Latinské pomenovanie rastliny nasturtium sa vyskytuje už v antickej spisbe, napríklad je doložené v dielach Petronia a Plinia Staršieho. Z antiky pochádza aj vysvetlenie jeho mena, ktoré sa v súčasnosti považuje za ľudovú etymológiu a jeho vierohodnosť je sporná. Podľa nej ide o kompozitum dvoch latinských slov: podstatného mena nasus – nos a slovesa torquere – točiť, mučiť.

Marcus Terrentius Varro vo svojom diele Menippské satiry píše: „Či nevidíš, že nasturtium sa nazýva kvôli tomu, že mučí nos?“ Etymológiu prevzal aj Izidor zo Sevilly a pikantnú vôňu a chuť rastliny ako jej charakteristické znaky dodnes považujú za najpravdepodobnejšie činitele pri vzniku jej mena. Druhové meno offi cinale je novovekého pôvodu a je odvodené od slova offi cina označujúceho časť lekárne; je najfrekventovanejším prívlastkom liečivých rastlín.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby