Už rímsky básnik Lucilius (asi 180 – 102 pred n.l.) spomína zrejme bazu čiernu pod pojmom sabbucus. Práve alternácia koreňa sabb-/samb- spôsobuje problémy pri pokuse o etymologické vysvetlenie latinského pomenovania. Za možnú môžeme považovať spojitosť s praindoeurópskym koreňom *sap- alebo *sab- s významom ochutnať. Tento koreň vidieť aj v latinskom sapa – šťava, čo by mohlo odkazovať práve na tmavú bazovú šťavu. Slovo sambucus môžeme spojiť aj štvorstrunovým hudobným nástrojom sambuca či σαμβύκη [sambyké], ktorý sa vyrábal práve z bazového dreva.

Druhové ebulus sa uvádza ako alternatívna forma latinského ebulum. Plinius Starší síce odvodzoval latinský termín od gréckych slov εὖ [eu] dobre a βουλή [boulé] rada, ale presná etymológia latinského názvu je neznáma.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.