Pôvod rodového mena nájdeme v identickom gréckom tvare ὄρχις [orchis], ktorý sa používa spravidla v množnom čísle a označuje se-menníky, časť pohlavných ústrojov samčích cicavcov. Toto pomeno-vanie odrážalo párový výskyt a tvar koreňovej hľuzy a jeho použitie je doložené už u Dioskorida či Plinia Staršieho. Už od čias antiky sa rastlina tradovala ako afrodiziakum a prostriedok na zvýšenie mužskej potencie, čo však bolo iba „zbožným želaním“, ktoré mož-no súvisí práve s použitým druhovým názvom.

Použitie latinského epiteta pre túto rastlinu nebolo dostatočne vysvetlené, pretože výraz morio znamená hlupák alebo blázon. Ide o substantívum vy-tvorené z tvaru morus, pôvodne gréckeho μωρός [móros] vo význa-me pochabý, bláznivý, hlúpy či bohaprázdny. Etymológia gréckeho tvaru je neznáma, často a nesprávne sa však dáva do súvislosti so sanskritským mūrás – idiot.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby