Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (24)

Latinské slovo betonica a jeho variant vettonica sú doložené už v antickej latinskej spisbe: prvé v diele Plinia Staršieho a druhé v spisbe Scribonia Larga. Názov rastliny pochádza od mena keltského kmeňa Vetónov, po latinsky Vectones, resp. Vettones, ktorí obývali územie rímskej provincie Lusitania (Hispania Lusitana) na Iberskom (dnes Pyrenejskom) polostrove. Či nesie rastlina meno po barbarskom kmeni z toho dôvodu, že ju jeho príslušníci používali na liečenie, alebo preto, lebo sa hojne vyskytovala na území, ktoré bolo obývané Vetónmi, nie je známe. Vzhľadom na hojnú terapeu-tickú aplikáciu rastliny v minulosti jej Linné pridelil rodové meno officinalis ako poukaz na jej dostupnosť v lekárňach.

Betonica officinalis L. (betonika lekárska; bukvice lékařská) - Herba, Liečivé rastliny

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.

 


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby