Rekapitulácia...

Keď si zrekapitulujeme zásadné odkazy z prvej časti nášho seriálu, podstatné pre pochopenie konceptu mikrobiómu je skutočnosť, že mikroorganizmy žijú všade okolo nás, v tesnom fyzickom i funkčnom spojení s prostredím, nech je ním vzduch, voda, pôda, rastliny, živočíchy vrátane človeka. Mikroorganizmy sa v tomto prostredí nachádzajú ako komunita, pričom si vytvárajú vzájomný vzťah k sebe podobným druhom, ako aj k iným prítomným jednobunkovým aj mnohobunkovým organizmom. Vďaka ich prítomnosti je zabezpečené fungovanie jednotlivých mikroekosystémov aj makroekosystémov, ako aj kvalita života relatívne nezávislých a na prvých pohľad samostatne existujúcich organizmov, ktoré sú ich hostiteľmi. Takým je i tzv. vrchol tvorstva – človek.

Trochu histórie a fylogenézyMnohobunkové organizmy dlhodobo spolunažívajú so svojimi mikróbmi a spolu vytvárajú neoddeliteľné metaorganizmy – ich odlúčenie by znamenalo narušenie celku a ich zánik. Nie je to napokon až také prekvapujúce, keď si uvedomíme, že eukaryoty sa od počiatku vyvíjali v prostredí mikróbov, ktoré boli milióny rokov jedinými osídlencami Zeme. Niektorým mikróbom sa však vzájomná spolupráca a metabolické prepojenie s novými mnohobunkovými organizmami stala osudnou. Svoju identitu a samostatnosť stratili baktérie, ktoré dnes „otročia“ v každej eukaryotickej bunke a poznáme ich ako mitochondrie. Podobne sa „pošmykla“ (údajne len raz) jedna priateľská sinica (cyanobaktéria), ktorá sa odvtedy stala súčasťou buniek všetkých fotosyntetizujúcich organizmov. Tieto organely poznáme ako plastidy – ich najbežnejšou formou sú chloroplasty. Tisícročiami mitochondrie i plastidy postupne stratili svoju identitu, nezávislosť a stali sa integrálnymi súčasťami eukaryotických buniek, ktoré by dnes už bez nich vôbec neprežili. Mnohé drobné poruchy v ich funkcii sa prejavia ako choroby nezlučiteľné so životom človeka či rastliny...

Doc. RNDr. M. Mikuš, CSc.


ISSN 1335-9878

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby