Ak by sme sa chceli dopátrať k pôvodu latinského substantíva sedum, nepochodíme. Jeho etymológia ostáva nejasná, hoci rímski autori Plinius či Festus odvodzovali sedum od latinského sedare, tíšiť, a dávali rastlinu, ktorá sa vysádzala na strechách domov, do súvislosti s tíšením búrok. V súčasnosti však prevláda názor, že ide skôr o slovo etruského pôvodu.

Druhové meno acre je neutrom adjektíva acer – ostrý, prudký. Jeho praitalický tvar *akris vieme sledovať až k pôvodnej praindoeurópskej forme *h2ḱrós s rovnakým významom. Tá sa realizovala aj v gréckom ἄκρος [akros], krajný, ostrý, prudký. Koreň latinského acer môžeme vidieť aj v iných slovách, ktoré súvisia s ostrosťou, napr. acies – ostrie, ostrosť, acus – ihla, či trpkosťou, napr. acidus – kyslý, acetum – ocot.

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.