Pôvod rodového mena vaccinium môžeme azda nájsť v adjektíve vaccinus vytvoreného zo substantíva vacca – krava, teda kravský. Rovnako však môže ísť aj o latinskú skomoleninu gréckeho ὑάκινθος [hyakinthos] – hyacint, ale aj fialová či modrá farba. U Plinia Staršieho či Columellu máme navyše doklad o tom, že slová vaccinium a hycinthus sa v antike používali ako synonymá. Varianty druhového mena myrtillus, stredovekého latinského výrazu pre čučoriedku, môžeme nájsť vo francúzskom myrtille, talianskom mirtillo alebo v ľudovej latinčine ako myrtella či murtella.

Ide o deminutívum výrazu myrtus – myrta, ktorá má podobne tmavo sfarbené plody. Myrtus sa do latinčiny dostalo cez grécku podobu μύρτος [myrtos], pochádza však zo semitského kmeňa s významom trpký.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby