Latinské meno tejto rastliny pochádza z gréckeho tvaru ἔχιον (echion), ktorý môžeme rozdeliť na deminutívny sufi x – ιον [ion]a substantívum ἔχις [echis], čo znamená zmija alebo všeobecne had. Tento názov súvisí s tvarom kvetov – blizny vyčnievajúce z kvetu totiž pripomínajú hadí jazyk.

V antike sa príbuzný červený druh [hadinec červený – Echium rubrum Jacg., u nás zriedkavý] používal proti hadiemu uhryznutiu. Druhové meno, latinské slovo vulgaris, je odvodené od substantíva vulgus – pospolitý ľud a znamená všeobecný, zvyčajný či všedný. Poukazuje na výskyt tejto rastliny, ktorá u nás rastie hojne pri cestách, na násypoch, na rumoviskách, zriedkavejšie v suchších trávnatých porastoch.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby