Horčík ako v organizme nenahraditeľný prvok s mnohostrannými účinkami je dôležitým kofaktorom početných enzýmov majúcich v ovplyvňovaní tonusu hladkého svalstva v glukózovom metabolizme esenciálnu úlohu. Má pomerne široké zastúpenie najmä v potravinách rastlinného pôvodu. Významným zdrojom sú viaceré druhy ovocia (banány, figy, datle, avokádo) a zeleniny (špenát, šošovica, hrach, tekvicové semená), orechy kešu, mandle a niektoré minerálne vody.

V štúdiách sledujúcich príjem z potravinových zdrojov sa často nebrala na zreteľ skutočnosť, že napr. pri ich tepelnom spracovaní môže obsah horčíka dosť podstatne klesať. Potraviny obsahujú popri tom množstvo iných makrominerálov či mikrominerálov a vitamínov, čím je dosť ťažké odlíšiť, ktorému z nich možno skúmaný efekt pripísať. Stanovenie hladiny horčíka z krvi je preto najrelevantnejší ukazovateľ odzrkadľujúci okrem príjmu aj mieru vstrebávania, eliminácie a obličkami sprostredkovanú mieru reabsorpcie.

Čínska výskumná skupina (Wu et al., 2017) prezentovala metaanalýzu výsledkov doteraz v svetovej literatúre publikovaných prospektívnych kohortových štúdií s cieľom zistiť existenciu vzťahu medzi výškou hladiny horčíka v krvnom sére a troma veľmi často súčasne, dnes už masovo sa vyskytujúcimi závažnými ochoreniami srdca ciev, hypertenzie a cukrovky, pretože doteraz publikované výsledky boli dosť nejednoznačné. Z 11 štúdií na 45 508 zdravých dobrovoľníkoch sa v piatich sledovala frekvencia výskytu srdcovocievnych porúch. Z celkového počtu v priebehu viac ako 10 rokov z nich ochorelo 4437. V troch, priemerne 6,7 roka trvajúcich štúdiách so 14 876 účastníkmi hypertenziu diagnostikovali u 3149 osôb. Štyri štúdie sa zaoberali vznikom cukrovky: trvali 8,8 roka, počet respondentov bol 31 284, na diabetes ochorelo 2680. Odborníci za najdôležitejšie považujú, že aj keď sa sérová hladina horčíka zvýšila čo len o 0,1 mmol/l, výsledkom bolo až 4 % zníženie krvného tlaku. Všeobecne vyššie sérové hladiny horčíka znižovali výskyt všetkých srdcovocievnych chorôb a diabetu, aj keď sa v týchto prípadoch lineárny vzťah celkom jednoznačne nepotvrdil. Fyziologická hladina horčíka v sére je v rozmedzí 0,75 – 1,1 mmol/l. Prínosom v ďalšej etape výskumu by nepochybne mohli experti čo najexaktnejšie stanoviť optimálnu hladinu cirkulujúceho horčíka v krvnej plazme prispievajúcu k významnej redukcii výskytu chorôb srdca a ciev.

PharmDr. Ľ. Farkaš


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby