Rodové pomenovanie sempervivum môžeme rozdeliť na dve plnohodnotné latinské slová – semper, vždy, ustavične a vivus, živý, čerstvý, svieži. Ide o novolatinský kalk gréckeho ἀείζωον [aeizóon] a má vyjadrovať trvácu zeleň rastliny, ale odzrkadľuje aj skutočnosť, že podobne ako rozchodník, aj skalnica sa vysádzala na strechy domov, aby chránila pred bleskami.

Toto využitie rastliny vyjadruje aj druhové pomenovanie. Tectorum je genitívom množného čísla latinského tectum – strecha, prípadne v prenesenom význame dom.

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby