval aj viacero prístrojov a pomôcok, ktoré sa v rastlinnej fyziológii používajú dodnes. Hádam najznámejší je Sachsauxanometer, prístroj na meranie rastu rastlín.

Veľkú odozvu v odbornej komunite mali i jeho knižné diela. Roku 1865 vydal Handbuch der ExperimentalPhysiologie der Pflanzen, v ktorej sústredil metódy na výskum rastlín. O tri roky neskôr vydal učebnicu Lehrbuch der Botanik, ktorá sa stal doslova bibliou pre štúdium botaniky. Veľkú popularitu si získalo dielo Geschichte der Botanik vom 16. Jh. bis 1860, ktoré vyšlo roku 1875. Keď mal 50 rokov, dostal ponuku knižne vydať svoje prednášky z fyziológie rastlín. Tieto prednášky vyšli pod názvom Vorlesungen über PflanzenPhysiologie v Lipsku roku 1882 a v druhom vydaní roku 1887. V rokoch 1892 a 1893 vydal v dvoch zväzkoch dielo Gesammelte Abhandlungen über PflanzenPhysiologie, ktoré bolo testamentom jeho vedeckej práce.

Bol zodpovedným editorom monografií Arbeiten des Botanik der Institut Würzburg.

Zovšeobecnením jeho života a práce možno konštatovať, že von Sachs bola osobnosť, v ktorej sa prelínala doslova ideálna symbióza výchovno-vzdelávacej, vedeckovýskumnej a organizátorskej činnosti, čo by malo byť cieľom všetkých nás.

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby