Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte(chochlačka dutá; dymnivka dutá)

Vonkajšia podobnosť javov predstavuje často podnet pri vzniku nových pomenovaní. V prípade chochlačky sa pomocou metaforického významového transferu zdôrazňuje podobnosť kvetov rastliny s chocholom starovekej medenej gréckej helmy.

Po grécky sa helma nazýva κόρυς [korys]. Metonymickým prenosom významu, konkrétne metonymizáciou typu totum pro parte, keď sa názov celku zamieňa za názov časti objektu či javu, sa pri pomenúvaní rastliny používa slovo helma ako zástupné pomenovanie časti helmy – chochola. Pevný chochol rôznych farieb bol totiž charakteristickým znakom antických gréckych prílb. V antike sa pomenovanie rastliny nevyskytuje, názvom κορυδός [korydos] sa označujú spevavce s charakteristickým chocholom, napríklad Galerida cristata (pipíška chochlatá; chocholouš obecný). Prídavné meno cava je latinské a znamená dutá, pri chochlačke je poukázaním na koreň rastliny, čo dosvedčuje aj jej anglický ľudový názov hollow root (dosl. dutý koreň).

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby