Podobne ako v slovenčine, aj latinské slovo pyrola je deminutívom výrazu pirus, hruška (strom). Mená stromov sú už tradične ženského rodu, kým názvy plodov sú neutrá, pirum – hruška (plod). Čo sa týka pôvodu latinského pomenovania, ide o výpožičku z neznámeho stredomorského zdroja, pôvodný tvar však mohol byť *(a)pisos, čo sa odráža aj na gréckom pomenovaní hrušky ἄπιος [apios].

Latinské druhové meno refl ektuje podobu listov, konkrétne tvar listovej čepele, a pozostáva z adjektíva rotundus, okrúhly a substantíva folium, list. V slovenskej verzii pomenovania teda ide aj v prípade druhového názvu o kalk.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.