Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS sa narodil v roku 1954 v Bratislave. Zmaturoval s vyznamenaním na Carnotovom lýceu v Dijone (Francúzsko) v roku 1973. Medicínu vyštudoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (LFUK) v Bratislave a v roku 1979 tu promoval.
Pracoval na Internej klinike Nemocnice s poliklinikou (NsP), Bezručova u profesora Cagáňa, na internom oddelení a v Liečebni pre dlhodobo chorých v Prievoze na Klinike geriatrie v Bratislave (výučbovej základni LFUK v Bratislave) u profesora Černáka, na I. internej klinike NsP akad. L. Dérera v Bratislave (výučbovej základni Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave) u docenta Gočára a na ďalších pracoviskách ÚNZ hl. m. SSR Bratislavy ako sekundárny lekár. Potom pôsobil 7 rokov v Univerzitnom hospitalizačnom centre v Besançone (Francúzsko) ako sekundárny lekár a ako odborný asistent Fakulty medicíny a farmácie Univerzity FrancheComté (UFC) v Besançone (1989 – 1996), absolvoval rad študijných pobytov na rozličných pracoviskách vo Francúzsku. V rokoch 1993 – 1994 sa zúčastnil na výskume v Národnom inštitúte pre vedu a výskum v medicíne (INSERM 198). V roku 1996 sa vrátil na I. internú kliniku FNsP akad. L. Dérera v Bratislave.
Získal špecializáciu I. a II. stupňa vo vnútornom lekárstve v hepatológii a gastroenterológii, v gastroenterológii a v hepatológii.


Vysokoškolskú pedagogickú dráhu začal ako odborný asistent na Fakulte medicíny a farmácie Univerzity Franche-Comté v Besançone v roku 1990. Od roku 1996 pôsobil ako odborný asistent na Katedre vnútorného lekárstva Slovenskej postrgraduálnej akadémie medicíny (SPAM) v Bratislave. V roku 2000 sa stal docentom Trnavskej univerzity vo vednom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy a v roku 2002 docentom v odbore vnútorného lekárstva na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Po založení Subkatedry hepatológie SPAM v Bratislave v roku 1998 sa stal jej prvým vedúcim. Bol vedúcim Katedry vnútorného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Od roku 2006 je mimoriadnym profesorom pre vnútorné lekárstvo na Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU) v Bratislave.
Pracoval vo výskume v oblasti molekulovej biológie regenerácie pečeňového transplantátu. Zaviedol do praxe viaceré intervenčné diagnostické a terapeutické postupy v hepatológii, gastroenterológii a abdominálnej ultrasonogra.i. Z publikačnej činnosti možno uviesť autorstvo v rozličných monografiách, množstvo pôvodných prác a prehľadných článkov publikovaných v odborných časopisoch v zahraničí aj u nás. Je zostaviteľom monogra.e Internistická propedeutika a Gastroenterológia, učebníc Interná medicína i ďalších a skupinovým zostavovateľom kapitol z hepatológie v VI. vydaní Vademecum medici.
Profesor Hrušovský sa podieľal aj na organizácii mnohých vedeckoodborných konferencií, je držiteľom Dérerovej ceny, striebornej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti, za svoju publikačnú činnosť získal tiež viaceré ocenenia.

Redakcia


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby