Conyza canadensis (L.) Cronq.(turanec kanadský; turanka kanadská) Latinský názov rastliny conyza je doložený už v diele Plinia Staršieho. Je to slovo gréckeho pôvodu vyskytujúce sa v dielach Galéna i Dioskorida v podobe κόνυζα [konis].

Na základe opisov uvedených autorov sa týmto menom v antike označovali rôzne druhy rastliny rodu Inula – oman. Etymológia gréckeho slova nie je dosiaľ jednoznačne doložená, špekuluje sa nad súvislosťou s gréckym slovom κόνις [konis] s významom prach, popol. Už v Homérovej Iliade sa používalo slovo κόνις [konis] na vyjadrenie veľkého množstva podobne, ako v slovenskom jazyku používame frazeologizmus z oblasti rastlinnej ríše: ako maku. Je preto možné, že pomenovanie conyza súvisí s hojným rozšírením omanu v antickom Grécku. Podobne ako pri mnohých iných rastlinách je zachovaná kontinuita používania pomenovania rastliny conyza, no v modernej botanickej nomenklatúre je pôvodné pomenovanie priradené inému rastlinnému druhu. Druhové meno rastliny canadensis patrí k typu druhových epitet poukazujúcemu na konkrétnu geografickú oblasť výskytu rastliny. V botanickej nomenklatúre sa objavil až v 17. storočí a je odvodený od novolatinského názvu Kanady – Canada.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby