Koncom novembra 2019 nás vo veku 93 rokov navždy opustila dlhoročná prispievateľka do nášho časopisu, významná pedagogička a vedecká pracovníčka v oblasti produkcie liečivých rastlín – pani doc. RNDr. PhMr. Melanie Felklová, CSc.

Pani docentka pochádzala z Brna (ČR). Tam sa začala jej pedagogická a vedecká dráha v oblasti výskumu liečivých rastlín na Ústave pre fyziológiu a anatómiu rastlín a na Katedre farmaceutickej botaniky novozriadenej Farmaceutickej fakulty, ktorá bola vzápätí presunutá z Brna do Bratislavy. Väčšinu svojho života preto pani docentka strávila na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa ako významná pedagogická a vedecká pracovníčka Katedry farmakognózie a botaniky venovala najmä riešeniu problematiky pestovania liečivých rastlín. Dlhé roky prispievala k výchove nových farmaceutov a zvyšovala u nich poznatky a záujem o liečivé rastliny. Ako vedúca Oddelenia botaniky prednášala, viedla cvičenia a bola školiteľkou diplomových, rigoróznych a dizertačných prác. Napísala učebné texty z predmetov Farmaceutická botanika a Pestovanie liečivých rastlín. Založila a vybudovala v Bratislave pri Farmaceutickej fakulte Záhradu liečivých rastlín (ZLR), v ktorej bola od roku 1967 vedúcou.

Genofond záhrady neustále dopĺňala novými perspektívnymi liečivými rastlinami, ktorých počet dosiahol okolo 900 druhov. Pripravovala Index seminum ZLR a zabezpečila jeho výmenu približne s 300 záhradami celého sveta. Od 70. rokov minulého storočia organizovala so svojimi spolupracovníkmi z katedry a záhrady expozíciu Záhrady liečivých rastlín Farmaceutickej fakulty UK na poľnohospodárskej výstave AGROKOMPLEX v Nitre, kde expozícia Farmaceutickej fakulty získala viaceré ocenenia. Spolupracovala aj s mimofakultnými organizáciami, s inými vysokými školami v SR, ČR aj zahraničí, so Slovenskou akadémiou vied a s výskumnými ústavmi. Po vzniku Oddelenia liečivých rastlín vo Výskumnom ústave liečiv v Modre bola odbornou poradkyňou pre mladých výskumných pracovníkov tohto oddelenia. Pri výskume zameranom na potreby pestovateľskej praxe spolupracovala najmä s podnikmi farmaceutického priemyslu, v rámci niekdajšej československej VHJ SPOFA (Spojené podniky pre zdravotnícku výrobu) bola považovaná za jednu z najlepších odborníčok v tejto oblasti. Na Slovensku spolupracovala hlavne s vtedajšou Slovakofarmou, n. p., Hlohovec, resp. s jej odštepným závodom Liečivé rastliny Malacky (dnes Fytopharma, a. s., Malacky), poľné pokusy robila v spolupráci s poľnohospodárskymi družstvami. V rámci výskumných úloh Ministerstva poľnohospodárstva, Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva hospodárstva ale aj SAV riešila problematiky pestovania liečivých rastlín, agrotechnických postupov, introdukcie a aklimatizácie, aj ochorení rastlín. Ako zodpovedná riešiteľka štátnych úloh základného výskumu, ale najmä úloh aplikovaného výskumu sa so svojimi riešiteľskými kolektívmi venovala štúdiu viacerých rastlín, napr. Papaver somniferum, Malva mauritiana , Matricaria recutita, Valeriana offi cinalis, Mentha × piperita, Lobelia inflata. Výsledky riešenia výskumných úloh obhájila v 13 výskumných správach a publikovala ich na mnohých vedeckých konferenciách a vo viac ako 150 domácich a zahraničných vedeckých časopisoch. Po odchode z Bratislavy sa roku 1987 zapojila do budovania znovuzaloženej Farmaceutickej fakulty pri Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne, kde pedagogicky a vedecky pôsobila na jej Ústave prírodných liečiv. Tu sa naďalej venovala problematike produkcie liečivých rastlín, viedla diplomové a rigorózne práce, písala učebné texty. Naďalej spolupracovala aj s vedeckými a pedagogickými pracovníkmi z oblasti poľnohospodárstva.Ani po odchode z fakulty sa nevzdala liečivých rastlín, rada poradila a pomohla mladším pedagogickým a vedeckým pracovníkom. Naďalej sa venovala literatúre s problematikou liečivých rastlín. Na pani docentku budeme spomínať s láskou a s vďačnosťou ako na nezabudnuteľnú osobnosť, najmä pre jej vysokú odbornosť a ochotu poradiť a pomôcť. Česť jej pamiatke.

RNDr. D. Tekeľová, CSc.

Redakcia časopisu Liečivé rastliny/Léčivé rostliny

Katedra farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave

Záhrada liečivých rastlín FaF UK, Bratislava

 


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby