Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie

Prof. PhDr. Eduard Adolf Strasburger (1844 ‒ 1912) bola osobnosť v botanike, v ktorej sa spájala symbióza výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej a organizátorskej činnosti. Počas svojho života pôsobil na univerzitách vo Varšave, Jene a v Bonne.

Širokú vedeckú komunitu upútal roku 1876, keď uverejnil svoje dielo Cell Formation and Cell Divisiom, v ktorom opísal princípy mitózy, bunkového delenia, pri ktorom z jednej bunky vzniknú dve dcérske bunky s rovnakou dedičnou výbavou. Toto dielo sa obsahom stalo základom cytológie, vedy o bunke, jej štruktúre, fyziologických funkciách, interakcií s okolím, procesmi a mechanizmami jej delenia.

Povesť skvelého odborníka si potvrdil aj svojím ďalším dielom Uber das Verhalten des Pollen und die Befruchtugsvorgängenenge, ktoré vyšlo roku 1892 v Jene. Zhrnul v ňom najmä svoje výsledky z výskumu opeľovania nahosemenných rastlín.

Roku 1881 založil Botanický ústav Univerzity v Bonne, ktorý sa pod jeho vedením stal Mekkou botanického výskumu v Európe, v ktorom sa sústredil základný výskum, na ktorom vyrástlo mnoho ďalších skvelých botanikov.

Roku 1884 vydal dielo Theorie der Zeugung, v ktorom vysvetlil princípy fúzie bunkových jadier pri procese oplodňovania, ktorá je prakticky platná dodnes. Roku 1894 vydal dielo Lehrbuch der Botanik fur Hochschulen, učebnicu botaniky pre vysoké školy, v ktorej komplexne opísal všetky atribúty vtedajšej úrovne poznania v botanike. I keď bola určená pre výučbu na prírodovedeckých fakultách, používali ju aj pri výučbe lekárov a poľnohospodárov. K jej ďalším vydaniam pribral botanikov Fritza Nolla, Heinricha Schencka, Andreasa Franza Wilhelma Schimpera. Učebnica sa potupne sa rozrastala, dopĺňala, vyšli jej ďalšie vydania a bola preložená do všetkých svetových jazykov. Stala sa veľmi populárna, o čom svedčí najmä tá skutočnosť, že sa používa dodnes, takže roku 2008 vyšlo jej 36. vy-danie. Stala sa doslova Bibliou botanikov.

Roku 1898 vydal učebnicu A Text book of Botany, v ktorej opísal základné informácie o tomto vednom odbore.

Roku 1902 vydal dielo Das kleine botanische Practicum fur Anfänger, v ktorom sústredil stručnou formou základy praktickej botaniky a mikroskopickej techniky.

Celkovo sa registruje okolo 120 záznamov jeho vedeckého diela, ktoré má vyše 6000 strán.

Popri funkcii profesora botaniky zastával aj post riaditeľa univerzitnej Botanickej záhrady v Bonne. Patril medzi zakladateľov Deutsche Botanische Gesellschaft (DBG), vedeckej a odbornej spoločnosti, ktorá združuje popredných vedcov z botaniky. Dlhé roky bol jej funkcionárom. Táto spoločnosť udeľuje dodnes aj po ňom pomenovanú Cenu E. A. Strasburgera, za vynikajúcu vedeckú prácu v botanike. Za svoju prácu bol ocenený roku 1905 Linného medailou a roku 1908 mu bola udelená prestížna Medaila Darwin-Wallace, ktorá bola v tom čase jedným z najväčších ocenení vedeckej práce. Päť renomovaných univerzít mu udelilo čestnú hodnosť doktora honoris causa (Dr. h. c.) a mnoho vedeckých spoločností mu udelilo čestné členstvo.

Ešte za jeho života mu bolo prisúdené uznanie, že bol zakladateľom modernej rastlinnej bunkovej biológie.

 

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby